อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากงานประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565
วันที่ 08/03/2566    1,205 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากงานประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก
เนื่องในโอกาส ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ให้คำแนะนำและควบคุมการจัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การเกษตรที่ปราดเปรื่องเรื่องสภาพภูมิอากาศสำหรับการผลิตข้าวในภาคกลาง ประเทศไทย"
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ภาคีฉาย ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

โดยที่ ผศ.ดร.กนกพร ภาคีฉาย ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2566 ในระดับดี จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น