สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 08/03/2566    1,017 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) นำโดย นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และคณะ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในการบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในด้านการพัฒนางานวิชาการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้โดยดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงดำเนินการร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่เกษตรกร และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร ตลอดจนดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคงานวิจัยการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายผลงานวิจัย และผลการปฏิบัติงานให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ด้านการเกษตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Smart Farmer เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ ให้เกิดองค์ความรู้ในการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ
ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีตัวแทนลงนามจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 ท่าน ได้แก่
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี
3.รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ
และตัวแทนลงนามจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 1 ท่าน ได้แก่
1.นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)