เริ่มแล้ว...งาน MIAT 2022 เที่ยวฟรี... มีแต่ฟิน (Maejo Innovation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022) “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022”
วันที่ 07/12/2565    474 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022” : MIAT 2022 (Maejo Innovation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022)ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาสำคัญของประเทศ ได้สั่งสมองค์ความรู้มากมาย และพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) งานในครั้งนี้ จึงเป็นการเผยแพร่ นำเสนอกิจกรรมและผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ได้ใกล้ชิด รู้จัก เข้าใจอันดีต่อมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สู่สาธารณชนในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาแหล่ง (area based) เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้มีความน่าสนใจ สวยงาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

ภายในงานมีการสัมมนาวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม (Innovation Day) ผลงานวิจัยเด่นที่พร้อมต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ ชมนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ต่างๆ 17 ฐาน เช่น ฐานเรียนรู้ กัญชงอุตสาหกรรม ฐานเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดู ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นิทรรศการและสาธิต เทคโนโลยีโดรน / รถตัดหญ้าอัจฉริยะ / รถยนต์ไฟฟ้า-EV ฯลฯ นอกจากนี้ มีกิจกรรม ชม ชิม ช้อป พันธุ์ไม้ พืชผลทางการเกษตร อาหารปลอดภัยของ กาดแม่โจ้ 2477 และ Food Truck สำหรับกิจกรรมภาคค่ำมีการแสดงดนตรีในสวน หนังกลางแปลง และแสดงสยามยุทธ
** พิเศษสุดเฉพาะผู้มาร่วมงานนี้ มีรับโควตาพิเศษเข้าศึกษาทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนี้ เที่ยวฟรี...มีแต่ฟิน ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 21.00 น. งาน MIAT 2022 “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โทรศัพท์ 0 5387 3429
• ติดต่อจองเวลาเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ โทรศัพท์ 09 3039 3951
• ข้อมูลโควตาพิเศษ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โทรศัพท์ 0 5387 3460