?? ขอแสดงความยินดีกับทีมน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศ Best of the Best ประเภท กินดี ระดับประเทศ ประจำปี 2565
วันที่ 23/11/2565    628 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นำนักศึกษาทีมเศรษฐปลาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best ประเภท กินดี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยรับมอบจากนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนางวรนุช ภู่เอี่ยม รองปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งธนาคารร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และบริการแก่กลุ่มชุมชน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขัน ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
#ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
#GSBsocialbank