รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
วันที่ 15/11/2565    863 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Well-being Agriculture Center (WEBAC) พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นางณิชาพล บัวทอง นางสาวดวงจันทร์ บุญกุล เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในโอกาสที่นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่ลงพื้นที่ ติดตามนโยบายการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในการนี้ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ ได้พาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรสุขภาวะฯ และเครือข่ายพร้อมนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวีตด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมงานวิจัย จังหวัดชุมพร” (ชุมพรโมเดล) เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ การพัฒนาคุณภาพพืชกระท่อม การใช้จุลินทรีย์นวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมและผลิตปุ๋ยชีวภาพ