พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงหอเสื้อวัดเป็นการส่วนพระองค์
วันที่ 27/10/2565    728 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

27 ตุลาคม 2565 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงหอเสื้อวัดเป็นการส่วนพระองค์ ในโอกาสนี้ ทรงโปรดประทานเหรียญมงคลหอเสื้อวัดที่ระลึกแก่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน 4 ท่าน พร้อมกันนี้อธิการบดีได้เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ล้านนาพัสตราภรณ์ ภูมิปัญญาอันวิจิตรแห่งกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดแสดงเครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาอันสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและศิลปะความคิดสร้างสรรค์อันงดงามและโดดเด่นผ่านิทรรศการมีชีวิตที่ให้ความรู้ด้านต่างๆของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์โดยเจ้าของวัฒนธรรม ในนิทรรศการยังนำเสนอนวัตกรรมการสร้างสรรค์ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ"ลายอินทนิลโขงนาค" ในงานถวายผ้าจุลกฐิน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่