คณะพยาบาลฯ ม.แม่โจ้ MOU รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล สร้างเครือข่ายวิชาการ วิจัย พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 27/09/2565    903 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะพยาบาลศาสตร์) กับ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายแพทย์วัชระ สนธิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดรับนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2565 จำนวน 54 คน นักศึกษาต้องเรียนภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการพยาบาลทุกระดับ ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลและในชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนตามขอบเขตของวิชาชีพ ตลอดจนการวางแผนเพื่อไปปฏิบัติงานในต่างประเทศได้

การลงนามในครั้งนี้จึงเป็นการประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในชุมชน ด้านการให้บริการด้านสุขภาพ ด้านวิชาการการวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษาชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนโควตาการเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้กับบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด โดยผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนั้น ๆ และ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ทำหน้าที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ/ศึกษาดูงานของนักศึกษา จัดทำแผนร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงพยาบาลก่อนการปฏิบัติจริง โดยทั้งสองหน่วยงานให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี
.................................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน