ม.แม่โจ้ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาม.ของรัฐ และม.ในกำกับของรัฐ (ทคบร.)
วันที่ 17/01/2565    671 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ สตูดิโอ MJU Channel ชั้น 5 อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ อธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีในการร่วมพิธีลงนามดังกล่าว โดยมีใจความสำคัญดังนี้ “มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ อีก 24 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของนิสิต/นักศึกษาของทุกสถาบันต่อไป”