ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดงานมหกรรม U2T “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Moving forword to BCG Model”
วันที่ 27/12/2564    1,020 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัด มหกรรม U2T “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Moving forword to BCG Model” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จาก 37 ตำบล ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ รับผิดชอบ ร่วมด้วยอีก 9 ตำบล ที่มหาวิทยาลัยอื่นรับผิดชอบ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน และมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ และทำหน้าที่ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

การจัดโครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับเศรษฐกิจและวังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ก่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยกิจกรรมในช่วงเช้า มีการจัดเสวนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (ออนไลน์) และการจัดนิทรรศการ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ส่วนภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรม MJU2T Fun Fair 2021 จัดให้มีการแสดงของแต่ละตำบล และการประกวด Mr. and Miss MJU2T 2021 ซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกตำบล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด