บ.เด็นโซ่ และ SIMTec เข้าชมโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
วันที่ 17/12/2564    549 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยมีศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช นำชมโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และทีมงานหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร ให้ความรู้ เรื่อง ระบบ IoT ทางการเกษตร ระบบ Plant Factory ด้านการเกษตร และ Drone สำหรับการเกษตร ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร