ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ข่าว 25/06/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/06/2562
เปิดอ่าน: 454 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน และ อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 230 คน พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา แนวปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ประธานอาจารย์หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีการใช้งานระบบ MJU E-Graduate” โดย นายนเรศ บุญเพิ่มพูน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “PPP กับการได้ทุนทำวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย” โดย รองศาสตรจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรพยากรทางน้ำ การเสวนา เรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรมบัณฑิตศึกษาขายได้จริง” โดย อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ นางสาวคัณฑมาศ หล้ามาทราย นักศึกษาระดับปริญญาโท จากนั้นนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาจึงแยกเข้าปฐมนิเทศตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง