รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำกลุ่มชุมชนปฏิบัติ (คุณอำนวย) 11 กลุ่มงาน
วันที่ 08/06/2554    2,276 ครั้ง    ประเภท กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำกลุ่มชุมชนปฏิบัติ (คุณอำนวย) 11 กลุ่มงาน

เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

วันที่  28  มิถุนายน 2553 ณ ห้องจัดการความรู้ ชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีข้อมูล