ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101102340   นายชาญวิทย์   อุปรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6303103319   นางสาวนิชนันท์   จางกอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6305101358   นายประเสริฐ   ชาตรีวินิจทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101379   นายพุทธกานต์   จุติไพรร่มใจจริง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105345   นางสาวมินธาดา   ปาโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6310102304   นางสาวจันทร์จิรา   โยธา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102322   นายศิริชัย   มณทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6312101355   นางสาวอริสรา   โอระมิตร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6314101308   นายคริสมาส   ฟูศรีเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101439   นางสาวเสาวภา   แก้วมาลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6315123313   นายธีรดนย์   ดวงไทย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123326   นายภาณุพงษ์   ถังสูงเนิน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6318102452   นายพีรพล   มูลรังษี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6319101311   นายภูมิทัศน์   ชูมณี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6319102501   นายกฤษกร   พิชัยณรงค์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102502   นางสาวกันติชา   กายสิทธิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102505   นางสาวเกล็ดมณี   แพ่งตี่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102506   นายจิรภัทร์   บนขุนทด : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102507   นางสาวชฎารัตน์   โคตรศรี : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102508   นางสาวชนนิกานต์   วัฒนวิกย์กรรม์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102509   นางสาวชนิดา   บำรุง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102510   นางสาวชนิตร์นันท์   เพชรประพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102511   นายชยกร   ประสิทธิธัญการ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102513   นายณภัทรพงศ์   คงสง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102516   นางสาวบุษกร   ฤทธิดิเรก : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102517   นายปกรณ์เกียรติ   ขุนจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102518   นางสาวปวีณนุช   ปาลี : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102519   นางสาวพัชรินทร์   ศรีสมศักดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102520   นางสาวพิมพ์ลภัส   วงค์ใหญ่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102522   นางสาวรุ่งทิวา   พลเยี่ยม : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102526   นางสาวลักษิกา   อยู่คง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102528   นางสาววิสุทธิดา   ประดิษฐเพชร : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102530   นางสาวศิวนาถ   ชีช้าง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102531   นางสาวศุฌาวรินทร์   แก้วอุบล : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102533   นางสาวสิรีชยา   มณีดำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102536   นางสาวอนงค์นาฎ   สะปันนา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102537   นายอนัญญา   คำมี : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102539   นางสาวอภิญญา   เกิดแก่น : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102540   นางสาวอภิญญา   แสนโคตร : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102542   นางสาวอรกานต์   จิตต์รัก : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102543   นางสาวอินทุนิภา   จินา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6401101319   นางสาวนรินทิพย์   กันทิยะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102313   นายเกียรติกิจ   กล้าหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102324   นางสาวจินต์จุฑา   เบญจคีรีทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102329   นางสาวแจ่มสกุล   เหลืองดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102332   นางสาวชนัญชิดา   อึ้งป้อมเมฆ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102342   นายณัฏฐ์ชาณินท์   กะระกล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102348   นางสาวณัดฐธิดา   สุวรรณเมฆ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102360   นางสาวธนพร   ศรีพรหมคุณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102366   นายธรรศ   ปินตาเปี้ย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102371   นายธีระธาดา   ทูพันดุง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102375   นางสาวนภาพร   จินะพรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102376   นายนันทพงศ์   เจริญอภัยกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102377   นางสาวนันทิชา   เสนามาต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102385   นายปฏิภาณ   ขันท์ชาลี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102399   นางสาวพิมพ์มณี   พวงมณี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102409   นายภานุพงศ์   ยิ้มเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102419   นายรัฐนันท์   คำฝั้น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102423   นายวชิรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102424   นายวยุเดช   มะโนทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102437   นายศุภวิชญ์   แป้นห้วย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102451   นางสาวสุพรรษา   สายวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102458   นางสาวสุวิดา   พิสมัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102459   นางสาวเสาวภา   ตุละวิภาค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102462   นายหฤษฎ์   ก้อนสัมฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102475   นายอัสดง   เจริญสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102476   นางสาวอาทิตยา   เมืองวัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102489   นายชาญวิทย์   อุปรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102500   นายนารเมธ   วีคำชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102508   นางสาววิจิตรา   เจริญไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102519   นางสาวอิสตรี   แก้วด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401105302   นางสาวกัญญาวีร์   ดุมไม้ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105304   นางสาวจันทนี   เดชมงคลศรี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105310   นางสาวนฤมล   ม่วงหวาน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105311   นางสาวปริยากร   อยู่เย็น : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105313   นางสาวลัคณา   กระจ่างโชคสุข : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105319   นางสาวหนึ่งฤทัย   พรมทิพย์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105322   นายเอกาพล   แก้วบุญเรือง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401113301   นางสาวจุไรรักษ์   ตันทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113307   นางสาวพิณมาดา   มะโรหบุตร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113312   นางสาวแสงจันทร์   ลุงส่วย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401124307   นายวิทยา   ใจหวัน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401125301   นางสาวกนกพร   จุ๋มปี๋ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125303   นายกฤษฎา   เพียรตา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125306   นายฉัทชนัน   รอดเสวก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125307   นางสาวฐิติชา   คำเหลือง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125308   นางสาวณัฐวสา   สิงห์สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125309   นายณัฐวุฒิ   แปงคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125310   นางสาวธนพร   ดาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125311   นางสาวบุรินทร์ลักขณ์   คฤหะมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125312   นางสาวปภาวี   บำรุงศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125313   นางสาวปรินทร   เสมอกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125314   นายปุณณวิชญ์   เกษทองมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125316   นายพันธุ์ฮาลา   ปานจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125317   นางสาวพิมพ์อัปสร   แสงสิงห์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125318   นายภาณุวิชญ์   คำแสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125320   นายยุทธพิชัย   แสนคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125321   นายรลรัชย์   แถวจัตุรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125322   นายวรปกรณ์   ประกอบแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125323   นางสาววริสา   หน่อคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125324   นางสาวศศิมา   มงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125325   นางสาวศิยารัตน์   ธนะวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125326   นางสาวศิรดา   สอาดล้วน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125327   นายสิรวิชญ์   อุตระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125328   นางสาวเสาวณีย์   ดาพัด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125330   นางสาวอรพรรณ   คุณาจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125332   นายเจษฎา   คุณผม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125334   นางสาวณัฐภรณ์   ธรรมวงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125336   นายภานุพงศ์   ใจโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125344   นางสาวจตุรพิธ   สมวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125345   นายฐปณัฐ   หลวงโปธา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126304   นางสาวณัฐกานต์   คำมุงคุณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403101318   นายปกรณ์เกียรติ   ทะเทพ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101338   นายสรวิชญ์   ยานะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101340   นายสิรวิชญ์   ธิจิตตัง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403102303   นายไกรฤกษ์   สมบูรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102317   นายพีรวัสญ์   สุดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102323   นางสาวสุชานรี   บุญมั่น : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403104310   นางสาวรัชนีกร   วงค์นำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104320   นายณัฐพงศ์   จันทรบูรณ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104323   นางสาวแสงดาว   ทุนน๊อต : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6404101308   นางสาวชมพูนุช   สุภารัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101322   นายธีรพงศ์   พัตภักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404102308   นางสาวนัฏฌาริกา   ปานเนียม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102310   นายพงศ์พิสุทธิ์   เนียมใย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102316   นายราเมศวร์   คำเพ็ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404105303   นางสาวตวงรัตน์   รอดศรีสมุทร์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105304   นายธนายุทธ   แซ่ยับ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105306   นางสาวนันทิชา   ทิพโชติ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105307   นางสาวภัครมัย   ไชยสวรรค์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105309   นางสาวดวงกมล   โสภาวรรณ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105310   นางสาวบุษยามาศ   ศรีลาวงศ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105311   นางสาวพิมพรัศมิ์   จันทร์แก่น : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105313   นางสาวพรหมพิริยะ   ศรีสุพรรณ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404106315   นางสาวธัญวรัตม์   พิมประสาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106322   นายปวเรศ   ตมป่า : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106326   นายภาสกร   ถ้ำทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106328   นายภูริศิษฎ์   แซ่จาง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106333   นายวัชรินทร์   เปตานนท์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106334   นายวันชัย   ยวงขาว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106336   นายวีรนันท์   เป็งเขียว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106340   นายสราวุฒิ   อนันต์วิไล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106342   นายสิริณัฏฐ์   ปานรักษา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106345   นายอนุชา   บุญมา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106350   นายคณาธิป   พรมเพ็ชร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106352   นายณัฐยศ   จ้อยเจริญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6405101311   นายคุณานนต์   ไสยะสุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101320   นายชนาธิป   กระต่ายจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101334   นายณัฐดนัย   กันใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101341   นายธนกร   มณีรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101345   นายธนภัทร   สมอุต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101349   นายธีม   เกิดแสงสุริยงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101364   นางสาวปัทมา   ขาวสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101366   นายปิยะพงษ์   ดุเหว่า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101368   นางสาวพรชนก   ศรีหว้าสะโสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101369   นายพรพิพัฒน์   เกดก้อน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101377   นายภาณุวัฒน์   สุขโพธิญาณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101383   นายโยธิน   เอี่ยมละ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101389   นางสาววิมลสิริ   สุวรรณษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101402   นางสาวสุกัญญา   โชตาลี่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101403   นางสาวสุณัฏฐา   แก้วดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101409   นายอภิชาติ   กานุมาร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101418   นางสาวกรรณิการ์   กาญจนานันท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101427   นายณัฐปกรณ์   ศรีออน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101430   นางสาวณิรินทร์รดา   องอาจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101445   นายพิชิตชัย   สิงห์สุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101447   นางสาวภัทรวดี   กาฬรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101449   นายรัฐนนท์   สมศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101456   นายสุธี   สุขใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101459   นางสาวอินทิรา   เจนสาริกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101461   นางสาวอุมาพร   ขำตระกูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105304   นายคุณาธิป   พุกดวง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105319   นางสาวน้ำทิพย์   ช้างมาก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105322   นางสาวปวีณ์นุช   ปงกองแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105323   นายปารมี   วงศ์ลิขิตลาภ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105336   นายรชานนท์   เพชรเศษ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105347   นายวุฒิไกร   ทรัพย์ประเสริฐ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105349   นายศิลปชัย   วงษ์เศษฐี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105365   นายคัณฑิเบศร์   นพรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105366   นายเจตนัตว์   ภูไชย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105372   นายฐนกร   หนูพริก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105408   นางสาวอาทิตยา   สุวรรณโณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105410   นางสาวชนกนันท์   กันทะสี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105411   นางสาวศศิธร   องค์สุนทร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101303   นางสาวกนกพร   หวังหุ้นกลาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101308   นางสาวกิ่งแก้ว   ภัทรพรฉัตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101321   นายชนะชัย   กังวานกันทร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101326   นายชาคริต   วงศ์ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101337   นายณัฐพล   ไชยจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101371   นางสาวบัณฑิตา   แก้วยศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101380   นางสาวพนิดา   เพ็ชรอินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101381   นางสาวพนิตาพร   อรัญวาสน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101388   นางสาวพิมพ์นิภา   จันทนาเขต : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101389   นางสาวพิมพ์วิภา   กดไธสงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101396   นางสาวภัทราพร   ปลื้มจิตร์ปลั่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101397   นายภาคภูมิ   ถาวรประทาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101402   นายรพีพัฒน์   ใจจำนงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101403   นายรัชชานนท์   นิลไพบูลย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101405   นางสาวรัญชิดา   วันมาละ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101407   นางสาววรางคณา   สุติวงษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101410   นางสาวศรีวิไล   โสภาวรการ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101423   นางสาวสุพัตรา   ยกบัตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101424   นางสาวสุภาวรรณ   โท่นตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101425   นางสาวสุภาวิณี   ผางเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101426   นายสุเมธ   ทาเสนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101448   นายคเชนทร์   เมืองใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101464   นางสาวณัฐธยาน์   สุติน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101467   นางสาวทิพรดา   มาลูน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101473   นายธีระทัตย์   ศรีธิจู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101486   นางสาวพิงค์ตะวัน   รอบคอบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101489   นางสาวพิมลพรรณ   จันทร์ธรรมกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101493   นายภัทรพล   เรือนปา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101495   นางสาวมนสิชา   สมานชื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101502   นางสาววรรณพร   พรมจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101508   นางสาวศิริลักษณ์   ท่าน้ำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101512   นายสิมะโรจน์   สิมะรักษ์อำไพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101519   นายอรรถพล   อินผ่อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101523   นางสาวอังคณา   พรมสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101543   นายถนัดกิจ   คำดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101544   นางสาวพิชชามล   มากแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102302   นางสาวกมลชนก   เป็งทา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102304   นางสาวกรรณิกา   ชูไสว : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102311   นางสาวจุติพร   พรนำโชค : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102320   นายณัฐนนท์   ต๊ะถิ่น : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102321   นายณัฐภูมิ   เดชพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102327   นายธนกฤต   ไชยพูน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102330   นายธีรนนท์   คงคำแหง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102338   นางสาวปัทมพร   ศิริวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102344   นางสาวพิชชาพร   ถนอมวรกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102351   นายภัทรพล   รักยศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102378   นางสาวอัจฉราภรณ์   ไชยพนัส : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102384   นายเอกกวี   ก้องเรืองทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102395   นางสาวชนิภา   เสียงใหญ่ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102401   นายณัฐนนท์   ศฤงฆานนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102416   นางสาวปวีณา   โพนธาตุ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102426   นายภัทรภณ   บุญก้ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102430   นางสาวมนัสวี   ด่านเสถียร : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102451   นางสาวสโรชินี   สีกลาง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102460   นางสาวอรสา พาเมล่า   เขียวนิล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102463   นางสาวดลพร   ภัทร์พรศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103302   นางสาวกัลยา   เลิศชัยสหกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103308   นางสาวจุฑาทิพย์   คำปา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103311   นางสาวเจนจิรา   คำปัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103316   นางสาวณัชชารีย์   สิงห์ขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103323   นางสาวนัดดา   แสงมณีตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103324   นางสาวปรียานุช   อากิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103325   นางสาวปาริฉัตร   อ๋อประเสริฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103326   นางสาวปิยนุช   สิทธิ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103330   นางสาวพิชญา   นันตาวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103350   นางสาวสลิลดา   วงศ์วิวัฒน์ธนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103352   นางสาวสุทธิดา   คนเที่ยง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103353   นางสาวสุทธิดา   แฮตุ้ย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103355   นางสาวสุนันทา   รางวัลคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103359   นางสาวอดิศรินทร์   สรรพอุดมชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103360   นางสาวอภิสรา   จันทร์แดง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103361   นายอภิสิทธิ์   คิดอ่าน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103366   นางสาวกชกร   รุ่งเรือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103380   นางสาวกุลิสรา   สุวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103391   นางสาวโชติกา   เลิศมณีพงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103404   นางสาวธิดาพร   พิทักษ์สกุลฤาชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103409   นางสาวนาขวัญ   เขม้นเขตวิท : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103420   นางสาวพรรณวษา   ลุงกุย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103422   นางสาวพัชรมัย   พูลสมบูรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103432   นางสาวรินรภา   โปธายี่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103436   นางสาววัลย์รวี   ทองประสงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103457   นางสาวพิมลภา   ปัญญามี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104301   นางสาวกุลสตรี   ดีมงคล : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104303   นางสาวจีราภรณ์   สุรินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104304   นายฉันทัช   ศิริชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104305   นางสาวชุติมนฑน์   สิงหาทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104308   นางสาวเบญญาพร   หนูหนุน : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104310   นางสาวพิมพกานต์   ผัดมอย : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104313   นางสาวลดาวัลย์   ปัญญา : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104317   นางสาววัชราภา   ปงก๋าวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104322   นางสาวสุรัชรา   หม่อง : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104325   นางสาวธิดาพร   ติ๊บสีบุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104330   นางสาวภวิษย์พร   ฉัตรจินตนาพร : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104332   นางสาวภาวิณี   อินทจักร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104337   นางสาวศศิธร   ทองสมบูรณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104338   นางสาวศิริพร   หมื่อแล : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104339   นางสาวสโรชา   สีกลาง : การเงิน 3ชั่วโมง
6406105324   นายปุญญภัทร   ถัดหลาย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406106302   นายกรประเสริฐ   นาเทเวศน์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106314   นายธิติพันธุ์   อยู่อินทร์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106318   นายพีระวิชญ์   พะลัง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106332   นางสาวขวัญจิรา   ทวิสุวรรณ์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106347   นางสาวรวิสรา   วงค์ปัญญา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106350   นายศุภวัทร   อาริยะ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106351   นางสาวสิริวิรุณ   สาลีโท : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106353   นางสาวสุชญา   เผ่าเสรีชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106358   นายก้องภพ   เชียงลา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6407101302   นายณรงค์ฤทธิ์   วงศ์จันทร์มณี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101303   นายณัฐวุฒิ   เพ็ชรโสม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101304   นายธนธรณ์   ภาคีศิล : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101305   นายพีรพล   ท้วมศรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101307   นางสาวกิ่งกาญจนา   ศรีสวัสดิ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101309   นายธีรภัทร   กาฬรัตน์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101310   นายปริวัฒน์   ไชยสะอาด : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101311   นายหฤษฎ์   ภัทราพรนันท์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101313   นางสาวนันทนา   คำงาม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407104301   นางสาวกมลวรรณ   ภักดี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104302   นางสาวนันท์นภัส   เต็งทอง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104307   นายภาณุชาติ   จันทร์แสงทอง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407107303   นางสาวจินดาลักษณ์   ไชยเสนาะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407108303   นางสาวณัฐธิดา   เยลค์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108304   นายทวี   ช่างทำ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108305   นางสาวนภัสรา   สุทธิ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108306   นางสาวภัทราภรณ์   สายแวว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108307   นางสาวรัชฎากร   พันธ์เศรษฐ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108308   นายสนธยา   รุ่งแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108312   นางสาววันวิสาข์   สุดเสนาะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108316   นางสาวอรดา   สมหวัง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108317   นางสาวจุฑามาศ   จันทร์เทพ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108319   นายอชิตพล   เชื้อแดงดี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6408107304   นายชัยยัณห์   ยศบัวพิษย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6408107307   นางสาวพัชรพร   รักษาโพธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6408107309   นางสาวภัทรนันท์   ขวยไพบูลย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6408108302   นางสาวฐายินี   แก้วยะ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6408108313   นายธวัชชัย   สินใจ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6408109317   นางสาวชลธิชา   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6408109322   นายภูรินทร์   ทองหวี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6408114302   นางสาวกนกวรรณ   อ่วมแป้น : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408114358   นายพฤกษา   โค้วตระกูล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408114364   นางสาวพิมพ์รวี   จุ้ยเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408114409   นางสาวภูริษา   คำแก้ว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408114414   นางสาวธนาพร   บุญมี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408115305   นายพชรดิษฐ์   เจริญคำ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115307   นายศุภกร   สุวรรณไตรย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115308   นายอภิภวัส   กระจาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115311   นายนลิต   กวางทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115312   นายปิยวัฒน์   บุตรจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115314   นายอนพัช   สุขสงวน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115315   นางสาวจันทร์ธิตา   สีแดง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115316   นางสาววิภารัตน์   เงินขาว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115317   นางสาวพิมลวรรณ   ภูมิบ้านค้อ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408116301   นางสาวจิรัชญา   ภมรมงคลกุล : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116305   นายโชติมนต์   รักชาติ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116309   นางสาวธัญญารัตน์   สีนวล : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116310   นางสาวธีรนุช   เกตุสด : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116311   นายธีรภัทร   เรื่องลือ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116313   นางสาวปิยวรรณ   แสงทอง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116314   นายพงศธร   ศิริขันธ์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116318   นางสาววรรณวิสาข์   บุญประจวบ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116320   นายวิโรจน์   ไปนาน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116321   นางสาวศศินันท์   อาจารย์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116327   นายอิทธิพล   วงค์อุตส่าห์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116329   นางสาวอภิญญา   ตระกูลชัยชนะ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101305   นางสาวชนกสุดา   โยสีดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101307   นางสาวชุติฬกาญจน์   ธีระกานตภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101310   นางสาวดวงดาว   เรืองธีรนพคุณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101313   นางสาวนภัสกร   อินต๊ะยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101316   นางสาวบุญญิสา   ใจเพื่อพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101317   นางสาวปภาวรินท์   พลดร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101323   นางสาวยวิษฐา   ไตรยราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101324   นางสาวรุ่งทิวา   จิระเพชรอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101326   นางสาววรรณษา   โสทัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101327   นางสาววรินทรา   เรียงรัมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101328   นางสาววารุ