ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6219102503   นางสาวชนิกานต์   เงินเลิศสกุล : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6219102504   นางสาวฐิตารีย์   ชลิตเลิศรัตน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6219102506   นางสาวณัฐริกา   เต็มบางงอน : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6219102523   นางสาวพัชรพร   แสงรัชตินันท์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6219102526   นางสาวรุ้งตะวัน   บุญพร้อม : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6219102527   นางสาววิรัญชณา   ริยาพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6219102531   นายศิวกร   เจริญวงษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6301126312   นายนัฐพล   แก้วเขียว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6304101389   นายฐิติกร   เรือนมนต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6305105348   นายวชิรากร   ราษตรีสกล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6309102316   นายปัณณวิชญ์   ไชยเดช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309102339   นางสาวกิตติมา   สมบูรณ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6314103303   Miss JingQi   Lin : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 4ชั่วโมง
6318102317   MissChanmaly   Phommachanh : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102419   นางสาวสิรินยา   บุญคำ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102423   นางสาวธัญวรินทร์   เวหะชาติ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6401101315   นางสาวณัฐวดี   ยอดแสง : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6401101322   นางสาวเบญญทิพย์   นนทะนำ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6401101335   นางสาวภูริชญา   พันหนองหว้า : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6401101350   นางสาวสินีนาฏ   คำไชโย : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6401101365   นางสาววิไลลักษณ์   ลายศิลา : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6401105317   นางสาวสุพิชญา   สุยะ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6401105320   นางสาวเหมือนดาว   พรหมเทศ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6401105324   นายประสงค์   ศักดิ์รุ่งเรือง : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6401124301   นางสาวกฤษติกา   มุ่งวิชา : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6401124302   นางสาวจีระนันท์   ไชยชนะ : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6401124303   นางสาวชนนิกานต์   เกิดสมบุญ : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6401124306   นางสาววรรณษา   จิตรีพรต : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6401124308   นายวิทยา   ปงลังกา : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6401124312   นางสาวหนึ่งฤทัย   โนนพยอม : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6401124313   นางสาวอรปรียา   แซ่ผ่าน : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6401124314   นายกฤษฎา   คำปัญญา : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6401124317   นายธนวัฒน์   วังพลากร : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6401124319   นางสาววิภารัตน์   จุมปาแฝด : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6401124320   นางสาวศรันย์พร   มณีรัตน์ : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6403101307   นายฉัตรชัย   วินิกรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6403102302   นางสาวกมลวรรณ   เอี้ยงหมี : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102303   นายไกรฤกษ์   สมบูรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102305   นายณัฐพล   อินทรีย์ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102307   นางสาวธัญชนก   สุริยะวงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102308   นางสาวธาวินี   พงษ์พนากูล : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102309   นางสาวธิดารัตน์   เคารพปรัชญา : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102311   นางสาวนวพรรษ   วิชา : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102312   นางสาวปรางวลี   อินจำ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102313   นายพลพงศ์   นิพนธ์เจริญโชติ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102314   นางสาวพิชญา   เขื่อนจะนะ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102315   นางสาวพิมพ์ชนก   อุ่นเรือน : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102318   นายภูเบศ   ยิ้มทิม : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102319   นายภูมิภัทร   สุขคำ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102321   นางสาวสิรินทร   สิทธิไกร : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102324   นางสาวสุธารินันท์   เชียงลม : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102326   นางสาวอภัชชา   จิตรีวาสน์ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102327   นายอภิสิทธิ์   พรมนัติ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102328   นางสาวอริศรา   สัจจกรุณา : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102329   นางสาวอาพัทธ์รัตน์   หล้าวงศ์คำ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102330   นางสาวจิตรลดา   อันสีแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102332   นางสาวธนธรณ์   ชอบใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6403102335   นางสาวนิชาดา   ทำเนาว์ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102336   นางสาวอุบลรัตนา   แพงทรัพย์ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403102340   นางสาวจีน่า   หวังอีน : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6403103329   นางสาวเมธาพร   ฟักน่วม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103350   นางสาวณัฐชญา   แซ่ย่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103351   นางสาวธวัลรัตน์   วาสีอนุรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103359   นางสาวรุ่งนภา   ฤกษ์พิชญโยธิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103360   นางสาววรรณนิษา   เรืองฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403104303   นางสาวจารุวรรณ   เพ็งโคตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6403104305   นายธีรพัฒน์   อินหา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6403104306   นางสาวปนัดดา   ทิพย์เมศ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6403104312   นางสาววิรัชยาภรณ์   อินหา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6403104319   นางสาวเอมมิกา   ปามิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6405101342   นางสาวธนพร   ท้าวบุญชู : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101404   นางสาวสุทธิพร   ปิงชัย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6405105383   นางสาวปริชญา   ธัญญาพานิชกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6405105401   นางสาวสราลีวัลย์   บุญเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6406101340   นางสาวดรุณี   สีเช้า : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101354   นายนพณัฐ   ก้อนหมี : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101370   นางสาวบงกชมาศ   สิงหเดชาชัย : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101393   นายภัคพล   แก้วประสิทธิ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6406101516   นางสาวอทิตยา   พรหมบูรณ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101534   นางสาวปัทมา   จันทน้อย : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101538   นางสาวณัฐชยา   จันทรสูตร : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406103355   นางสาวสุนันทา   รางวัลคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103366   นางสาวกชกร   รุ่งเรือง : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103414   นางสาวปาณิสรา   คำปินใจ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406106311   นายธนากรณ์   บุญพร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6406106316   นายบุญชู   พิสัยเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6409101347   นายดรัณภพ   ราชรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6409101360   นางสาวพิมพ์ชนก   คิดเลิศล้ำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6414101362   นางสาวกัณฑมาศ   นันต๊ะนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6414103302   Miss Yao   Fang : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 4ชั่วโมง
6414103303   Miss Zhang   Na : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ