ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6210102308   นายณภัทร   มั่นคงฐาน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6212106331   นางสาวสุภณิดา   แก้วตุ้ย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6219103513   นายปรมินทร์   เกียรติชำ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6219103532   นายอานนท์   เตชนันท์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6301101351   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีสังข์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102301   นางสาวกนกวรรณ   ยะภูมิน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6301102303   นางสาวกรรณิกา   อริวรรณา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6301102312   นายกิตติภณ   อินหันต์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6301102313   นางสาวกิตติมา   ภูสดศรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6301102324   นางสาวจุฑามาส   วงษ์วิทยา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6301102330   นายชัยนันท์   ท้าวพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6301102336   นางสาวณัฏฐริณีย์   เชิดฉาย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6301102373   นายพงศ์ภาณิช   คะใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6301105304   นางสาวกัญจนพร   ดำคำภา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105317   นางสาวประภาพร   คุณาคำ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301124304   นางสาวชนิสรา   ผ่องศรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124307   นางสาวพรธิดา   ชัยสงคราม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301125302   นางสาวกานต์ธีรา   คาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125307   นายจิรพนธ์   ทองแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125324   นายปวเรศ   นามะเสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125325   นายชัชวิทย์   พฤกษ์ภิรมย์รัก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125328   นางสาวพิชชา   ผัด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125332   นางสาวมาลีวัลย์   ยาวิชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125335   นางสาววรัญญา   หล้าคอม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125350   นายกิตติธร   จันทร์มา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125353   นายพีรพัฒน์   โรจนปกรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125357   นางสาววรรณวิสา   ราชปรีชายุทธ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301126305   นายนนทวัฒน์   ยอดปานันท์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126306   นายนวฤทธิ์   จันทร์ผ่อง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126312   นายนัฐพล   แก้วเขียว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6303101318   นายธีรศักดิ์   ฮุนตระกูล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101340   นายอนุพงศ์   เขื่อนแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303102302   นางสาวเขมิกา   สุพะศิริ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102303   นางสาวจงรักษ์   วันทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102304   นางสาวจิตตราภรณ์   ใจตื้อ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102307   นายเจษฎา   งามพักตร์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102309   นายชวลิต   อินตาเส้า : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102314   นางสาวธิดารัตน์   สุขทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102315   นายธีระนันต์   วาสีอนุรักษ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102316   นางสาวนันทการต์   อักขระพันธ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102318   นายปฏิญญา   พาดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102322   นางสาวภัทริณี   ฤทธิ์เรืองรุ่ง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102326   นางสาวรุ่งตะวัน   สวนสวรรค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102328   นางสาวสุพิชชา   กันทาวงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102329   นางสาวอินทิรา   แสงอุทัย : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102330   นายมนัสวี   แก้วกันหา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303103304   นางสาวกฤติกาญจน์   เชื้อวังคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103306   นางสาวกุลนิดา   สุขเสรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103308   นางสาวเข็มอักษร   เพ็ญกรรณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103325   นางสาวปิยฉัตร   อารีย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103333   นางสาวมลิวัลย์   นางเมาะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103348   นางสาวสุกัญญา   เที่ยงผดุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103349   นางสาวสุทธิดา   จันทร์ผาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103350   นางสาวสุธิมา   ลูกมณี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103361   นางสาวชุติกาญจน์   มงคลธนารักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304101304   นายกรวิทย์   ประกาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101331   นายธนกิจ   สุภะกรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง