ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201102489   นายภูมิปณิธาน   ขัติยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6203103352   นางสาวภัณฑิลา   ศรีทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6204106301   นายกรกต   ดวงแก้วกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102309   นางสาวกัณขนิษฐา   แจ่มใส : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102343   นายธนวัฒน์   รักเขตรวิทย์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102356   นายปกรณ์   ปันสกุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102358   นายปณต   หน่อเรือน : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102413   นางสาวเสาวลักษณ์   หนูดี : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102419   นางสาวอรนรินทร์   มั่นครุฑ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102423   นางสาวอลิษา   อินต๊ะสืบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102424   นางสาวอาทิติญา   กันทาสุข : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102427   นางสาวกัลยา   เลามี่ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 1ชั่วโมง
6209101317   นางสาวชนินาถ   จันชะนะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101406   นางสาวจุติมา   มังกรเจริญกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 1ชั่วโมง
6214101311   นางสาวกวินรัตน์   โชคอุทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101343   นางสาวปานชีวา   ทองแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102330   นางสาวทิพยรัตน์   โยนิจ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102338   นางสาวนวรัตน์   เงางาม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102340   นางสาวนิชนันท์   ปุกไธสง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102367   นางสาวภัณฑิรา   เพียรุ้ย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102369   นางสาวมัญณัฎฐ์   รชานนท์ปวงมณี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102399   นางสาวอชิรญา   ยาวิลาศ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102401   นางสาวอรณิชา   คำจา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102409   นางสาวอารยา   อารยพิทยา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6218102319   นางสาวชมพูนุช   สิงหนารถ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102332   นายดุลยวัต   ยะมนต์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102343   นายนพรุจ   อินต๊ะแสน : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102350   นายปฐพี   พิมพ์ทนต์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102354   นายปุณณวิชญ์   พงศ์สวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102356   นายพลากร   โยทะษร : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102362   นางสาวภัทราพร   ฟองคำตัน : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102364   นายภาคภูมิ   วีระพันธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102368   นายรัชชานนท์   สิงห์คะราช : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6301102303   นางสาวกรรณิกา   อริวรรณา : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6301125303   นายกิตติ   มีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125304   นายกิตติพร   ดวนใหญ่ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125323   นายปวริศ   บุญเพิ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125341   นายสรรค์โสภาคย์   หลัดโส๊ะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125342   นายสหรัฐ   ผลชูศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125360   นายวิศวรรษ   สืบสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301126301   นายกฤษฎา   ทองคำ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6301126303   นางสาวจุฬารัตน์   สุมทุม : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6301126304   นางสาวณัชธภากร   สบายสุข : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6301126311   นางสาวสุพิชญา   ต่อมดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6301126313   นางสาวกิรณา   โคกสีอำนวย : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6303102309   นายชวลิต   อินตาเส้า : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6303102318   นายปฏิญญา   พาดา : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6304101318   นายฉัตรมงคล   ในนามมหมัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304102305   นางสาวชนาพร   ขันแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6304102312   นางสาวพรรณกร   กำเนิดเกิด : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6304102317   นางสาวเรนิสา   หลักแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6305101370   นายพรรษกร   ใจสม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101393   นางสาววัลภา   แลวฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105322   นางสาวทรรศภรณ์   ภูมิมะนาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105334   นางสาวบุญนิศา   ทาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105347   นางสาวรินรดา   ป้องกัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105349   นางสาววรรณวลี   ใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105352   นางสาววาสนา   จันทร์สุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105353   นางสาวศรัญญา   ลีกา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105356   นางสาวสลิลทิพย์   โล๊ะกาแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105377   นางสาวชุตินันท์   กันทะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105380   นางสาวปิยนันท์   น้อยใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105387   นางสาวศุภรัตน์   ปิมปา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6306101337   นางสาวณัฐฐาพร   กลิ่นมาลัย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101372   นางสาวพัชรินทร์   ศรีชนะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101403   นายศิวศักดิ์   ด้วงสงกา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306105301   นางสาวกณิตา   ชัยศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6306105307   นายธณเดช   สังข์นวล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6306105308   นางสาวภูนิศา   มูลพนัส : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6306105309   นายศดานันท์   มัธยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6306106301   นางสาวกนกพร   เรืองชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6306106308   นายทักษิณ   ดวงไทย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6306106310   นายนนทกานต์   รัตนบุตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6306106311   นายฟากิฮ   อาแว : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6306106313   นางสาวเมวดี   พุฒได้สุข : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6306106321   นางสาวอาทิมา   พันธุ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6306106325   นางสาวสร้างฝัน   ปาเลิง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6309101349   นางสาวพริบดาว   นาคแดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6312106326   นางสาววนัสนันท์   คีรีแสนภูมิ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101310   นายจิรภาส   ศรีดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101316   นายไชยวัฒน์   จันทร์ดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101318   นางสาวญาดา   ไชยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101328   นายเดชาธร   ณ ลำพูน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101335   นายเมธาวี   พังยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101344   นางสาวนันทิญา   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101347   นางสาวนิรมล   โพธิศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101352   นางสาวปนัดดา   บาทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101355   นายปัญญาพล   เป็งนวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101361   นายพงศธร   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101365   นางสาวพรหมพร   สุขพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101366   นายรภีพาญจณ์   พิภัฌรเวชกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101367   นางสาวพัชราภรณ์   แซ่อ๋อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101368   นายพันธบัตร   พันธเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101373   นายภัทรโชค   ทุมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101374   นายภัทรพล   ใจล่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101379   นางสาวมณฑาทิพย์   หอมมาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101380   นางสาวมณฑิรา   แดงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101396   นายวีรวัฒน์   สังข์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101397   นายศตวรรษ   สมพริ้ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101398   นายศรายุธ   เครื่องสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101421   นางสาวอัญชิษฐา   ชีแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101428   นางสาวชญาดา   กล้าคง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101430   นางสาวธัญญารักษ์   อาลักษณ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314102302   นางสาวกนกพร   บุญเฉลียว : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102303   นางสาวกนกพร   ปัญญานะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102307   นางสาวกรองทอง   สาระบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102308   นางสาวกฤติมา   ถนอมกล่อม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102311   นางสาวกัญญมน   มีฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102313   นางสาวกัญญารัตน์   แจ้งอุบล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102316   นางสาวเกษราภรณ์   สิงห์คำ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102317   นางสาวขวัญสิริ   จี๋คีรีวุธ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102319   นางสาวจันทรัตน์   จันทร์แกม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102320   นางสาวจิระวดี   สารากาล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102321   นางสาวจุฑารัตน์   ติ๊บแดง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102322   นางสาวฉัตรพร   สกุลธนาภา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102323   นางสาวชนกนาถ   ปู่หวาน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102327   นายชัชนันท์   สัตรูพ่าย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102328   นายชัยวัฒน์   ปัญญาศิริ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102329   นายชินวรากรณ์   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102330   นางสาวญาณิศา   อุดมวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102331   นางสาวฐิติกานต์   มากรด : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102334   นายณทกฤท   สุวรรณศรี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102335   นายณรงค์ฤทธิ์   แช่มช้อย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102336   นายณรงค์วัฒน์   เพชรสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102337   นางสาวณัชชา   คงกล่ำ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102340   นางสาวณัฏฐพิชา   อารีพรสมสุข : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102341   นายณัฐชนน   เซ็งปี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102343   นางสาวณัฐชยา   ณ ลำพูน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102349   นายทิชานนท์   กันยาประสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102350   นางสาวทิพย์อาภา   ชัยชนะชมภู : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102351   นางสาวทิพรัตน์   บำรุงวุฒิ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102353   นายจิรรรรรร   พันทนาภูมิ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102356   นางสาวธวัลรัตน์   จันทรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102369   นางสาวนลินี   ลาไผ่ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102371   นางสาวนิสรีนทร์   หมาดเต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102375   นางสาวภิรฎา   เทียนดำ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102376   นางสาวเบญสิตา   ไกรสุข : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102377   นางสาวปฏิกานต์   เข่งเฮง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102378   นางสาวปทิตตา   อ่ำรัศมี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102379   นางสาวปรียาพร   ฤทธิโยธิน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102381   นางสาวปิยพัทธ์   หนูสาย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102382   นางสาวปุณยนุช   เวกสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102384   นายพงศธร   วรรณรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102388   นางสาวพรสวรรค์   วงค์ริยะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102394   นายพิสิฐพงศ์   พันธุศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102395   นายไพโรจน์   จันทรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102419   นางสาวลาภิสรา   บุนนาค : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102429   นางสาววิชุดา   ขำฉนวน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102430   นางสาววิญาดา   ห้าด่านจาก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102437   นางสาวศศลักษณ์   เรือนใจแก่น : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102438   นางสาวศิรินญา   วงษ์กิ่ง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102439   นางสาวศิรินภา   ศรีคำ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102442   นายสรายุธ   ป้องคำ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102446   นางสาวสาวินี   กวินวรรณา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102449   นางสาวสิริลักษณ์   ด้วงทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102451   นางสาวสุปริญา   หมายมั่น : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102452   นางสาวสุพัตรา   เพ็งหมู : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102457   นายอดิศร   เทียนใส : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102460   นายอภิวัฒน์   สุทธิพัฒน์อนันต์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102462   นางสาวอรุณี   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102463   นายอัครพงศ์   กันใจ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102464   นายอัครวินท์   คงสมฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102470   นางสาวอุมาพร   ฟักสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102471   นางสาวอาอีซะห์   สาลัง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102472   นางสาวอนีตา   ชัยรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6315123302   นายกษิเดช   สายโท๊ะ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6318102302   นายกษิดิศ   นิยมสำรวจ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102304   นางสาวกัญญาภา   ปากเสนาะ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102310   นางสาวเกศรา   ตาติ๊บ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102312   นางสาวเขมจิรา   ถิ่นสุข : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102327   นายชลกันต์   ตันกิจประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102353   นายธีปกรณ์   ช่วยคิด : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102355   นายนพรุจ   ภู่พารา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102361   นายนิติพล   ยืนยง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102364   นางสาวเบญญา   จิตรงามขำ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102366   นางสาวประภาวดี   ไชยมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102368   นางสาวปัณฑิตา   แก้วปัน : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102371   นายปุวริศศร   จำนงค์วัฒน์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102375   นางสาวพรชิตา   ถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102384   นายพัทธดลย์   นาคมณี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102394   นายภาณุพัฒน์   มัธยะจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102395   นายภาณุภัทร   คำสี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102396   นายภานุวัฒน์   พูลสุข : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102397   นายภูสิทธิ์   รื่นพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102406   นายวโรดม   ใจแสน : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102415   นายศิวัช   ไตรนทีพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102431   นางสาวอารยา   สิงห์ไผ่ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102433   นายกฤตพัส   บุรินตูม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102443   นายสุทธิพงษ์   คงภักดี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102446   นางสาวปัณฑ์ชนิต   นครังกุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102447   นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102456   นางสาวษุภนุช   ศรีพิชิต : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6319102517   นายปกรณ์เกียรติ   ขุนจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319102519   นางสาวพัชรินทร์   ศรีสมศักดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319102530   นางสาวศิวนาถ   ชีช้าง : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319102531   นางสาวศุฌาวรินทร์   แก้วอุบล : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319102533   นางสาวสิรีชยา   มณีดำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319102534   นางสาวสิรีวรา   มณีดำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319102537   นายอนัญญา   คำมี : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103533   นางสาวรัตนาวดี   แก้วตุ้ย : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6401102320   นายจอมทัพ   ไชยลังกา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6401102345   นางสาวณัฐชยา   มีนา : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6401102358   นางสาวธนธร   ป่าโพธิ์ชัน : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6401102361   นายธนพล   มหายศ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6401102362   นางสาวธนภรณ์   หมอยา : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6401102380   นางสาวนิรพร   สุรกิจมงคล : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6401102439   นายสงกรานต์   จิตรอ่อน : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6401102474   นายอัยย์รา   ป่งแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6401113317   นางสาวกัลยภัคร์   สงค์ดำ : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6401122003   นายกรชวรรณ   ยิ้มเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122007   นายกิตติพงษ์   เลิศพระพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122023   นายปรีชา   โขนกระโทก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122051   นายดนุพงษ์   โรจนปกรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401124311   นางสาวศิริรัตน์   ชุมจันทร์ : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6401124312   นางสาวหนึ่งฤทัย   โนนพยอม : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6401124313   นางสาวอรปรียา   แซ่ผ่าน : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6401124319   นางสาววิภารัตน์   จุมปาแฝด : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6401125302   นายกฤตภัฏ   สุภาผล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6401126304   นางสาวณัฐกานต์   คำมุงคุณ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6401126311   นายอธิวัฒน์   อินต๊ะใจ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6401126314   นางสาวนิศารัตน์   แค้นหนองอ้อ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6403101315   นายนที   วีระจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403104306   นางสาวปนัดดา   ทิพย์เมศ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6404101309   นายชยณัฐ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101315   นายต้นตระการ   วงค์สถาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101362   นายธนวันต์   อริยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404103302   นางสาวกานต์สิรี   ราชแป้น : เคมี 1ชั่วโมง
6404103316   นางสาวเมธาวี   แซ่หลิม : เคมี 1ชั่วโมง
6404105307   นางสาวภัครมัย   ไชยสวรรค์ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6404105308   นางสาวสุทิดา   ทองไชย : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6404105310   นางสาวบุษยามาศ   ศรีลาวงศ์ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6404105311   นางสาวพิมพรัศมิ์   จันทร์แก่น : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101330   นายฐิติพันธ์   ฟองศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101341   นายธนกร   มณีรัตน์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101425   นางสาวณภัทร   ยอดมั่นคง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105351   นางสาวศุภาพิชญ์   บุญสนอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101013   นางสาวปัทมา   เพียรขุนทด : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406101336   นายณัฐพงษ์   จำปาเกตุ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101337   นายณัฐพล   ไชยจิตร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101423   นางสาวสุพัตรา   ยกบัตร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101424   นางสาวสุภาวรรณ   โท่นตั้ง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101510   นางสาวสรินทร์พัสตร์   เฉลียว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102434   นางสาววรดา   แซ่วื้อ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102437   นางสาววริศรา   เทพวงษา : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103048   นางสาวปณิฏฐา   ปรีชาวัชระ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103349   นางสาวสมฤทัย   จันทร์เปรมปรี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103357   นางสาวสุพิชญา   ทองฟู : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103376   นางสาวกานต์ฤทัย   ดวงธรรม : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103395   นางสาวณัฏฐณิชา   ยะสุนทร : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103417   นางสาวปุณณภา   จี๋แก้ว : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103424   นางสาวพิมพ์ประภา   ตาจิต : บัญชี 1ชั่วโมง
6406104324   นายธนดล   ศรีสวัสดิ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6406105307   นางสาวศุภสุตา   ศรีทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105313   นางสาวธนิดา   กะระกล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105318   นางสาวธนัชพร   ภาคาหาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105319   นายวรโชติ   ตาชนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406106302   นายกรประเสริฐ   นาเทเวศน์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106335   นายณัฐดนัย   ขำดำ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6409101307   นางสาวชุติฬกาญจน์   ธีระกานตภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101310   นางสาวดวงดาว   เรืองธีรนพคุณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101313   นางสาวนภัสกร   อินต๊ะยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101315   นางสาวนิรดา   มะลิโค : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101317   นางสาวปภาวรินท์   พลดร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101320   นางสาวพิมพ์ภัสสร   ศรีธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101323   นางสาวยวิษฐา   ไตรยราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101324   นางสาวรุ่งทิวา   จิระเพชรอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101341   นางสาวกชกร   เปรมไพบูลย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101348   นายธนานนท์   แซ่พ่าน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101350   นางสาวธารารัตน์   ลิขิตผู้เจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง