โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
-
วันที่เริ่มต้น 17/10/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 17/10/2565 เวลา 21:00
สถานที่จัด อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศในด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัล โดยมีพันธกิจสร้างสรรค์งานวิจัยและสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ การรวบรวม และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณอันเป็นการสร้างการรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรายวิชา สด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่จัดแสดงจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพ ส่งผลต่อผู้เรียน ผู้ประกอบการด้านสื่อ และผู้ที่สนใจด้านสื่อดิจิทัล ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้มีเวทีในการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือทางด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร ชุมชนและสังคม คณะสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีกำหนดจัดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา หลักสูตรการสื่อสารดิจิทัล ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานทางด้านการสื่อสาร ภายในคณะ เป็นแหล่งในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ตลิดชีวิตเพื่อเป็นแนวทางทักษะชีวิตอละอาชีพ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 800 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล