ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906101398   นายปรเมศวร์   สังฆารมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6001101340   นายปริญญา   ดอนเทพพล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101350   นายภพรัตน์   สันวิลาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101373   นายศุภกฤต   คำทา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101380   นายอจลวิชญ์   นาบุญมี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102387   นางสาวนันทวรรณ   มูลสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001105301   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105304   นางสาวกัญญาณัฐ   ยศสะคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105307   นางสาวนภัทรธมณฑ์   แสงลูน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105310   นางสาวจันทิมา   เสนพรหม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105313   นางสาวจิราภรณ์   มีหินกอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105316   นางสาวจุฑามาศ   สุ่มมาตย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105320   นางสาวชลธิชา   ม้าวิ่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105321   นางสาวชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105322   นางสาวช่อผกา   แก้วลำยวง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105329   นางสาวณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105339   นางสาวดรุณี   นาจารย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105340   นางสาวดวงฤทัย   โพนปลัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105341   นางสาวดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105342   นางสาวดาวพระศุกร์   เอกชัยวีรกูล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105357   นายนริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105360   นางสาวนันทิยาภร   วิจิตขะจี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105361   นางสาวนันธิณี   มณีอรุณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105372   นายพงศกร   สงคง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105374   นางสาวพรพรรณ   ศรีสำโรง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105384   นางสาวพุทธชาด   ทองหล้า : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105392   นางสาวรัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105402   นายวุฒิชัย   มูลผม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105414   นางสาวอรพรรณ์   เที่ยงพลับ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001113307   นางสาวจตุพร   แสนวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001124307   นางสาวชนกานต์   กันทากาศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001125337   นางสาวสุชาดา   ปงกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6004104305   นายธนกร   นันติ : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104316   นายสุกฤต   สิทธิครอง : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104317   นายแสง   สินบันเทิง : สถิติ 3ชั่วโมง
6201122009   นายชานน   ป้อมฝั้น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122016   นางสาวณัฐสุดา   ต่อเล็ก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122017   นายทศพล   ตาสีเรือน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122024   นางสาวปรียานุช   สายชลรำไพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122025   นางสาวปารียา   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122028   นางสาวพรพรรณ   ศักดิ์ดารักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122029   นายพลภัทร   สีสัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122034   นายพีรดนย์   วรรณรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122044   นายรชานนท์   เผ่าภูรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122048   นางสาวลักษิกา   จันทดิษฐาวัฒน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122058   นางสาวสิรินยา   แสงชุ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122059   นางสาวสุปราณี   ดวงแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122063   นายอรรถพล   ปาระคะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122064   นางสาวฮาบีบ๊ะ   สตันหน๊อด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122065   Mr.Keochamroeun   Bouy : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง