ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5606102417   อมรเทพ   สอนศรี : การตลาด 4ชั่วโมง
5905201304   นายเกียรติศักดิ์   สุวรรณจิตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201310   นางสาวจุฬาลักษณ์   กมลชัยสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201317   นางสาวณัฐรี   ศิริพัฒนโยธิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201319   นางสาวดารารัตน์   แสงศรีจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201340   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201345   นางสาวสุดารัตน์   สีสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201348   อภิชญา   สายติ๊บ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5906102303   นางสาวกนกวรรณ   กลิ่นถือศิล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102306   นางสาวกมลรัตน์   ทาต่าน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102313   นางสาวกัลยา   อะโนสัก : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102315   นางสาวกานต์พิชชา   สอนอ้อ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102324   นางสาวแคทรียา   ไชยสาร : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102332   นางสาวจินตนา   คำหล้า : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102333   จิรวรรณ   แย้มบัว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102337   นางสาวจิราภา   เรืองเกตุ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102376   ณัฐริกา   ธรรมโม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102382   นางสาวกัญญ์ชลิดา   แก่นเก่า : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102383   นางสาวดิษญา   โปธาวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102386   ทิติมา   สอนเชียงคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102387   นางสาวทิพประภาพร   จำปา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102388   นายธนกร   วิลัยคาร : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102389   นางสาวธนกานต์   กอชัยศิริกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102391   นางสาวธนพร   จันทร์ต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102396   นางสาวธิติยา   เทิดไพรพนาวัลย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102398   นายนนทวัฒน์   ปารมีส้าว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102403   นางสาวนฤมล   ภู่นุช : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102404   นางสาวนฤมล   ยุบลไสย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102405   นวพันธ์   จองแก : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102407   นางสาวนันท์นภัส   บุญอ้าย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102411   นิชาภา   โนแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102416   นางสาวนุชนารถ   สายสูง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102423   ปฏิภาณ   ทรัพย์จงนิมิต : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102429   ปราณปรียา   คำตุ้ย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102431   นางสาวปิยกมล   ธรรมแงะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102432   นางสาวปิยกมล   อภิวัฒนพงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102433   นางสาวปิยมาศ   เป๊ะยอคือนือ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102437   นางสาวผาณิดา   แซ่เตี๋ยว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102443   นางสาวพรศิลป์   กันกล่ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102444   พลวัตร   ปุกคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102461   ภูมิสิริ   รัชตวรคุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102478   นางสาวรัตติกาล   คำมนตร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102499   นายวิษณุกร   สายเครื่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102507   นายศรัณย์ภัทร   ชัยดวงคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102513   นางสาวศิริพร   ศรีสุภาลัย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102514   ศิริวรรณ   วงษ์วิภาค : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102515   นายศิวกรณ์   จิโน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102517   ศุภกร   ชมดวง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102518   นายศุภกิต   แสงจง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102521   ศุภวิชญ์   ชัยชนะวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102540   นางสาวสุวนันท์   เวียงคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102544   อธิปชัย   ชัยยะเจริญ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102549   นางสาวอรุณรัตน์   ตันสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102555   นางสาวอัจฉราวดี   อินทะเสน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102557   นางสาวอัญชนา   อินปิกกา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102559   นางสาวอันน่า   มิลเล่อร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5914101306   นางสาวจารุภรณ์   ภูผาลินิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101311   นางสาวณัชชา   จันทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914102326   นางสาวนนทกร   กาวิชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102330   นางสาวนัดชา   แก้วสุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102373   นางสาวอัญธิภา   ประกอบศิลป์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5915123335   นายธนพงษ์   บุญเลิศ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123350   ประณิธาน   ถนอมกาย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123365   ภาคภูมิ   อินทพงษ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6005104319   เจนจิรา   ศรศรีเกิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104320   ชนากานต์   เลิศอุทัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104407   สุวรรณา   พิพัฒนาพร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104408   เสาวลักษณ์   ธรรมะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104409   อนัญลักษณ์   ประทุมทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101427   ภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102314   กุญศิริ   ญาณะโรจน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102316   เกสราภรณ์   จุลทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102318   จริยา   แก้วโพธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102324   จิราภา   วงค์น้อย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102330   ชลิดา   ตนะทิพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102341   ณัฐฑริกา   แก้ววงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102342   ณัฐธิกานต์   อุปนันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102348   ณัฐสุดา   สิธิยอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102360   ธัญชนก   ช่างเจรจา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102390   พรไพลิน   เตจ๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102392   พศวีร์   บรรเทิงกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102427   วรพงษ์   คงพนา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102435   วรินทร์ธันยพร   กูลวัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102441   ศตายุ   สุรินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102442   ศิรวิทย์   ภูจอมเเก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102458   สิริวัฒน์   ปิ่นแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102461   สุทิน   บุญทารมณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006104333   ณัชชา   วันศุกร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006105343   ธัญชนก   ยานา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6010101002   กิตติภัช   เสียมภูเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101022   วรวิทย์   มีปาน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101327   ชัชชล   วรรณา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101416   อนันตญา   เปียงใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6012101381   สุกัญญา   ชุมชอบ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101101368   นางสาวศิริลักษณ์   วงค์เก๋ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6106102334   นางสาวฐิติมา   ยาวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102342   นายดนุชิต   ธรรมชัยเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102348   นายธนกานต์   ล้อไพบูลย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102435   นางสาวสิรินทร์ยา   ขาวดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102439   นางสาวสุนทรีพร   จินะพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102454   นางสาวอาทิตยา   วรรณต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106105316   นางสาวธัญญาเรศ   จิตใหญ่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105319   นายเนติกร   ใสสุทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105322   นางสาวประภาศิริ   บัวเขียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105332   นายรุ่งโรจน์   บุญเมือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105341   นายอุกกฤษฎ์   คำด้วง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6115123354   นางสาวพรชนก   จงเพ็งกลาง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123385   นางสาวศุภาพิชญ์   มะโนวรรณา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123405   นางสาวอรวรรณ   ยะแบน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123406   นางสาวอัญชิสา   คงวล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6119103517   นายวัลลภ   พัน : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6201102303   นางสาวกนกวรรณ   มนเทียน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102458   นางสาวอทิตยา   เต็นเส้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102462   นางสาวอภิญญา   สาทางกูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102472   นางสาวอารีรัตน์   วรรณภิระ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6204106309   นายไตรภพ   พวงชื่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106310   นายธนดล   ท่าแก้ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106315   นายนทีกานต์   เวียงอุดม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6205101342   นายธนภัทร   โสภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101363   นางสาวพิมพ์นภา   ปัญญามี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101372   นางสาววราพร   เณรแย้ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101375   นางสาววิภาภรณ์   วงษ์จุ้ย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102303   นางสาวกรรณิการ์   ญาณะวงษา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102304   นางสาวกรวีร์   วงค์หาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102306   นางสาวกัญญาณัฐ   ยาพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102308   นางสาวกัญญารัตน์   สุขประโคน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102309   นางสาวกัณขนิษฐา   แจ่มใส : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102312   นางสาวกัลยา   มณเฑียร : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102318   นายกิตติศักดิ์   ไชยชนะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102321   นายเกษม   ตีคา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102322   นางสาวจำนัญจา   อร่ามคีรีพนา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102323   นางสาวจินตนา   โนจา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102324   นางสาวจินทภา   โพธิ์เงิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102326   นางสาวจิรัชญา   ทาธิจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102327   นางสาวจิราพรรณ   แก้วจา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102328   นางสาวจิราภรณ์   ยอดผ่านเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102329   นางสาวเจนจิรา   เงินตรา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102330   นางสาวชนัญธิดา   วงค์อ่วน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102331   นายชูชาติ   ตระการตระกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102333   นางสาวณัฐธิดา   ปันตา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102335   นายณัฐพล   ใจคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102336   นายณัฐวุฒิ   เสรีรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102338   นางสาวดรณีรัตน์   จั๋นติ๊บ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102339   นายดรัณ   อัครเมธีกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102340   นางสาวทักษอร   อภิรักษ์ชนะโชค : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102341   นางสาวทัศนีย์   ติ๊บตึง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102343   นายธนวัฒน์   รักเขตรวิทย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102344   นายธนาวุฒิ   รัตนจัตุรัส : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102346   นายธราธร   กลันทปุระ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102347   นางสาวธันยพร   เพชรนามชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102348   นางสาวธารารัตน์   ลบบำรุง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102349   นางสาวธิดารัตน์   สุพรรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102350   นางสาวนันท์ธีรา   อินต๊ะนา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102351   นางสาวนันทนัฐ   เขียวสา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102354   นางสาวเนาวาร่า   ฮานาฟี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102355   นางสาวบุษยมาส   ทุมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102356   นายปกรณ์   ปันสกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102359   นางสาวปภาดา   แหยมตั้ง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102360   นายประสบโชค   ไชยาอ้าย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102361   นางสาวปารีณา   ป้อปาง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102362   นางสาวปุณยนุช   ตรีสัตย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102363   นายผดุงพงศ์   ทาคำส่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102364   นายพงศกรณ์   ฉุ้นย่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102365   นายพงษ์ไพบูลย์   สินลี้ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102366   นางสาวพลอยไพลิน   วงษ์โกฎ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102368   นายพัฒนากร   เจริญทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102371   นางสาวพิมพิศา   ศิลวันต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102372   นายเพิ่มทรัพย์   ยิ้มสุขอนันต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102373   นายภคพล   ติราวรัมย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102375   นางสาวภัทธีรา   อินปัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102376   นางสาวภัทรนันท์   ปินทนา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102377   นางสาวภัทราวดี   บานเย็น : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102379   นายภูธดล   พรกนกโสภณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102380   นายภูวนัตถ์   สิงห์ใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102381   นางสาวมณีสรา   ปลูกปัญญากุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102382   นางสาวมัณฑนา   เนื่องพุกก์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102383   นางสาวยุพา   แสงทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102384   นางสาวรวินทร์นิภา   ศิริเขตต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102385   นางสาวระพิพรรณ   บุตรจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102386   นางสาวรัตนาภรณ์   ศิริเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102387   นางสาววรกานต์   กันยะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102388   นางสาววราพร   แก้วเมืองมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102389   นางสาววัชราภรณ์   ใจกันทะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102390   นางสาววัชราภรณ์   ยิ่งตระกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102391   นายวิชชากร   ศักดิ์วงศ์วรุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102392   นายวิทวัส   นครังสุ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102394   นางสาววิสสุตา   ผ่องประภา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102396   นายศศิกิจจ์   รัตนมงคล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102397   นางสาวศิริรัตน์   จันใส : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102398   นางสาวศิริลักษณ์   พรรณขาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102399   นายศุทธิชัย   เลาย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102401   นายสรศักดิ์   สุวรรณพิทักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102402   นายสันติราษฎร์   วงศ์ตา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102403   นายสิรภพ   มิหายศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102405   นางสาวสิรินภัส   พันธ์ชน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102406   นางสาวสิริภัชร์   มาสง่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102407   นางสาวสุชาดา   เเซ่ย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102408   นางสาวสุตาภัทร   จันทร์ลอย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102411   นายสุเมธ   แซ่ฉี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102414   นางสาวโสภิญญา   กรัดทาน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102415   นางสาวอติพร   งามประพฤติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102416   นางสาวอทิตยา   สิงห์เถื่อน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102417   นางสาวอโนชา   เงินยิ่ง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102419   นางสาวอรนรินทร์   มั่นครุฑ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102420   นางสาวอรพินธ์   ฟีสันเทียะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102422   นายอลงกรณ์   ก๋าใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102426   นางสาวไอริน   พรมมนตรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102429   นายจิรวัฒน์   จริยา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102430   นางสาวชนกนาถ   อินเมฆ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102431   นายณัฎฐวัฒน์   จบถิ่น : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102433   นายนฤเบศฐ์   ฉัตรหลวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102439   นางสาวสิรินยา   ปัญญาคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102440   นางสาวสุวนันท์   หม่องน่าน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102443   นายธวัชชัย   คำนุ : การตลาด 3ชั่วโมง
6209101313   นางสาวจุฑามาศ   จอมกันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101314   นางสาวจุรีพร   ลึกวิลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101315   นางสาวเจียรนัย   จันทานี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101321   นางสาวณัฐชยา   วงศ์บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101323   นางสาวณัฐธิดา   สถานเขื่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101332   นางสาวทิพย์วรรณ   เขื่อนขันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101333   นางสาวทิพรดา   ธิวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101335   นางสาวธนัชพร   ศิริพงศา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101336   นายธนาทัช   ศิวพรอนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101337   นางสาวธวัลรัตน์   ใจปิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101352   นางสาวพรสวรรค์   วงศ์แสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101354   นางสาวพัชรี   ศรเตโช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101355   นางสาวพิชญ์กานต์   โพธิยอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101356   นางสาวพิมพ์ชนก   ถวายนิล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101357   นางสาวพิมพ์นิภา   พวงมาลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101358   นางสาวพิยะดา   แก้วเล็ก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101368   นางสาวรวิสรา   บัวสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101372   นางสาววราภรณ์   วงค์แปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101375   นางสาววิลาสินี   แซ่จันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101387   นางสาวสุธินี   ดวงต๋า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101389   นางสาวอภิชญา   เป็งโต : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101403   นางสาวโศภิตา   แสงศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6212102313   นางสาวธนิดา   เดชะบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102314   นางสาวธัญญากานต์   อุปปชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102316   นางสาวปรียาภรณ์   รากพุดซา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6214102317   นางสาวเจนจิรา   ต้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102335   นางสาวนภาพร   แก้วใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102356   นางสาวผณินทรา   จันทน้อย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102359   นางสาวพัชรินทร์   เนื่องอ้น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง