ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
<
5801105337   ธัญญา   ก๋องคำมูล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5801105396   นางสาวอนุสสรา   พรมพันธ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5801126316   นทีกานต์   อุดอ้าย : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5801126318   บุรพร   ศรพรหม : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901102302   กนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102305   กนกวรรณ   วณิชย์ศิริโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102309   กฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102310   กฤษฎา   เทศนำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102314   กัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102321   คริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102323   จะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102324   จักรพงค์   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102328   จิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102330   จิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102338   ธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102341   โชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102342   ไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102343   ซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102349   ฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102351   ณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102353   ณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102355   ณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102364   ทักษพร   ปัญญากอ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102365   ทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102366   เทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102368   ธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102371   ธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102372   ธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102373   ธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102374   ธัญพร   ขันจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102375   ธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102376   ธารสิริ   สายธิ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102378   ธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102379   ธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102380   ธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102381   นัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102390   ปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102392   ปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102393   ปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102395   ปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102398   ปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102399   พงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102402   พรนภา   หมีนิ่ม : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102403   พรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102405   พรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102406   พลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102408   พัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102410   พัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102413   พิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102414   พิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102416   พุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102420   ภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102422   ภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102423   ภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102426   มงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102428   มณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102429   มณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102430   มยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102433   เมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102435   ยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102437   เยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102438   รัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102439   รัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102442   ลักขณา   โมระอรรถ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102444   วทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102445   วรรณพร   สุวรรณทา : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102447   วรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102448   วันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102450   วัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102453   วาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102455   วิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102456   วิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102460   ศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102461   ศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102464   ศิรินธร   สุดคิด : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102469   สายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102470   สิงหา   มะเชอพะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102475   สุทธิดา   กันทยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102477   สุธิดา   เรือนคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102478   สุธิตา   นวลวงค์อิน : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102482   สุวนันท์   เอี่ยมกระจ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102483   สุวัฒน์ชัย   ต๊ะน้ำอ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102484   แสงชัย   ยอดกันทอน : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102490   อรพรรณ   เชาวน์เกษม : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102496   อาริษา   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102497   อาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102498   อิศระยุทธ์   ยงเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102499   อุดมศักดิ์   ใจทาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102501   เอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102502   เอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102503   ไอริณ   สิงหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102504   ฮาลหวา   กอซา : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102508   ปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102510   จิตรลดา   ครองเชื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102512   รัชนก   ยะหัวฝาย : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102513   สุกันยา   บัวอิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901105304   นางสาวกรองกาญจน์   สุดวิลัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105307   กัลยา   ดิถีวนาลัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105308   นางสาวกานต์พิชชา   โชติชีวภูมิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105310   กิติชัย   สระทองเทียน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105311   เกษศิรินทร์   ธิกาศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105315   นายจิรัฎฐ์   คำปา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105316   นางสาวจุฑาทิพย์   หยกสิริผลลาภ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105317   นายฉมาชัย   คำสุวรรณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105318   นางสาวชญาณี   บุญทาขันแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105321   นางสาวชลธิชา   เตชะปลูก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105322   นายชัยภัทร   ปรามาลย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105326   นางสาวฐิติยา   ดอนมอญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105328   นายณรงค์ฤทธิ์   กลุ่นเขียว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105332   นางสาวณัฐฐินันท์   เจนใจ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105333   นางสาวณัฐริกา   พรหมมาเตียม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105334   นางสาวดวงกมล   ส่างแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105336   นายธนพร   อินทะหลุก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105337   นางสาวธนัชชา   แสนบุตรวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105340   นนทลีย์   มูฮำหมัดสลาม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105341   นางสาวนนธิชา   บัวรัตน์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105342   นางสาวนฤมล   สร้อยกาบแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105344   นางสาวเนตรฤทัย   ใบตัน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105350   นางสาวปนัดดา   มาเพ้า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105352   นางสาวประณิตา   แจ้งไพร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105354   เปรมกมล   นิลเพ็ชร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105355   นางสาวพรนภา   ศรีทรัพย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105360   นางสาวพัชธิดา   จันมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105363   นางสาวพิมพ์วิมล   พลรักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105370   นางสาวมิลทิรา   วังใย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105372   นางสาวรัชนีวรรณ   โปธิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105373   นางสาวรุจิรา   ดวงแค : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105376   นางสาววรรณนิศา   ฟุ้งสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105377   วรรณพร   อุทธศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105378   นางสาววรรณภา   อินทร์ศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105379   นางสาววริศรา   บัวแจ่ม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105380   นางสาววาสนา   แจ่มหอม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105381   นางสาววิจิตรา   ศรีธนหล้า : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105383   นางสาวศศินิภา   ศรีสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105385   สถานพ   เสนคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105386   นางสาวส้มโอ   ฉิมเสือ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105388   นางสาวสายหทัยกาญจน์   บุญเพราะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105389   สิทธิโชติ   เภาเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105390   นางสาวสิรภัทร   ประยงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105392   นางสาวสิริโสภา   ทาวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105398   นางสาวสุนิษา   แก้วศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105399   นางสาวสุนิษา   ปานสุด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105401   สุวิภา   ศรีแจ้ง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105402   นางสาวหทัยชนก   สังราช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105403   นางสาวอธิชา   หนิ้วคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105405   นางสาวอรอนงค์   ตั๋นตุ้ย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105406   นางสาวอัฐภิญญา   วงศ์ช่วย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901113307   จารุวรรณ   ประสาทศิลป์ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113309   ฉัตรบุศย์   มะเรืองศูนย์ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113319   ธัญจิตรา   สุวรรณ์พิงคา : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113325   ปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113326   พงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113327   พนิดา   ท่าสระ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113329   พิกุล   ชูชื่นบุญ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113330   พิชญทัฬห์   พุ่มโพธิ์ทอง : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113337   นายศรัณย์   จันทร์วงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113340   สัทมน   ต้อติดวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113344   อภิญญา   เลาะไชยสงค์ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113345   อรภาณี   คำบุบผา : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113346   อังคณา   สวัสดี : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901125317   Toulakhom   Vongviengkham : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5901125353   แสงชัย   ไชยปิยะกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5901126301   กฤตยา   ใจปินตา : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126303   จิณณพัต   ลดหวั่น : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126304   จิดาภา   เพ็งสว่าง : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126305   จิรัชยา   ธูปหอม : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126308   จุฑามาศ   ศิริเวช : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126309   ฉัตรกมล   ศรีจันทร์ดี : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126312   ณัฐชนก   แก้วแทน : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126314   ณัฐวิภา   ติระถา : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126316   ตันหยง   เอมอยู่ : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126317   ธัญลักษณ์   ใจตั้ง : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126318   ธันย์ชนก   จูเปรมปรี : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126319   นภัสกรณ์   ทะเหมย : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126320   น้ำทิพย์   ลีนา : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126321   ณัฐลภัส   ปัญญา : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126322   ประกายแก้ว   จันสง : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126325   พีรพัฒน์   มะระสี : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126328   ศรัณย์   คำปา : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126329   ศุลีพร   สุขเงิน : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126330   สิทธิศักดิ์   เรืองโรจน์ : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126331   สิริยากร   วงศ์โสภา : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126332   หทัยรัตน์   อุ่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126333   อมรรัตน์   กัลพฤกษ์ : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5909101329   ณัฏฐ์ภัค   ถ่านคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6001101001   กนกวรรณ   ทองคำ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101003   จุทาธิป   ไผ่ตาแก้ว : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101004   ฉัตรวรินทร์   ชุ่มกลาง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101006   ชุมพล   แซ่หาง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101007   นางสาวณัฏฐนันท์   ฉันทะมิตร์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101008   Thynik   Yang : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101009   ทรรศนะ   จงโวหาร : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101010   ทศพล   เรือนเมืองใจ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101011   ทัศไนย   กล้าหาญ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101012   ธนภรณ์   จกัลยา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101014   นพดล   อ่องยิ้ม : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101016   นัฐฐิกา   เร็วการ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101017   นัตติกร   ศรีพรม : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101018   น้ำทิพย์   กองสินแก้ว : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101019   ปรีชา   บุบผาศักดิ์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101020   พงศ์พิสุทธิ์   พรดอนก่อ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101026   มะลิวัลย์   สิงขรพิมาน : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101028   เลิศณรงค์   เบญจะญาติ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101029   วนามาศ   มานพ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101030   วรพล   บัวคำ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101031   วโรดม   ใฝ่รักษาทรัพย์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101033   วัชรากร   มาขำ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101036   วิศัลย์   จันทิมี : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101038   ศุภฤกษ์   โสภนราพงษ์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101039   ศุภวิชญ์   วงษ์ศรีแก้ว : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101040   สกาวรัตน์   พิศเพ็ง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101045   สุจิตรา   นันสอาง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101046   สุพัตรา   สุขเมือง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101047   อนุชา   มูลตา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101048   อภิเดช   ธิวงค์คำ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101050   อารดา   เรืองอดุลย์วิทย์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101052   อุณาวรรณ์   โพธิ์ภาณุพงศ์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101301   กนกวรรณ   ปิ่นเมือง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101302   กฤษฎา   วังเป็ง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101303   เกวลิน   ไชยนุรักษ์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101305   ขวัญตา   สงเนย : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101306   จิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101307   จิรัชญา   ชุ่มวงค์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101308   จีรพรรณ์   คล่องงานราษฎร์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101310   เจตนิพัทธ์   พิมพิสัย : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101311   เฉลิมชัย   พิทักษ์พงศ์เจษฎา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101312   ชาคริต   ศกุนรักษ์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101313   ชุตินันท์   วงศ์ชัยยา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101314   ฐิติพงษ์   สุยะใหญ่ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101315   ณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101319   ดุษณี   ผิวทอง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101320   ถิรายุ   บุตรนาแพง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101322   นางสาวทัศนีย์   สีเสนซุย : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101323   ธนาธิป   ปรางวิรุฬห์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101324   ธัชธรรม   คำป๊อก : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101325   ธารารักษ์   อาจหาญ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101326   นางสาวธีรดา   ธงวิลัย : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101327   ธีรพงษ์   ทาทอง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101328   ธีรวัฒน์   แก้วเครือวงค์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101329   ธีรวัฒน์   เนียมหอม : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101330   นภาพร   ภุมรินทร์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101331   นรารัตน์   ทาวงศ์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101332   นัฐลิกา   ศรีตันดา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101334   นิติพัฒน์   ศรีอุดร : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101335   นิศารัตน์   มั่นศิล : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101337   บุษกร   จงกลรัตน์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101338   ประกาศิต   ผดุงสี : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101339   ปราญชลี   สุยะ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101340   ปริญญา   ดอนเทพพล : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101341   ปริญญา   สอนแก้ว : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101342   ปิยะพงษ์   ชัยหมอน : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101343   พงศ์ศิริ   ทองสวาท : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101344   พรณัฐชา   ผิวงาม : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101345   พิชากร   มีทัน : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101347   พิมลพรรณ   จอมคำ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101348   พิมลพรรณ   สุขจันทึก : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101349   แพรวพรรณ   โนนสันเทียะ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101350   ภพรัตน์   สันวิลาศ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101351   ภวิตรา   โภครักษา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101352   มณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101353   มาลัย   ทรายทวีป : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101354   มุกดา   นาคป้อมฉิน : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101356   ยุทธนันท์   พฤกษาพราว : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101357   ยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101358   รัตนพงษ์   พินทิสืบ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101359   รัตนพนธ์   แก้วจักร : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101360   รุ่งโรจน์   ห้องบัว : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101361   รุจิรา   อินต๊ะรัตน์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101362   วรภาส   เวฬุมาศ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101363   วริทธ์   สุรกุล : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101364   วัชระ   ลิ้มสุวรรณ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101365   วาริณี   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101366   วิรยุทธ   ธงศรี : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101367   ศราวุธ   โมรัฐเสถียร : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101368   ศรีนคร   เพ็งถา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101369   ศศิธร   พิลา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101370   ศศิภา   โพธิ์สิน : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101371   ศศิมา   ยามี : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101372   ศิริวรรณ   วรรณชาติ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101373   ศุภกฤต   คำทา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101376   สันติภาพ   สุริวรรณ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101377   สุชาวดี   อัตรสาร : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101378   สุภิญญา   ทาอุปรงค์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101379   หนึ่งฤทัย   แก้วเทศ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101383   อาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001102308   กลทัฐ   บุญรัตน์ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102309   กัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102312   กัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102315   กิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102317   เกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102318   เกศินี   แสงสรีจันทร์ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102323   จันทกานต์   กล้าหาญ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102325   ชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102327   จิรายุ   แดงคำดี : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102335   ชนัญชิดา   ธรรมชาติ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102337   ชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102346   ณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102347   ณัฐพล   พัฒนะ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102357   ทิพยา   จันทร์หอม : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102359   ธนพรรณ   พลับพลา : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102360   ธนพล   ชาระ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102364   ธนาพล   เชาวลิต : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102366   ธนิชา   ทะไชย : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102371   ธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102378   นนทพร   แตงรื่น : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102383   นางสาวนรากรณ์   เรืองศรี : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102385   นัดทิดา   มอญศรี : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102387   นันทวรรณ   มูลสุข : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102391   นิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102398   ปภาริดา   สุยะพรม : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102402   ปวีณา   วงศ์แวว : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102404   ปัทมพร   เพียรพยายาม : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102415   พิมพกานต์   รูปสูง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102418   พีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102424   ภัทรา   แก้วมีสี : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102427   ภานุวัฒน์   นันทะเส : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102435   รวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102438   รัชนีกร   ธรรมลังกา : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102439   รัชนีกร   มาเปียง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102440   ราเชนทร์   วินากร : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102442   ลักคณาพร   วรรณประเสริฐ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102450   วรินทร   แสนกล้า : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102454   วัชรากร   ร่องน่าน : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102455   วันเพ็ญ   โสภาคย์คุณธรรม : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102471   ศุภกร   อ้อยยาว : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102476   สมชาย   ยอดเงิน : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102478   สมิทธ์   เดือนดาว : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102484   สุชาติ   แสงจิ่ง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102488   สุธาสินี   พินิจการ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102495   สุภาวรรณ   จันทะนาม : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102504   หัถยา   คำจันทร์วงค์ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102505   อดิศร   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102512   อัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102514   อาภาพร   สีบุ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102521   ไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001105301   กมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 18ชั่วโมง