พัฒนาทักษะเกษตร คณะผลิตฯ 25 พ.ย._11-20 ธ.ค.2561 (13524)

วันที่เริ่มต้น 24/11/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 20/12/2561 เวลา 22:30
สถานที่จัด สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / ฝึกซ้อมทักษะเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101360   ศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 26ชั่วโมง
5901105309   นายกิตติ   สระแก้วมณี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 26ชั่วโมง
5901125351   สุมินตรา   โตลำมะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 26ชั่วโมง
5910101429   อภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 26ชั่วโมง
5922101418   อทิตยา   ขันไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 26ชั่วโมง
6001102375   ธีระวุฒิ   คำมา : พืชสวน 26ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001105321   ชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105352   ธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105357   นริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105360   นางสาวนันทิยาภร   วิจิตขะจี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105366   ปรายฟ้า   พลายมี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105402   วุฒิชัย   มูลผม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105405   ศศิวรรณ์   ปะโมทะโก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 26ชั่วโมง
6001122013   ฐิติรัตน์   ขำในเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001122019   ธนดล   แก้วใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001122021   ธีรภัทร์   สีสันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001122022   นครินทร์   สุขอยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001122031   พิมลวรรณ   รัตนสิงห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125303   ขวัญศิริ   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125304   จักกราช   จินต์วิเศษ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125305   จารุวรรณ   ดำทรัพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125306   จิรนันท์   กุณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125309   ฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125310   ณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125311   ณัฐพงศ์   ประสพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125312   ณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125315   นัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125316   นันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125317   บุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125318   ประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125319   ปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125322   พลรบ   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125323   พัทธ์ธีรา   บุญธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125324   พีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125325   ภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125326   ภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125328   รวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125329   ลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125330   วราภรณ์   สมป้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125331   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125332   วัชรินทร์   ยี่สุ่นน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125333   ศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125334   ศุภาพิชญ์   โพธิ์ศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125336   สุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125337   สุชาดา   ปงกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125338   อภิวิชญ์   ทองชื่น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125340   อรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125342   อารียา   ทองคำสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125343   อารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6010101306   กัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 26ชั่วโมง
6010101320   จิราภรณ์   ระภา : การประมง 26ชั่วโมง
6010101321   จิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 26ชั่วโมง
6010101322   จุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 26ชั่วโมง
6010101339   ทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 26ชั่วโมง
6010101346   ธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 26ชั่วโมง
6010101375   ภัควดี   วิมล : การประมง 26ชั่วโมง
6010101380   เมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 26ชั่วโมง
6010101399   สัณห์พิชา   มินทร : การประมง 26ชั่วโมง
6010101415   อดิศักดิ์   เวียงสิมมา : การประมง 26ชั่วโมง
6010102315   ธนภรณ์   พอนกัน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 26ชั่วโมง
6010102324   นุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 26ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 26ชั่วโมง
6010102337   ศศิวรรณ   กันล้อม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 26ชั่วโมง
6022101305   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 26ชั่วโมง
6022101315   จักรี   พันธ์พืช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 26ชั่วโมง
6022101332   ณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 26ชั่วโมง
6022101360   บุณยานุช   คุณารูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 26ชั่วโมง
6022101369   ประพิมชนก   ใจประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 26ชั่วโมง
6022101374   นางสาวผกาสินี   ขาวแดง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 26ชั่วโมง
6022101378   พลอยชนก   ผ่องเกษร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 26ชั่วโมง
6022101395   มอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 26ชั่วโมง
6022101433   สุชานาถ   อินทุมาร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 26ชั่วโมง
6101122007   นายกุลวุฒิ   ประพิมพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122009   นายจริวัฒน์   ทับทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122013   นายจีระศักดิ์   ศิริวัฒนะธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122017   นายณรงค์ฤทธิ์   วงษ์แย้ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122021   นายณัฐวัฒน์   ชัยยืน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122031   นายนพดล   ฟิตประยูร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122040   นายภัคธร   จิตรเอื้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122041   นายภาสกร   ทองดอนน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122044   นายมงคล   อรรถวิเชียร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122046   นายมุขตาด   บูมะลายู : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122047   นางสาวรมณียา   ยะรังษี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122051   นายวาทิน   คันธี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122055   นายสมศักดิ์   สง่าไพรหอม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122063   นางสาวสุภัสธิดา   วงษ์สุวรรณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122065   นายหนึ่งสยาม   ตาเมืองมูล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122067   นายอลงกรณ์   แซ่ตั้ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
เมื่อได้ผู้ชนะการแข่งขันทักษะเกษตรและกีฬาประเภทอื่น จากกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ซึ่งได้มีการคัดเลือก อันดับ 1 ไปร่วมเป็นตัวแทนแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ได้ตัวแทนนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 63 คน โดยแบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 1. กีฬาทักษะเกษตร จำนวน 19 คน ได้แก่ กรอกวัสดุปลูก ใส่ถุง จำนวน 2คน , เข้าดามจอบเตรียมแปลงจำนวน 2คน ,ตอบปัญหาทางการเกษตร จำนวน 1 คน,ขยายพันธ์พืช จำนวน 2คน ,พูดส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2คน, ผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์ จำนวน 2คน,เซตแมลง จำนวน 2คน, ฉีดพ่นสาร จำนวน 2คน, วินิจฉัยโรคพืช จำนวน 2คน,โครงงานทางการเกษตร จำนวน 2คน, ประเมินเนื้อดิน จำนวน 2คน ซึ่งนักกีฬาทั้ง 19 คน จะต้องมีการฝึกซ้อม รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ช่วงก่อนเดินทางไปแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2561 (10 วัน)
กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล , ตระกร้อ จำนวน 11 คน คัดเลือกนักแสดง จำนวน 20 คน ทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯ 13 คน ยังขาดตัวแทน มหาวิทยาลัย ไปประกวด MR. & Miss 4 จอบ อีกจำนวน 2 คน คณะผลิตกรรมการเกษตร จึงจะจัดโครงการพัฒนาทักษะเกษตรเตรียมแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เพื่อเป็นการคัดเลือกนักศึกษา จาก 3 คณะด้านการเกษตร ได้แก่ นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นชาย จำนวน 1 คน และเป็นหญิง จำนวน 1 คน นำมาพัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะทางปัญญา และรู้เท่าทันโลกสังคมในปัจจุบัน ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมเข้าเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประกวด MR. & Miss 4 จอบ อันจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยการจัดกิจกรรมในโครงการ ผู้รับผิดชอบงานจากสโมสรนักศึกษา ทั้ง 3 คณะ จะได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อนักศึกษา (ด้าน 1) ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน ซึ่งนักศึกษาต้องฝึกการประสานงาน ฝึกระบบคิดวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ เช่น
1. การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการ เวที สถานที่แข่งขัน เครื่องเสียง
2. การจัดเตรียมกิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่ การประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละทักษะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน
3. การวางแผนการทำงานร่วมกัน 3 คณะ โดยกระบวนการ PDCA
4. การจัดเตรียมพิธีมอบรางวัล
5. การจัดเตรียมพิธีเปิดโครงการ
และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้นักศึกษามีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ มีภาวการณ์เป็นผู้นำ ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่บนพื้นฐานของการนับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 519 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล