พัฒนาทักษะเกษตร คณะผลิตฯ 25 พ.ย._11-20 ธ.ค.2561 (13524)

วันที่เริ่มต้น 24/11/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 20/12/2561 เวลา 22:30
สถานที่จัด สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / ฝึกซ้อมทักษะเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 26ชั่วโมง
5901105309   นายกิตติ   สระแก้วมณี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 26ชั่วโมง
5901125351   นางสาวสุมินตรา   โตลำมะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 26ชั่วโมง
5910101429   นางสาวอภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 26ชั่วโมง
5922101418   นางสาวอทิตยา   ขันไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 26ชั่วโมง
6001102375   นายธีระวุฒิ   คำมา : พืชสวน 26ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001105321   นางสาวชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105357   นายนริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105360   นางสาวนันทิยาภร   วิจิตขะจี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105366   นางสาวปรายฟ้า   พลายมี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105402   นายวุฒิชัย   มูลผม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 26ชั่วโมง
6001105405   นางสาวศศิวรรณ์   ปะโมทะโก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 26ชั่วโมง
6001122013   นางสาวฐิติรัตน์   ขำในเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001122019   นายธนดล   แก้วใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001122021   นางสาวธีรภัทร์   สีสันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001122022   นายนครินทร์   สุขอยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001122031   นางสาวพิมลวรรณ   รัตนสิงห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125303   นางสาวขวัญศิริ   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125304   นายจักกราช   จินต์วิเศษ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125305   นางสาวจารุวรรณ   ดำทรัพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125306   นางสาวจิรนันท์   กุณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125309   นางสาวฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125310   นางสาวณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125311   นายณัฐพงศ์   ประสพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125312   นางสาวณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125315   นางสาวนัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125316   นางสาวนันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125317   นางสาวบุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125318   นายประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125319   นางสาวปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125322   นายพลรบ   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125323   นางสาวพัทธ์ธีรา   บุญธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125324   นายพีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125325   นางสาวภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125326   นางสาวภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125328   นางสาวรวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125329   นางสาวลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125330   นางสาววราภรณ์   สมป้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125332   นางสาววัชรินทร์   ยี่สุ่นน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125333   นางสาวศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125334   นางสาวศุภาพิชญ์   โพธิ์ศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125336   นางสาวสุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125337   นางสาวสุชาดา   ปงกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125338   นายอภิวิชญ์   ทองชื่น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125340   นางสาวอรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125342   นางสาวอารียา   ทองคำสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6001125343   นางสาวอารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6010101306   นางสาวกัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 26ชั่วโมง
6010101320   นางสาวจิราภรณ์   ระภา : การประมง 26ชั่วโมง
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 26ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 26ชั่วโมง
6010101339   นายทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 26ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 26ชั่วโมง
6010101375   นางสาวภัควดี   วิมล : การประมง 26ชั่วโมง
6010101380   นายเมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 26ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 26ชั่วโมง
6010101415   นายทชากร   เวียงสิมมา : การประมง 26ชั่วโมง
6010102315   นางสาวธนภรณ์   พอนกัน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 26ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 26ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 26ชั่วโมง
6010102337   นางสาวศศิวรรณ   กันล้อม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 26ชั่วโมง
6022101305   นายกฤติน   ไชยประสพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 26ชั่วโมง
6022101315   นายจักรี   พันธ์พืช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 26ชั่วโมง
6022101332   นายณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 26ชั่วโมง
6022101360   นางสาวบุณยานุช   คุณารูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 26ชั่วโมง
6022101369   นางสาวประพิมชนก   ใจประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 26ชั่วโมง
6022101374   นางสาวผกาสินี   ขาวแดง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 26ชั่วโมง
6022101378   นางสาวพลอยชนก   ผ่องเกษร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 26ชั่วโมง
6022101395   นายมอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 26ชั่วโมง
6022101433   นางสาวสุชานาถ   อินทุมาร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 26ชั่วโมง
6101122007   นายกุลวุฒิ   ประพิมพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122009   นายจริวัฒน์   ทับทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122013   นายจีระศักดิ์   ศิริวัฒนะธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122017   นายณรงค์ฤทธิ์   วงษ์แย้ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122021   นายณัฐวัฒน์   ชัยยืน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122031   นายนพดล   ฟิตประยูร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122040   นายภัคธร   จิตรเอื้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122041   นายภาสกร   ทองดอนน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122044   นายมงคล   อรรถวิเชียร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122046   นายมุขตาด   บูมะลายู : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122047   นางสาวรมณียา   ยะรังษี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122051   นายวาทิน   คันธี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122055   นายสมศักดิ์   สง่าไพรหอม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122063   นางสาวสุภัสธิดา   วงษ์สุวรรณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122065   นายหนึ่งสยาม   ตาเมืองมูล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
6101122067   นายอลงกรณ์   แซ่ตั้ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 26ชั่วโมง
เมื่อได้ผู้ชนะการแข่งขันทักษะเกษตรและกีฬาประเภทอื่น จากกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ซึ่งได้มีการคัดเลือก อันดับ 1 ไปร่วมเป็นตัวแทนแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ได้ตัวแทนนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 63 คน โดยแบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 1. กีฬาทักษะเกษตร จำนวน 19 คน ได้แก่ กรอกวัสดุปลูก ใส่ถุง จำนวน 2คน , เข้าดามจอบเตรียมแปลงจำนวน 2คน ,ตอบปัญหาทางการเกษตร จำนวน 1 คน,ขยายพันธ์พืช จำนวน 2คน ,พูดส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2คน, ผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์ จำนวน 2คน,เซตแมลง จำนวน 2คน, ฉีดพ่นสาร จำนวน 2คน, วินิจฉัยโรคพืช จำนวน 2คน,โครงงานทางการเกษตร จำนวน 2คน, ประเมินเนื้อดิน จำนวน 2คน ซึ่งนักกีฬาทั้ง 19 คน จะต้องมีการฝึกซ้อม รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ช่วงก่อนเดินทางไปแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2561 (10 วัน)
กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล , ตระกร้อ จำนวน 11 คน คัดเลือกนักแสดง จำนวน 20 คน ทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯ 13 คน ยังขาดตัวแทน มหาวิทยาลัย ไปประกวด MR. & Miss 4 จอบ อีกจำนวน 2 คน คณะผลิตกรรมการเกษตร จึงจะจัดโครงการพัฒนาทักษะเกษตรเตรียมแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เพื่อเป็นการคัดเลือกนักศึกษา จาก 3 คณะด้านการเกษตร ได้แก่ นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นชาย จำนวน 1 คน และเป็นหญิง จำนวน 1 คน นำมาพัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะทางปัญญา และรู้เท่าทันโลกสังคมในปัจจุบัน ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมเข้าเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประกวด MR. & Miss 4 จอบ อันจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยการจัดกิจกรรมในโครงการ ผู้รับผิดชอบงานจากสโมสรนักศึกษา ทั้ง 3 คณะ จะได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อนักศึกษา (ด้าน 1) ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน ซึ่งนักศึกษาต้องฝึกการประสานงาน ฝึกระบบคิดวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ เช่น
1. การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการ เวที สถานที่แข่งขัน เครื่องเสียง
2. การจัดเตรียมกิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่ การประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละทักษะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน
3. การวางแผนการทำงานร่วมกัน 3 คณะ โดยกระบวนการ PDCA
4. การจัดเตรียมพิธีมอบรางวัล
5. การจัดเตรียมพิธีเปิดโครงการ
และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้นักศึกษามีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ มีภาวการณ์เป็นผู้นำ ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่บนพื้นฐานของการนับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 519 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล