ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701125348   อภิเดช   ชัยพิริยะกิจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5703101324   นางสาวบพิตรา   ใจโพธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5703102310   นางสาวจิราพร   ฟองแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5800101301   นางสาวกมลชนก   ชัยม่วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101302   นายจิรุต   ทาบุรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101307   ธัณย์สิตา   โปธิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101308   นายธีรเมธ   มีอนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101309   นางสาวนนท์ธิชา   บัวหนอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101313   นางสาวผกากรอง   ก๋องแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101314   นางสาวพิชชา   ชัยสง่าพงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101320   นางสาววรัญญา   จันทิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101326   นายสราวุธ   วันชมภู : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101327   นายสิริพงศ์   บุญเพิ่มพูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101330   อรทัย   ศิลปกรธรรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101331   นางสาวอัมภาพร   เร่บ้านเกาะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101332   นางสาวอัษฎาพร   เตชะลือ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101334   นางสาวพัทธ์ธีรา   จิโนตัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5801105301   นางสาวกนกวรรณ   สายอูนออน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105337   ธัญญา   ก๋องคำมูล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5803101346   นายฤทธิพงษ์   สุทธมงคล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803101362   อานันท์   ศิริภัทรนุกุล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803102331   นราธิป   สิงห์สวัสดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5805101352   ชลธร   สันติเกียรติ์ผดุง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104316   กุลพงษ์   นิ่มพูลสวัสดิ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104321   จักรพันธุ์   อุปมาณ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104334   ณัฐริกา   เกิดกุญชร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104339   ทรงพล   อินต๊ะคง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104358   ปีติภัทร   วัชรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104363   พรฟ้า   บุตรสิริกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104385   วสุพล   อุดดง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104387   วารุณี   นามแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104405   สุทธิดา   เชียงปวน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104408   สุนันทินี   จันประยงค์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104410   นางสาวหยาดพิรุณ   วัฒนกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104418   อัจฉริยา   ไชยโปธิ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805201325   นายนพปกรณ์   โยธารักษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201329   นางสาวปวีนา   กลิ่นถนอม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204303   กฤดภณ   อัศวภูมิ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204325   นุสรา   เนื่องหล้า : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806104522   นางสาวสุภัสสร   กิจตาวงค์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806105409   ธวัชชัย   สิงหนุกุลกิจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5809101301   นางสาวกชกร   แซ่เย่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101313   นางสาวจิดาภา   แซ่ลี้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101317   นางสาวจุฑามาศ   ทองจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101320   นางสาวเจนจิรา   เรือนสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101322   นางสาวชฏารัตน์   เป็งนำสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101323   นางสาวชลกานต์   พรหมพนัส : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101325   นายชวิศ   รักสัตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101326   นางสาวชัญญานุช   นนทวาสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101327   นางสาวญาตาวี   จันดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101333   นางสาวดวงใจ   ก้องพนาไพรสณฑ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101336   นางสาวทิพวรรณ   ธนันชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101337   นางสาวธนิดา   จักร์แก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101341   นางสาวนพวรรณ   ชื่นนางชี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101342   นางสาวนภัส   - : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101346   นางสาวนัทชา   เวียงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101347   นางสาวนาตีฟ๊ะ   แสงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101360   นางสาวพรหมพร   คันธรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101373   มณฑกานต์   แดงใหม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101383   นางสาวศิริรัตน์   เล็กประเสริฐ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101388   นายเศรษฐภูมิ   ปาขัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101396   สุมาลี   จิ่งต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102390   ชนิดา   โมกไธสง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5818102377   นายเอกพจน์   วงค์เทพ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5822101419   นางสาวสุปรียา   หัสเสม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5901105309   นายกิตติ   สระแก้วมณี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105318   นางสาวชญาณี   บุญทาขันแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105337   นางสาวธนัชชา   แสนบุตรวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105381   นางสาววิจิตรา   ศรีธนหล้า : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113301   กนกพร   เติมลาภ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113304   กุลนิดา   ไพลสีม่วง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113305   กุลสินี   อุปาลี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113309   ฉัตรบุศย์   มะเรืองศูนย์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113311   ชุติพร   สุดเฉลามาลี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113314   ธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113317   ทิวา   ผ่านคำ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113320   นิภาพรรณ   แมะบ้าน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113322   ปฏิวัติ   ตลับนาค : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113326   พงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113327   พนิดา   ท่าสระ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113329   พิกุล   ชูชื่นบุญ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113331   ภานุมาศ   เวชกร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113332   โภคพัฒน์   โล่พานิช : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113333   รุ่งนภา   หยกรัศมีโรจน์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113335   วันเฉลิม   แสนคำลือ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113337   นายศรัณย์   จันทร์วงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113341   นางสาวสุกัญญา   ศรีบัวขาว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113342   สุธาทิพย์   อุดมศรี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113343   อภิชาติ   เกตุพรหมมา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113345   อรภาณี   คำบุบผา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5903102313   ชัชธิดา   ประนัดทา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102333   นางสาวปานวาด   พัฒนากล้า : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102336   นางสาวพิรญาณ์   วงมงคุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5905101304   กฤษฎิ์   วิทยวราวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101305   กฤษณะ   สีเขียว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101317   นายจินณวัตร   ฉิมนิกร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905104303   กรกนก   พุ่มประดับ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104309   เกศกนก   มีเจริญ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104313   คณิตฌาณ   บุญแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104325   ชลินทร   อินดวง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104328   ชื่นนภา   นามวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104329   ญาณิศา   ธิยะสืบ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104332   ณัฐธิกา   อุ่นใจ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104336   ณัฐวดี   เจริญมงคลวิไล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104337   ณิชารีย์   บุญตุ้ย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104339   ทักษ์   ฐิตรัตน์สกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104342   ธนพร   เหมยเขียว : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104348   นนทลี   เนิดน้อย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104353   บงกชพร   ฉายชัยภูมิ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104355   นางสาวบุษกานต์   แก้วสุวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104363   พรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104367   ภัทรา   วิชิตผลไพบูลย์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104368   นางสาวมัณฑนา   ธิมาลัย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104369   มัลลิกา   หงษ์วงค์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104370   มาริษา   เสือดำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104378   วัชฎาภรณ์   สินเส้า : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104383   ภัทธิรา   ฤทธิรุตน์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104384   ศศินิภา   อินทะใจ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104385   ศุภสิริ   คุณหาร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104394   สุริยาพร   หินคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104397   อภิชญา   ศรีริวิจิตชัย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104398   อภิรดี   คำมา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104401   อริสรา   ชมถิ่น : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104402   อัมพา   เดชภิรัตนมงคล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104406   อิศราวรรณ   กระแสเทพ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905204339   วรชาติ   แก้วชัย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101391   นีน่านุชนา   เชน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102342   นางสาวจุฑาทิพย์   ชวนชัยภูมิ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102343   นางสาวจุฑามาศ   พงค์สุรินทร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102345   นางสาวจุฑามาศ   แย้มอ่ำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102357   นางสาวชุติมา   อ้ายแดง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102409   นางสาวนันทิยา   จงประสม : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102410   นางสาวนิชาภา   โค้วตระกูล : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102411   นิชาภา   โนแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102506   นางสาวศรัณย์พร   เสริมศิริโสภณ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102522   นางสาวศุภาพิชญ์   ไชยประสิทธิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906105302   นางสาวกมลวรรณ   บุญประดิษฐ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105309   นางสาวกิตติกา   บุญมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105311   นายกิตติเชษฐ์   รักงามพุฒิพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105314   นายเกษมสัน   มูลทราย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105316   นางสาวจรรยา   เพชรหลายสี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105322   นางสาวชไมพร   ศิริมิตรอำนวย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105323   นางสาวชลิตา   มลาไวย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105324   นายชวนากร   หมื่นโฮ้ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105325   นายชวนิศนนท์   ปภัสศรัณย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105327   นายชินวัตร   แก้วเมืองฝาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105330   ฐานิกา   มีงาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105339   นายธนภูมิ   อรกิจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105341   นางสาวธนัชชา   สว่างใจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105344   นางสาวธัญชนก   วิริยะประทีปบุตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105350   นางสาวนฤภร   พินิจกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105352   นันทิกานต์   ขันปิงปุ๊ด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105353   นางสาวนิตยา   ประคำสาย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105356   นางสาวศุภาณัฐน์   ปัญญาดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105357   นิศารัตน์   สืบสา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105360   นางสาวปภัสสรา   ดีนา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105363   ปาณิสรา   โยธาใหญ่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105364   นายปิยวัช   บุญเตี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105365   นางสาวปิยะนันท์   คงสีทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105367   นายพงศภัค   สุพานิช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105369   นางสาวพัชชา   กองคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105372   นางสาวพิมพ์ใจ   ชัยวงค์ศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105378   ภัทริศา   มณีวรรณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105379   นางสาวภาณิสรณ์   ทองศิลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105381   นางสาวภาวิณี   ทรายวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105385   รลิตา   ชื่นหัตไทย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105386   รัตน์ตะวัน   ลีเบาะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105387   นายรุ่งรวี   วงค์อามาตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105389   วราวัฒน์   ว่องไว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105393   วิปัศยา   จิตรา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105397   นางสาวศุภมาส   พงค์จันทร์เขียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105398   นางสาวสายธาร   ศรีมอญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105400   นางสาวสุทธนุช   บุญมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105401   สุปรียา   ผุดผ่อง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5909101302   กรกมล   อัศวบวรวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5922101309   กุลณัฐ   แก้วกรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101313   นางสาวจิราวรรณ   จันทร์เทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101314   จุดารินทร์   สุริวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101421   นายอภิวัฒน์   วงสายา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6001101303   เกวลิน   ไชยนุรักษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101305   ขวัญตา   สงเนย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101306   จิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101308   จีรพรรณ์   คล่องงานราษฎร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101311   เฉลิมชัย   พิทักษ์พงศ์เจษฎา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101313   ชุตินันท์   วงศ์ชัยยา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101315   ณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101319   ดุษณี   ผิวทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101323   ธนาธิป   ปรางวิรุฬห์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101329   ธีรวัฒน์   เนียมหอม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101331   นรารัตน์   ทาวงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101335   นิศารัตน์   มั่นศิล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101337   บุษกร   จงกลรัตน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101338   ประกาศิต   ผดุงสี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101339   ปราญชลี   สุยะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101344   พรณัฐชา   ผิวงาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101353   มาลัย   ทรายทวีป : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101365   วาริณี   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101369   ศศิธร   พิลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102308   กลทัฐ   บุญรัตน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105301   กมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105302   กรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105303   กฤษฎา   ทองโพธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105304   กัญญาณัฐ   ยศสะคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105305   กัญญารัตน์   ชาติมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105307   นภัทรธมณฑ์   แสงลูน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105308   คงคา   ศรีจับ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105310   จันทิมา   เสนพรหม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105311   จิรัชญา   ทองจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105312   จิราภรณ์   กวงใหม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105313   จิราภรณ์   มีหินกอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105314   จิราภา   ลาดปะละ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105315   จุฑามาศ   สิงห์อาจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105316   จุฑามาศ   สุ่มมาตย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105317   ชนกนาถ   ระวังพรมราช : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105319   ชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105320   ชลธิชา   ม้าวิ่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105321   ชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105322   ช่อผกา   แก้วลำยวง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105325   ชุติมา   สุขโภคี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105328   ฐิรกานดา   เนียรสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105329   ณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105331   ณัฐณิชา   ตาใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105332   ณัฐธิดา   สุก้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105333   ณัฐนารี   นันทะนัด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105334   ณัฐวัฒน์   บุญรอด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105335   ณัฐิวรรณ   คนสูง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105336   ณัตทิกา   แก้วยองผาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105337   ณิชากร   ทิชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105339   ดรุณี   นาจารย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105340   ดวงฤทัย   โพนปลัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105341   ดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105344   ทิวากร   คำเงิน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105345   ธนกร   ระวังภัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105347   ธนิน   ปูปิง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105349   ธรรมรัตน์   สุกเปี้ย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105351   ธิตินันท์   จันทร์โสม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105352   ธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105354   นพอร   กลิ่นฉุน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105358   นรีกานต์   ชาติชำนาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105360   นางสาวนันทิยาภร   วิจิตขะจี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105361   นันธิณี   มณีอรุณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105367   ปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105368   ปิยะธิดา   ศรีวิชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105369   ปิยะนันต์   พรมเกตุ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105370   ปิยะนุช   เอิบโชคชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105371   เปรมฤทัย   กลิ่นชื่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105372   พงศกร   สงคง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105374   พรพรรณ   ศรีสำโรง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105376   พรรณราย   บุญมัง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105377   พรลภัส   ดีพิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105378   พลภัณฑ์   สีคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105379   พันธกานต์   สุรเนตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105382   พิมพ์พิมล   ศรีอุดมเดชสกุล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105383   พิลาวัณย์   หอมใบบัว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105384   พุทธชาด   ทองหล้า : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105385   เพชรรัตน์   ปาดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105387   นางสาวแพรวา   จันทร์สม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105389   ยศวดี   ยศสละ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105392   รัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105393   รัชนีกร   เหม่ชัยภูมิ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105394   วชิรวิทย์   แจ่มใสศรี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105395   วรรณพร   แสนโท : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105396   วรัญญา   ขวัญทอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105397   วราภรณ์   ปิ่นหอม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105402   วุฒิชัย   มูลผม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105403   ศยามล   พันสนิท : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105404   ศราวดี   แสนศรี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105405   ศศิวรรณ์   ปะโมทะโก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105406   ศิริพร   ปัญญาปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105408   สุจิตรา   ศรีมั่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105410   สุวนันท์   พรอินทร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105411   อติพร   เขียนค้างพลู : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105416   อลงกรณ์   นาลาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105417   นายอัษฎางค์   ธิติธนวรรษ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105419   อัสมิง   มามะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001113303   กำชัย   ก้านเกตุ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113304   แกมกาญจน์   แสวงวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113326   นายภควัต   บุญยงค์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113329   นายภูริน   สิริโชติชัย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113338   ศุภกานต์   พชกูล : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113340   สุภาภรณ์   แก้วเทวี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113341   สุภาภรณ์   ประธาน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001122003   เกศินี   ระหว่างขุนทด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122005   จิตตพล   วิชัยดิษฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122008   จิรายุ   ลิ้มประเสริฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122009   เจนจิรา   น้อยวิบูลย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122011   เฉลิมชัย   คำมี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122012   ชาญวิทย์   ฉานุ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122013   ฐิติรัตน์   ขำในเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122014   ณัฐพงษ์   สีคำสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122017   ทวิน   คำทาก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122018   นายธงชัย   วงศ์อยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122020   ธนายุทธ   รื่นบันเทิง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122022   นครินทร์   สุขอยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122023   นพดล   โว่ยแม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122024   นพรัตน์   เจริญรัตนะประเสริฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122026   บัญชา   เข็มเพลีย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122027   ปฏิภาณ   แซ่ว้าง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122028   ประกฤษฏิ์   วิรุฬพรรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122029   พยนต์   คันฉ่อง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122030   พรสุรีย์   พุ่มพิจิตต์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122031   พิมลวรรณ   รัตนสิงห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122033   มนตรี   ชมสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122034   เรวัตร   วิบูลย์พันธุ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122035   วศิน   วชิรประเสริฐสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122037   ศรัณย์   ดาษทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122040   สมพงษ์   ธัญญเจริญ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122041   สุทธิรักษ์   วรรณปะโพธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122042   สุนันทา   พรมอ่อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122046   อดิศักดิ์   แสงจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122048   อมรรัตน์   ใจโส : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122049   อานนท์   ผลเพียร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122050   อารีรัตน์   มั่นเสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122051   นางสาวไอรดา   ภัคอภิสิทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122052   ขวัญชนก   เพชรทองด้วง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001124305   ไกรวิท   อภิวัน : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124307   นางสาวชนกานต์   กันทากาศ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124308   ชัยรัตน์   ศรีขัติ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124311   ธนภรณ์   ประภาวงศ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124317   มัทณี   อินทะผิว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124321   ศิรญา   สิงห์พรรณา : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124322   ศิรินทิพย์   ไคร้โม่ง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001125305   จารุวรรณ   ดำทรัพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125306   จิรนันท์   กุณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125307   เจษฏา   สุริยา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125309   ฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125310   ณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125311   ณัฐพงศ์   ประสพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125312   ณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125315   นัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125316   นันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125317   บุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125318   ประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125319   ปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125322   พลรบ   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125323   พัทธ์ธีรา   บุญธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125324   พีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125325   ภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125326   ภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125328   รวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125329   ลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125330   วราภรณ์   สมป้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125331   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125332   วัชรินทร์   ยี่สุ่นน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125333   ศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125334   ศุภาพิชญ์   โพธิ์ศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125336   สุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125338   อภิวิชญ์   ทองชื่น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125340   อรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125343   อารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6003101321   ณัฐชลัช   คงเพ็ชรขาว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101358   นายสรายุทธ   โพธิ์ทรัพย์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003102309   ชาญวิทย์   ศรีแสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102313   ฐาปนี   จงหวัง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6004105307   จตุรวิทย์   คำจีน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104363   พรรณปวีณ์   วงค์ขัดนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006103315   เกวลิน   แซ่ย่าง : บัญชี 6ชั่วโมง
6009101301   กชกร   ไฝเอ้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101302   กนกพร   โสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101304   กรรณิกา   พรมจา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101306   กานต์ชนิต   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101307   กุลนันทน์   ชะนะเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101308   กุลสตรี   จันทร์อินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101309   เกวลิน   นันปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101310   ขวัญจิรา   มาอุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101312   คริสติน   ด้ามพรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101314   จณิสตา   มณีชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101319   ชลธิชา   กาขาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101326   ทินกร   โฉมทะนงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101341   นิศาชล   พชรเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101342   โนรี   มิกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101343   บุษยมาส   ผางบ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101346   ประกายดาว   ญารังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101347   ปริชญา   มลีรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101348   ปลายฟ้า   ทองเสนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101349   ปวิตรา   พลอินต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101350   ปานตะวัน   แชกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101351   พรกมล   ศรีสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101352   พรพิมล   อินเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101359   ภัทชิราภรณ์   ดอนมืด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101373   วิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101375   ศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101378   ศศิวิมล   คำภูษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101383   สไบทิพย์   ปิงเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101388   สิริรัตน์   วรรณกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101390   สุกัญญา   ดาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101394   สุชิรา   สมบูรณ์ศรีสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101343   ธนกร   ลำใย : การประมง 6ชั่วโมง
6010102307   จิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6022101302   กนกวรรณ   สุใจจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101309   กัณฐิกา   ปั๋นเกี๋ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101315   จักรี   พันธ์พืช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101328   ญานี   อินทรพินิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101332   ณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101395   มอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101424   ศิริรัตน์   เผ่าเต็ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101447   นางสาวอภิญญา   บุญบรรลุ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6022101449   อรนันท์   เพชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6118102303   นายกฤติพงศ์   ลังกา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102320   นางสาวชัชชาภรณ์   รัตนอุบล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102339   นางสาวนวรัตน์   เวียงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102345   นางสาวเบ็ญจา   ธรรมสาร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102360   นายภูมินทร์   กิตติพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102380   นางสาวอรรจาอร   พิมพิศาล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6122101008   นายนพรัตน์   อินบัว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101014   นายเมธา   บุญประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101020   นายอมรเทพ   บุญราญลือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101021   นางสาวอริสรา   บุญพึ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101306   นางสาวกัญญารัตน์   ศรีชนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101307   นางสาวกัลญา   กาวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101309   นางสาวกัลยา   ตันหลวง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101321   นายคณุตม์   ภาตินทุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101322   นายคันธรัตน์   ต้องเชื้อ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6122101323   นายจักรพงษ์   บุญสอน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101325   นางสาวจินตนา   ภาพฉิมพาลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101327   นางสาวจิราภรณ์   ถินกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101331   นายชณิลธร   โพธิ์แสงดา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101336   นางสาวชุติกาญจน์   เชิดพุทรา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101337   นางสาวชุติกาญจน์   บัวกระโทก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101338   นางสาวชุติมา   จบศรี : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6122101339   นางสาวฐิดารัตน์   สิทธิเป็ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101340   นางสาวฐิติวรดา   แหยมนาค : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101342   นายณรงค์สรร   พรมรังสี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101343   นางสาวณัฎฐณิชา   ชัยรังษี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101344   นางสาวณัฏฐณิชา   หงษาวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101348   นางสาวณัฐภาวี   หนูจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101349   นางสาวณัฐมน   ทองแห้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101354   นายเตชสิทธิ์   จิตรบุตร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101362   นายธีรภัทร   คงปันนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101363   นายธีระ   บัวเย็น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101368   นางสาวนัฐชา   พบกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101379   นางสาวเบญจรัตน์   ปานน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101380   นายปวริศ   ญาณจรูญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101383   นางสาวปิยะธิดา   พฤษกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101390   นายพลวัตร   มิ่งชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101404   นางสาวรัตติกร   แพงศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101406   นางสาวรุ่งนิษฐ์ชา   รุ่งรัตน์เดชากรณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101407   นางสาวรุ่งระวี   สารทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101408   นางสาวรุจีรัตน์   พูมพักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101409   นางสาวฤดีรัตน์   ยะเชียงคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)