กิจกรรม KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้ ตอนที่ 1 ข่วงกำกึ้ด แม่โจ้บ้านเฮา
MJU KM FAIRS
วันที่เริ่มต้น 30/08/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 30/08/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้ ตอนที่ 1 ข่วงกำกี้ด แม่โจ้บ้านเฮา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 โดยภายในงานจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานดีเด่น และมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน กลุ่มงาน บุคคล ที่มีผลงานในด้านการจัดการความรู้ การจัดนิทรรศการด้านจัดการความรู้แบบ Active Learning การสอนหรือสาธิตประดิษฐ์ผลงานต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ีมีอยู่ในมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร นักศึกษา และสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ระหว่างหน่ยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนผ่านสู่ 100 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาสังคมภาคการเกษตร โดยวิทยากร ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบ บทบาทของตนเองที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร และทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะภาคการเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล