ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801101372   นายอภิสิทธิ์   เสนามาตย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801126327   ภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5804102321   นายธวัชชัย   บุญเพ็ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102351   นางสาวศิริพร   จินตนาวิจักขณ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5900101303   นายจิรายุส   ศุภธนศักดิ์สิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5901101311   นายชัยพร   รัตนสกล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901102390   ปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102410   พัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102442   ลักขณา   โมระอรรถ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901113309   ฉัตรบุศย์   มะเรืองศูนย์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113331   ภานุมาศ   เวชกร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901122003   นายเกียรติศักดิ์   เยิดยิ่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901124323   นายยรรยง   ประเทืองไพรศรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5903101324   ธีรธรรม   เจริญธรรม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903104320   ปิยะ   เทียนดำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903105304   ชัยยุทธ   สุพรม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105321   วิจิตรา   ภูตองโขบ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5904101302   กฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904102311   ตรีวิทย์   กันวะนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102347   นางสาวอติกานต์   เพชรม่อม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102349   อรจินดา   กานุมัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904103323   นายพชรพล   จุลอำพันธ์ : เคมี 3ชั่วโมง
5904104323   ศิรินภา   ตลุกไธสง : สถิติ 3ชั่วโมง
5904105313   นางสาวฐิติยาภรณ์   ศรีสวัสดิ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105325   นายมนตรี   โพธิ์ทุม : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904107304   นายฐาณชาติ   บุญกิตติ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904109320   ภัทรพล   บัวละวงค์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5905104346   ธีระศักดิ์   ภมรสุจริตกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101492   อภิชน   ทิบุตร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102518   นายศุภกิต   แสงจง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102549   นางสาวอรุณรัตน์   ตันสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102550   นายอลงกรณ์   ทิพย์สุภา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103496   นายอภิรักษ์   ตันติกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906104399   นางสาวภัชราภรณ์   สุภากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906105412   นายเอกธิชัย   ญาณเจริญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5909101019   นายณัฐพงศ์   ดินเหลือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101375   รุ่งโรจน์   แตงโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101386   นายศิริเทพ   ภิวังชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101397   ประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5910101312   จตุพล   สามัญ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101339   นายธงชัย   ราศรีจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101362   ปาลิตา   ตาชมพู : การประมง 3ชั่วโมง
5910101401   ศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 3ชั่วโมง
5912102330   นายธนิสรณ์   อุดมลาภ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912107334   ภัคพงศ์   ปัญธิญา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5914101320   นางสาวธีรารัตน์   วงษ์ชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101337   พสุ   วงค์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914102340   นายพงศกร   ใจนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5915123338   ธันวารัตน์   พูลสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123359   พรนภา   จงวัฒนาไพศาล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123399   นางสาวสุวีรยา   นามกร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5918102341   นางสาวปวัตินันท์   ดุมดก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5922101379   นายวรกานต์   โพธิวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101400   ศุภกานต์   ดาษดาคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6001101001   กนกวรรณ   ทองคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101003   จุทาธิป   ไผ่ตาแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101006   ชุมพล   แซ่หาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101007   ณัฏฐนันท์   ฉันทะมิตร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101008   Thynik   Yang : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101010   ทศพล   เรือนเมืองใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101011   ทัศไนย   กล้าหาญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101012   ธนภรณ์   จกัลยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101014   นพดล   อ่องยิ้ม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101016   นัฐฐิกา   เร็วการ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101019   ปรีชา   บุบผาศักดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101020   พงศ์พิสุทธิ์   พรดอนก่อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101026   มะลิวัลย์   สิงขรพิมาน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101033   วัชรากร   มาขำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101037   ศักรินทร์   สมโน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101038   ศุภฤกษ์   โสภนราพงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101040   สกาวรัตน์   พิศเพ็ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101042   สถาพร   สายคำจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101045   สุจิตรา   นันสอาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101046   สุพัตรา   สุขเมือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101048   อภิเดช   ธิวงค์คำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101049   อัมรินทร์   โพธิ์ทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101050   อารดา   เรืองอดุลย์วิทย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101052   อุณาวรรณ์   โพธิ์ภาณุพงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101303   เกวลิน   ไชยนุรักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101305   ขวัญตา   สงเนย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101306   จิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101307   จิรัชญา   ชุ่มวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101308   จีรพรรณ์   คล่องงานราษฎร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101311   เฉลิมชัย   พิทักษ์พงศ์เจษฎา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101313   ชุตินันท์   วงศ์ชัยยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101314   ฐิติพงษ์   สุยะใหญ่ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101315   ณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101318   ณัฐวุฒิ   จันทร์แก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101319   ดุษณี   ผิวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101321   ทัตเทพ   สัพโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101322   ทัศนีย์   สีเสนซุย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101323   ธนาธิป   ปรางวิรุฬห์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101325   ธารารักษ์   อาจหาญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101326   ธีรดา   ธงวิลัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101328   ธีรวัฒน์   แก้วเครือวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101329   ธีรวัฒน์   เนียมหอม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101331   นรารัตน์   ทาวงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101332   นัฐลิกา   ศรีตันดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101335   นิศารัตน์   มั่นศิล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101337   บุษกร   จงกลรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101339   ปราญชลี   สุยะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101341   ปริญญา   สอนแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101342   ปิยะพงษ์   ชัยหมอน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101344   พรณัฐชา   ผิวงาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101347   พิมลพรรณ   จอมคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101348   พิมลพรรณ   สุขจันทึก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101349   แพรวพรรณ   โนนสันเทียะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101351   ภวิตรา   โภครักษา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101352   มณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101354   มุกดา   นาคป้อมฉิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101355   ยศนนท์   ประเสริฐทรัพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101357   ยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101361   รุจิรา   อินต๊ะรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101365   วาริณี   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101366   วิรยุทธ   ธงศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101367   ศราวุธ   โมรัฐเสถียร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101368   ศรีนคร   เพ็งถา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101369   ศศิธร   พิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101371   ศศิมา   ยามี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101372   ศิริวรรณ   วรรณชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101373   ศุภกฤต   คำทา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101375   สราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101376   สันติภาพ   สุริวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101377   สุชาวดี   อัตรสาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101378   สุภิญญา   ทาอุปรงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101381   อภิวิชญ์   กำญาณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101383   อาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102301   กนกวรรณ   ภู่ด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102302   กนกวรรณ   อาจหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102306   กฤติพงศ์   วงค์ปาลีย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102309   กัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102312   กัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102313   กาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102316   กิตติพัฒน์   จันทร์ใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102317   เกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102320   ขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102321   คมคาย   ทะบือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102322   คุณานนต์   ศรีสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102323