ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801125317   นางสาวญาสุมินทร์   ธิจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125330   นางสาวปณญา   ผลเจริญสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125331   นางสาวประภากร   กาละเกตุ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5804105312   นางสาวธมลวรรณ   ข่าซอ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5815123321   นายชัชจิร   พงษ์ศิวัตม์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123340   นางสาวทิพย์เทวี   มณีชื่น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123348   นางสาวนริศรา   เรือนมูล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123364   นางสาวพิชญ์นรี   ศรีฉันทะมิตร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123411   นายเสฎฐวุฒิ   วรรณรส : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5822101431   นายเจษฎากร   วงค์จันสุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5901101046   นายSophea   Khoem : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901102334   นางสาวเจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5903101372   นางสาวจันทร์จรัส   ศรีสมบุญ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102498   นางสาววิภาวินี   ทองปลี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102501   นางสาววีรยา   ใหม่เฟย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102511   นางสาวศศิวิมล   อ่อนละม่อม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 3ชั่วโมง
5912106330   นายธีรดนย์   ขันดา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5918102301   นางสาวกชกร   คำมามุง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102310   นางสาวจิตรานุช   ชัยศรีวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102318   นางสาวฑิชากร   รัตนมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102322   นางสาวณิชกานต์   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102327   นางสาวธัญลภัษณ์   สุภาวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102334   นายนันทฉัตร   เจริญสุข : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102342   นางสาวปาจรีย์   ชาญประโคน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102345   นางสาวพัชรีพร   หงษ์ทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102354   นางสาววรหฤทัย   ธันยามาศรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102359   นายศาศวัต   เขตชำนิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102360   นายศิรวิทย์   กิติ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102362   นายศิลป์ชัย   หนูขวัญแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102366   นายอธิป   สำราญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102371   นางสาวอรพรรณ   นาคล้วน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6001101008   นายThynik   Yang : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102353   นายทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102381   นางสาวนพมาศ   ชุมภูมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001105319   นางสาวชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105337   นางสาวณิชากร   ทิชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105361   นางสาวนันธิณี   มณีอรุณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105363   นายประทานพร   ทิพวงศ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105367   นายปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105369   นางสาวปิยะนันต์   พรมเกตุ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105386   นางสาวเพ็ญพิชชา   นามมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6003101359   นางสาวสริญญา   พรมรุกขชาติ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003103321   นางสาวดารินทร์   แยชอกู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003104319   นายนิติพล   ต่อพันธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6004101311   นายเกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004103312   นางสาวชลิตตา   ชัยศรี : เคมี 3ชั่วโมง
6004103348   นางสาวหัทยา   พรมวงษ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6004106306   นายชนาภัทร์   จีนสวัสดิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6005101384   นางสาววิสาขา   เสนาะพรไพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006103013   นางสาวดาริณี   ดำรงพล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103023   นางสาวนิพาพร   โยธา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103027   นายปฏิญญา   สมพินิจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103036   นางสาวพรรณนิกา   ดุมวัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103038   นางสาวมณฑรัตน์   พรมเพ็ชร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103055   นางสาวสุภาพร   ขุนนำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103057   นางสาวอภิญญา   ยาวิลาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103371   นางสาวธัญญารัตน์   สมยอม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103409   นางสาวพรวิมล   จันเปรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103472   นายศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104347   นางสาวทิพย์สุดา   หมื่นพิลมทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104448   นางสาวอุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006105392   นายพีระพันธ์   หาสนาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101305   นายกษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101339   นางสาวณัฐสุดา   กำแพงทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6015123352   นายปัญจพล   สายสว่าง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123362   นางสาวภัทราภรณ์   สุขทวี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6022101371   นายปริญญา   คำปวน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101410   นายวัชรกร   คำโส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6101101013   Mr.Chheang   San : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101029   Mr.Pov   Pat : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101302   นายกิตติธร   เติกทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101306   นายจิรพงษ   นางาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101308   นายจีรพันธ์   กลั่นแฮม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101315   นางสาวฐิติรัตน์   รอดโฉม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101318   นายณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101322   นางสาวทักษิณา   เขียวชุ่ม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101328   นายธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101329   นายธีรวัฒน์   สุระเสน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101331   นายนพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101332   นายนภินทร   ยอดคง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101333   นายนรินทร์   พิสัยเลิศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101337   นายปณิธาน   ถาวร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101338   นายปรเมตต์   ไชยศิริ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101339   นายปานเทพ   วันศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101341   นายเปรมศักดิ์   พัชรมงคลสกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101349   นายพุทธิพงษ์   เชื้อกุลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101356   นายระวีโรจน์   สุรินรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101371   นายสรวิชญ์   เบี้ยจั่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101376   นางสาวอรัญญา   จิตรโคตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101380   นายอัฐพงษ์   ผิวขาว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101381   นายอัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101382   นางสาวอารญา   รักซ้อน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101385   นางสาวเมธาวี   กามานคร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101386   นายนัทธพงศ์   วงศ์วิศิษฏ์ชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102301   นายกนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102302   นางสาวกนกอร   ผึ่งแผ่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102303   นางสาวกรรณิการ์   แก้วยงกฎ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102305   นายกลวัชร   ถาพยอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102306   นางสาวกัญญารัตน์   พรหมพชร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102307   นางสาวกัญญารัตน์   สายยิ้ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102308   นางสาวกานดา   จ้อยหนองบัว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102310   นายกิตติศักดิ์   กาญจนันท์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102312   นายจงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102313   นายจรัญ   คันธะระ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102315   นางสาวจันทร์จิรา   พรมแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102316   นางสาวจันทร์จิรา   ศรศิลป์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102318   นายจาตุรันต์   นันทศักดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102319   นางสาวจามจุรี   สิทธิฤกษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102320   นางสาวจิตรานุช   สุทธหลวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102321   นางสาวจินทภา   มาครอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102322   นางสาวจิรารัตน์   เนื้อนวลจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102323   นางสาวจีรวรรณ   ลิบือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102324   นางสาวจุฑามาศ   แก้วนิล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102325   นายเจมรัฐ   เตียงเกตุ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102326   นายฉันทวัต   ตั๋นนิ้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102327   นางสาวชฎาภรณ์   เรืองคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102328   นางสาวชนาภา   ดิแฮ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102329   นางสาวชนิกานต์   ทาทราย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102330   นางสาวชนิกานต์   วาริน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102331   นางสาวชนิดา   เพชรจิตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102332   นางสาวชรัญธร   โคตรไกรสร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102333   นางสาวชลธิชา   วงษ์น้อย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102334   นางสาวชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง