ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804108323   นางสาวพินทุสร   โต๊ะสิทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5806104321   นางสาวกิตติยา   วันร้อง : การเงิน 6ชั่วโมง
5901126314   นางสาวณัฐวิภา   ติระถา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5904101357   นางสาวรจนา   โคตะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6001101014   นายนพดล   อ่องยิ้ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101019   นายปรีชา   บุบผาศักดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101026   นางสาวมะลิวัลย์   สิงขรพิมาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101046   นางสาวสุพัตรา   สุขเมือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101047   นายอนุชา   มูลตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101050   นางสาวอารดา   เรืองอดุลย์วิทย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101305   นางสาวขวัญตา   สงเนย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101307   นางสาวจิรัชญา   ชุ่มวงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101311   นายเฉลิมชัย   พิทักษ์พงศ์เจษฎา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101313   นางสาวชุตินันท์   วงศ์ชัยยา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101319   นางสาวดุษณี   ผิวทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101331   นางสาวนรารัตน์   ทาวงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101337   นางสาวบุษกร   จงกลรัตน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101351   นางสาวภวิตรา   โภครักษา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101352   นางสาวมณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101354   นางสาวมุกดา   นาคป้อมฉิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101357   นางสาวยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101369   นางสาวศศิธร   พิลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101376   นายสันติภาพ   สุริวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101380   นายอจลวิชญ์   นาบุญมี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102310   นายกัมปนาท   สมรุส : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102313   นางสาวกาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102317   นางสาวเกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102336   นายชนาธิป   สุขทรัพย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102349   นายณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102353   นายทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102354   นางสาวทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102371   นางสาวธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102404   นางสาวปัทมพร   เพียรพยายาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102422   นางสาวแพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102429   นางสาวมัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102430   นางสาวมินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102432   นางสาวยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102434   นางสาวรวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102435   นางสาวรวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102458   นางสาววิรัสยา   แก้วสุวรรณ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102459   นางสาววิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102467   นางสาวศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102493   นางสาวสุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102512   นางสาวอัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105302   นายกรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105315   นางสาวจุฑามาศ   สิงห์อาจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105319   นางสาวชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105320   นางสาวชลธิชา   ม้าวิ่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105328   นางสาวฐิรกานดา   เนียรสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105329   นางสาวณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105332   นางสาวณัฐธิดา   สุก้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105337   นางสาวณิชากร   ทิชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105341   นางสาวดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105348   นางสาวธรรกมล   เชียงรุ้ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105351   นางสาวธิตินันท์   จันทร์โสม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105355   นางสาวนภัสสร   ภิญโญยาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105356   นายนราธิป   ใจปินตา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105357   นายนริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105358   นางสาวนรีกานต์   ชาติชำนาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105361   นางสาวนันธิณี   มณีอรุณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105363   นายประทานพร   ทิพวงศ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105367   นายปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105368   นางสาวปิยะธิดา   ศรีวิชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105369   นางสาวปิยะนันต์   พรมเกตุ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105371   นางสาวเปรมฤทัย   กลิ่นชื่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105374   นางสาวพรพรรณ   ศรีสำโรง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105377   นางสาวพรลภัส   ดีพิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105379   นางสาวพันธกานต์   สุรเนตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105382   นางสาวพิมพ์พิมล   ศรีอุดมเดชสกุล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105384   นางสาวพุทธชาด   ทองหล้า : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105386   นางสาวเพ็ญพิชชา   นามมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105387   นางสาวแพรวา   จันทร์สม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105391   นางสาวรษิกา   พรหมวงศ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105392   นางสาวรัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105395   นางสาววรรณพร   แสนโท : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105396   นางสาววรัญญา   ขวัญทอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105401   นายวีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105406   นางสาวศิริพร   ปัญญาปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105410   นางสาวสุวนันท์   พรอินทร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105413   นายอนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105415   นางสาวอรวี   เมาะราษี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105416   นายอลงกรณ์   นาลาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105417   นายอัษฎางค์   ธิติธนวรรษ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001113304   นางสาวแกมกาญจน์   แสวงวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113311   นางสาวชนากานต์   ภูมิพันธ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113314   นายชาญเดชา   ปัตภี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113319   นางสาวธารินี   สายสุภา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113320   นายนครชัย   กันทะเอ้ย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113322   นายบัณฑิต   สมจิตร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113324   นางสาวพรสุดา   ดวงดี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113325   นางสาวเพ็ญพักตร์   ใคร่ภูเขียว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113332   นางสาวรพีพรรณ   จันทร์ฉาย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113333   นางสาวรัชฎาภรณ์   ดิลกลาภ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113334   นายราเชนทร์   โอฐงาม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113336   นางสาวศิรินาฎ   บุตรีสุวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113338   นางสาวศุภกานต์   พชกูล : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113340   นางสาวสุภาภรณ์   แก้วเทวี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113341   นางสาวสุภาภรณ์   ประธาน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001124301   นางสาวกนกวรรณ   สุปินชมภู : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124306   นางสาวจารุวรรณ   ร่มพนาธรรม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124319   นางสาวขจีวรรณ   จะฟะ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001125303   นางสาวขวัญศิริ   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125309   นางสาวฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125310   นางสาวณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125312   นางสาวณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125315   นางสาวนัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125316   นางสาวนันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125317   นางสาวบุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125325   นางสาวภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125328   นางสาวรวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125343   นางสาวอารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125344   นางสาวพิมพรรณ   ใจแสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001126302   นางสาวกรรณิกา   ดวงลังกา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126303   นายไกรวิชย์   คำวัง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126304   นางสาวจอมใจ   พลด้วง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126306   นางสาวชลันธร   ศิลารักษ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126309   นายธีรพัฒน์   ลุงชี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126310   นางสาวนฤมล   สุธีมน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126315   นางสาวแพรวพรรณ   วงค์บุญจู : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126324   นางสาวอรุณสุขสม   เพ็ชรกิ่ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126325   นางสาวอารดา   ราธิเสน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6003101310   นางสาวจุฑามาศ   วงศ์เทพ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101311   นางสาวจุฑามาศ   สิงห์ทร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101316   นางสาวชลลดา   ท้าวนิล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101322   นายณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101329   นางสาวธีราวรรณ   จันทะเขต : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101339   นางสาวภัทรภร   ผ่องพันธ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101349   นางสาววิภาดา   ปินวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101352   นางสาวศรญา   ภูยอดพลอย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101354   นางสาวศิริประภา   สีทะหา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101359   นางสาวสริญญา   พรมรุกขชาติ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101360   นายสิทธินนท์   พรมศรี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003102301   นางสาวกัญญารัตน์   กันทะวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102303   นางสาวกุลนัฐ   ตันเชียงคำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102306   นางสาวจิระนันท์   กองแสน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102308   นางสาวชลฐิกา   เทือกชัยคำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102310   นางสาวชานันดา   ธิน่าน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102313   นางสาวฐาปนี   จงหวัง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102317   นายณัฐสิทธิ์   ธรรมสอน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102324   นายธีรพล   กัณหาเรียง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102325   นางสาวนรีจิต   สังเกตุ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102326   นางสาวนวภัทร   จูเจีย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102331   นางสาวปิ่นประภา   คำจันดา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102334   นางสาวพิมพ์ผกา   รบศึก : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102348   นางสาวศุภดา   ชาวนาแปน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102357   นางสาวอุบลวรรณ   วรรณโกสิทธ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003103301   นางสาวกชกร   คำชัยยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103315   นางสาวณัฐภัทร   เทียมพูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103321   นางสาวดารินทร์   แยชอกู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103339   นางสาวพรชีวินทร์   รัตนกาญจน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103347   นางสาวเพียงขวัญ   ปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103366   นายสุริยา   อ้นยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003104306   นางสาวชฎาพร   เนื่องโพล้ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104319   นายนิติพล   ต่อพันธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104322   นางสาวปภัสฎา   สุระขะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104325   นางสาวพิรุณโรจน์   ปันแสน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104326   นายพีรณัฐ   ตานุ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003105335   นางสาวศรินยา   ไชยชนะ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6004101311   นายเกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101337   นายณัฐวุฒิ   กิติวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101375   นางสาววรัญชลี   คณารัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101381   นายศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101391   นางสาวโสรยา   พัฒหาญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101393   นายอนุพงษ์   อภิวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004102302   นางสาวกนกภรณ์   คลไว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102304   นางสาวกัลญารัตน์   ชูเทียน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102305   นางสาวเกสรา   ดีมาก : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102311   นางสาวจิรัฏฐิกา   พิศุทธ์ทิฆัมพร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102313   นางสาวฐิติพร   วงศยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102320   นางสาวนันทิยา   อุดตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102329   นางสาวรัชชนก   พะกิโล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102333   นางสาววัลภา   แก้วทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102334   นางสาววาสนา   กาฬภักดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102335   นางสาววาสนา   เฉลิมวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004103301   นางสาวกมลลักษณ์   สุมาลย์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103316   นางสาวแทนฤทัย   วิยะนัตย์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103321   นางสาวนิราวรรณ   ไชยลังการ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103323   นายปรานต์   แก้วมีศรี : เคมี 6ชั่วโมง
6004103328   นางสาวพิทยารัตน์   สุพรรณ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103335   นางสาววาสนา   มูลแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
6004103343   นางสาวสุภาพร   เจนคุรุธรรม : เคมี 6ชั่วโมง
6004103344   นางสาวสุรีวัลย์   แสงศรีจันทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103353   นางสาวอศิรวรรณ   สุคำตัน : เคมี 6ชั่วโมง
6004103357   นางสาวอาจรีย์   อินน้อย : เคมี 6ชั่วโมง
6004104303   นางสาวชนิตา   คมขำ : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104314   นางสาวศรัณย์พร   แก้วเต๋จา : สถิติ 6ชั่วโมง
6004105303   นายกายสิทธิ์   วงศ์ยศ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105313   นางสาวโชติรส   ฤทธิบำรุง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004106306   นายชนาภัทร์   จีนสวัสดิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004106344   นายศุภกร   แทนสอน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004108301   นางสาวกนกพร   คำปลิว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004108302   นางสาวกรวรรณ   ขัตติยะ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004109303   นางสาวชลลดา   ธิจา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6005101384   นางสาววิสาขา   เสนาะพรไพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104304   นายกอบชัย   นางเมาะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104310   นางสาวเกศินี   พรมมิจิตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104315   นางสาวจิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104318   นางสาวจุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104321   นางสาวชลดา   ชาภิรมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104322   นางสาวชลดา   ปินตาแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104325   นายชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104326   นางสาวโชศิกา   คำศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104330   นางสาวณัฐกานต์   ตาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104340   นายธนกฤต   ไวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104344   นางสาวนภสร   ก่ำคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104348   นางสาวปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104363   นางสาวพรรณปวีณ์   วงค์ขัดนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104377   นางสาวยุวธิดา   ปัญญาเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104380   นางสาวรุจิรดา   กองเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104391   นางสาววิราวรรณ   สุภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104395   นางสาวศิริขวัญ   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104397   นางสาวศิริลักษณ์   กันณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104398   นางสาวศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104407   นางสาวสุวรรณา   พิพัฒนาพร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104415   นายเอกราช   ธนะเสวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101342   นางสาวชาลิสา   ปิงชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101367   นางสาวตติยา   วัชโรทยาน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101386   นางสาวนภาภรณ์   ลำธาร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101387   นางสาวนรีรัตน์ เอลานี่   คริสลิน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101390   นางสาวนัฐชรินทร์   โสพล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101413   นายพันธกานต์   สิทธิดง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101442   นางสาววนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101446   นางสาววรรณรัตน์   ทองแจ่ม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101451   นางสาววาสนา   พรมตัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101459   นางสาวษิณภา   ศุภนิมิตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101464   นางสาวสุกานดา   อะภัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101465   นางสาวสุคนธ์ทิพย์   พลัดเชื้อนิล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101466   นางสาวสุชาดา   กันทะวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101467   นางสาวสุชานรี   โชคสมงาม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101468   นางสาวสุทธิดา   พรมฟอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101475   นางสาวสุวนันท์   วิชาคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101476   นางสาวเสาวลักษณ์   ใจคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101484   นางสาวอรพรรณ   ใหมละเอียด : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101493   นางสาวอาทิตยา   นามอ้าย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101496   นางสาวอารียา   อินมูล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101505   นางสาวโชติกา   ยานันติ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101513   นางสาวนิภาพร   ปิยะมาตย์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101514   นางสาวชนากานต์   พิมเสน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102328   นายฉัตรชนก   ผู้ประเสริฐผล : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102353   นางสาวทิตยา   ใสสุทธิสะอาด : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102358   นางสาวธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102376   นางสาวนุชนาฏ   ก๋าพรม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102445   นางสาวศิริลักษณ์   เชื้อชูม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102447   นางสาวศิริลักษณ์   มินทร์ชัย : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102468   นายหฤษฎ์   ผัดผ่อง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102494   นางสาวชนัญญา   สุขน้อย : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102495   นางสาวมนัสนันท์   กันทะปง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103003   นางสาวกัญญารัตน์   อุ่นอยู่ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103004   นางสาวกัญธิมา   เฟื่องฟูกิจการ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103008   นางสาวจิราภรณ์   ธนันชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103009   นางสาวจุฑามาศ   เชิงงาม : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103017   นางสาวธันยพร   ทิศทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103019   นางสาวนวพร   เนตรดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103022   นางสาวนิธินันท์   ธุระกิจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103043   นางสาวลลิตา   วิชัยคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103046   นางสาวศศิธร   ชายเพชร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103053   นางสาวสุณิสา   เปี่ยมพานิชวัฒน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103054   นางสาวสุดาภรณ์   รักบุตร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103059   นางสาวอัญชิสา   กรกีรติการ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103306   นางสาวกฤตินา   ทิพย์สน : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103309   นางสาวกัลย์สุดา   คำเพ็ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103318   นายขวัญชัย   สุขถา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103321   นางสาวจตุพร   ผาคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103326   นางสาวจิราพร   เชื้อต่าย : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103328   นางสาวจุฑามาศ   บัวคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103329   นางสาวจุฑามาศ   วามตา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103332   นางสาวชญาณี   นวนมิ่ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103339   นางสาวชลธิชา   หารแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103364   นางสาวทัศวียา   วีระกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103366   นางสาวทิพธัญญา   ครองมัจฉา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103387   นางสาวเบญจมาภรณ์   ไวยภาคย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103388   นางสาวปภาวดี   ฝั้นกาศ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103389   นางสาวปรมาภรณ์   เยาว์นุ่น : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103390   นางสาวประกายดาว   แว่นนันท์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103391   นางสาวประณิตา   ชาวโพธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103392   นางสาวปริญากร   อริวรรณา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103405   นางสาวพรปวีณ์   วงเมืองมา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103411   นางสาวพัชรวรรณ   ฟูสาร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103417   นางสาวพาทิศ   เติมสวัสดิ์เสนี : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103422   นางสาวพีรกานต์   ณ บางช้าง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103425   นางสาวภัทราพร   ชัยภูมิ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103435   นางสาวรัตชรส   ศรีมงคลศิริ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103436   นางสาวรัศมี   ช่างเพาะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103437   นางสาวรุ่งนภา   เพชราช : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103438   นางสาวรุ่งไพลิน   พลอาสา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103439   นางสาวรุ่งวิวาห์   วิรันทนา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103469   นางสาวศิริลักษณ์   หมื่นจำปา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103472   นายศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103501   นางสาวไอรดา   จันทร์อ่วม : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104354   นางสาวธัญญลักษณ์   บุญยงค์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104397   นางสาวรัชยา   บัวชุม : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104398   นางสาวรื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104440   นางสาวอักษราภัค   เกษสา : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104448   นางสาวอุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 6ชั่วโมง
6006105002   นางสาวกาญจนา   มาจันแสง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105004   นางสาวไข่มุก   มานิตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105012   นายเจนณรงค์   บุญเกิดไวย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105014   นายฐิติพงศ์   สุขัคคานนท์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105025   นางสาวเปรมกมล   ทาทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105032   นายฤทธิเกียรติ   ปัญญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105035   นางสาววีรยา   คุณากุลอนันต์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105036   นายสราวุฒิ   ตันมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105042   นางสาวอามานียะห์   บาโงปะแต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105306   นายกาญจนภัณฑ์   อินทุภูติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105319   นางสาวจุฑาทิพย์   สาวรีย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105360   นางสาวพาขวัญ   กัมพลชัยพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105393   นายวิษณุกร   พงษ์เย็น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6007103306   นางสาวนวรัตน์   อภัยรัตน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007108303   นางสาวจุฑาทิพย์   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108336   นายอดิศักดิ์   ปัจฉิมเพ็ชร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008104307   นางสาวนงลักษณ์   แก้วดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6008104316   นางสาวรจนา   คณทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6008105307   นางสาวอรพรรณ   นันทวุฒิพันธุ์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6008106301   นางสาวกัณฐิกา   นาทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106315   นางสาวพิมพ์ประภัส   สกุลมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106318   นางสาวเยาวลักษณ์   กุลบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106327   นายอโนชา   ชูนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008107333   นางสาวภาสิณี   มีศิลป์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008109303   นายกีรติ   งามดี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109319   นายธีรวัฒน์   ติมุลา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109328   นางสาวรัชนีวรรณ   นพแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109336   นายสรศักดิ์   ประสุทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109338   นางสาวสุชาวดี   เข็มวิชัย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109339   นางสาวสุตา   ประสมสัตย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008111313   นายพรชนก   จันทร์บัว : บัญชี 6ชั่วโมง
6008114306   นายกิตติภณ   กาโต่ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008115304   นายคณาธิป   อินสูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115310   นายนำไทย   เเซ่ยั้ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115311   นางสาวน้ำหวาน   สุคงเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115315   นางสาวปิยธิดา   ทิพย์ละคร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115320   นางสาวศรัญยา   บุญสร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115321   นางสาวศศินา   เป็นสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6009101006   นางสาวจุฑามาศ   สิงห์ราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101011   นายชาญณรงค์   สุ่มมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101048   นางสาวสิริรัตน์   ตะสุก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101305   นายกษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101350   นางสาวปานตะวัน   แชกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101355   นายพัสกร   อดุลย์พรหทัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101368   นางสาววรรณศิริ   เกลียวสีนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101386   นางสาวสริยาพร   ฉัตรดอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101388   นางสาวสิริรัตน์   วรรณกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101397   นางสาวสุรีย์ฉาย   พรมสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101400   นางสาวอภิรดี   ปัญญาโส : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102311   นางสาวธัญชนก   เพ็ชรฉวาง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102312   นางสาวธัณศร   วิรตาพงษ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102316   นางสาวปานบุญ   อยู่โสนะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102330   นางสาววิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102342   นายอธิการ   สัญญะวิชัย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102346   นายฐิณัส   คัพเลอร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101309   นางสาวกุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101310   นายโกวิทย์   มังคลาด : การประมง 6ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101316   นางสาวจิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101317   นายจิรพันธ์   แรงดี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101324   นางสาวชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101325   นางสาวชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101330   นายไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 6ชั่วโมง
6010101332   นายฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101334   นางสาวณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101337   นางสาวดาวพระศุกร์   ปัดนาพันธ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101338   นางสาวเดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101349   นางสาวธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101355   นางสาวน้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101360   นางสาวปัทมา   หางนาค : การประมง 6ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101364   นางสาวปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101372   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101373   นางสาวพัชยา   นิชำนาญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101375   นางสาวภัควดี   วิมล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101387   นางสาววิสุดา   เลิศลาด : การประมง 6ชั่วโมง
6010101391   นางสาวศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101397   นางสาวศุภรัตน์   นักร้อง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101404   นางสาวสุกัญญา   บุญโสภิณ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101409   นางสาวสุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101415   นายทชากร   เวียงสิมมา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010102308   นางสาวชนากานต์   ดวงแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102309   นางสาวชุมสาย   บุรสินสง่า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102312   นางสาวณัฐวิภา   มากมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102326   นางสาวปิติพร   แสงพฤกษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102329   นางสาวพรนภา   รัตนกันทา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102331   นางสาวไพลิน   เพียสังกะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102332   นางสาวเฟริญา   ตันสุหัช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102345   นางสาวหทัยชนก   พละสินธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6012101303   นางสาวกรกช   ติ๊บเบี้ยว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101310   นางสาวจิรัชญา   ม่วงแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101311   นางสาวเจนรวี   โมทนากาล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101313   นางสาวชณมาศ   ไชยสุทธินันท์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101316   นางสาวชลธิชา   แสนศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101317   นายชัชวาลย์   โปธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101320   นางสาวชุตินันท์   กันทะนวล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101323   นางสาวฐาปนี   สุขอนันต์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101325   นางสาวณัชรินทร์   วงค์น้ำโจ้ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101326   นายณัฐพล   บำเรอ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101329   นางสาวณัฐรมย์   รนวิทย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101332   นางสาวทิพภาพร   อิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101337   นางสาวธนาพร   กาสมุทร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101341   นางสาวนฤมล   อินสา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101342   นางสาวนัดทิดา   อู๋ปั๋น : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101343   นายนัทธพงศ์   มหาวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101345   นางสาวพีรญา   ศรีพรม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101352   นางสาวพรปวีณ์   มนสิการ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101359   นางสาวยลดา   ขันธิมา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101360   นายยศระวี   ขำอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101362   นางสาวรัตนาพร   อุดแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101364   นางสาวรุ่งนภา   ไพรโพนทอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101365   นางสาวรุ่งอรุณ   ทรายมูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101377   นางสาวศุภนิดา   วงค์งาม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101391   นางสาวอารียา   พลลาภ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101394   นางสาวอุบลวรรณ   พิกุลขาว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012102337   นางสาวธันยพร   บุญภา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102352   นางสาวพัชณิตา   ปัญญาศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102364   นางสาวรวิวรรณ   ชัยวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102367   นางสาวรุ่งทิวา   มาก๋า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102369   นางสาวลัดดา   เกษมศรีธารา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102381   นางสาวสนธิยา   วงศ์ชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102390   นางสาวหทัยรัตน์   ขยันงาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012106345   นางสาวพิชญา   สบานงา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106347   นางสาวภควดี   จันทร์พุฒ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012107318   นางสาวณัฐธิดา   ชูเกียรติพงศ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6012107325   นางสาวปฏิญญา   พวงประโคน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง