ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804108323   พินทุสร   โต๊ะสิทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5806104321   นางสาวกิตติยา   วันร้อง : การเงิน 6ชั่วโมง
5901126314   ณัฐวิภา   ติระถา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5904101357   รจนา   โคตะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6001101014   นพดล   อ่องยิ้ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101019   ปรีชา   บุบผาศักดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101026   มะลิวัลย์   สิงขรพิมาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101046   สุพัตรา   สุขเมือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101047   อนุชา   มูลตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101050   อารดา   เรืองอดุลย์วิทย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101305   ขวัญตา   สงเนย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101307   จิรัชญา   ชุ่มวงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101311   เฉลิมชัย   พิทักษ์พงศ์เจษฎา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101313   ชุตินันท์   วงศ์ชัยยา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101319   ดุษณี   ผิวทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101331   นรารัตน์   ทาวงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101337   บุษกร   จงกลรัตน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101351   ภวิตรา   โภครักษา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101352   มณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101354   มุกดา   นาคป้อมฉิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101357   ยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101369   ศศิธร   พิลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101376   สันติภาพ   สุริวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101380   อจลวิชญ์   นาบุญมี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102310   กัมปนาท   สมรุส : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102313   กาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102317   เกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102336   ชนาธิป   สุขทรัพย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102349   ณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102353   ทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102354   ทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102371   ธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102404   ปัทมพร   เพียรพยายาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102422   แพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102429   มัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102430   มินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102432   ยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102434   รวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102435   รวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102458   วิรัสยา   แก้วสุวรรณ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102459   วิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102467   ศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102493   สุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102512   อัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105302   กรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105315   จุฑามาศ   สิงห์อาจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105319   ชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105320   ชลธิชา   ม้าวิ่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105328   ฐิรกานดา   เนียรสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105329   ณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105332   ณัฐธิดา   สุก้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105337   ณิชากร   ทิชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105341   ดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105348   ธรรกมล   เชียงรุ้ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105351   ธิตินันท์   จันทร์โสม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105355   นภัสสร   ภิญโญยาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105356   นราธิป   ใจปินตา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105357   นริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105358   นรีกานต์   ชาติชำนาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105361   นันธิณี   มณีอรุณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105363   ประทานพร   ทิพวงศ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105367   ปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105368   ปิยะธิดา   ศรีวิชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105369   ปิยะนันต์   พรมเกตุ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105371   เปรมฤทัย   กลิ่นชื่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105374   พรพรรณ   ศรีสำโรง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105377   พรลภัส   ดีพิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105379   พันธกานต์   สุรเนตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105382   พิมพ์พิมล   ศรีอุดมเดชสกุล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105384   พุทธชาด   ทองหล้า : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105386   เพ็ญพิชชา   นามมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105387   นางสาวแพรวา   จันทร์สม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105391   รษิกา   พรหมวงศ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105392   รัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105395   วรรณพร   แสนโท : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105396   วรัญญา   ขวัญทอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105401   วีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105406   ศิริพร   ปัญญาปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105410   สุวนันท์   พรอินทร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105413   อนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105415   อรวี   เมาะราษี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105416   อลงกรณ์   นาลาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105417   นายอัษฎางค์   ธิติธนวรรษ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001113304   แกมกาญจน์   แสวงวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113311   ชนากานต์   ภูมิพันธ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113314   ชาญเดชา   ปัตภี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113319   ธารินี   สายสุภา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113320   นครชัย   กันทะเอ้ย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113322   นายบัณฑิต   สมจิตร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113324   นางสาวพรสุดา   ดวงดี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113325   นางสาวเพ็ญพักตร์   ใคร่ภูเขียว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113332   รพีพรรณ   จันทร์ฉาย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113333   รัชฎาภรณ์   ดิลกลาภ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113334   นายราเชนทร์   โอฐงาม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113336   นางสาวศิรินาฎ   บุตรีสุวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113338   ศุภกานต์   พชกูล : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113340   สุภาภรณ์   แก้วเทวี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113341   สุภาภรณ์   ประธาน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001124301   กนกวรรณ   สุปินชมภู : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124306   จารุวรรณ   ร่มพนาธรรม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124319   ขจีวรรณ   จะฟะ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001125303   ขวัญศิริ   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125309   ฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125310   ณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125312   ณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125315   นัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125316   นันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125317   บุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125325   ภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125328   รวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125331   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125343   อารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125344   พิมพรรณ   ใจแสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001126302   กรรณิกา   ดวงลังกา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126303   ไกรวิชย์   คำวัง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126304   จอมใจ   พลด้วง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126306   ชลันธร   ศิลารักษ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126309   ธีรพัฒน์   ลุงชี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126310   นฤมล   สุธีมน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126315   แพรวพรรณ   วงค์บุญจู : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126324   อรุณสุขสม   เพ็ชรกิ่ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126325   อารดา   ราธิเสน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6003101310   จุฑามาศ   วงศ์เทพ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101311   จุฑามาศ   สิงห์ทร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101316   ชลลดา   ท้าวนิล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101322   ณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101329   ธีราวรรณ   จันทะเขต : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101339   ภัทรภร   ผ่องพันธ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101349   วิภาดา   ปินวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101352   ศรญา   ภูยอดพลอย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101354   ศิริประภา   สีทะหา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101359   สริญญา   พรมรุกขชาติ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101360   สิทธินนท์   พรมศรี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003102301   กัญญารัตน์   กันทะวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102303   นางสาวกุลนัฐ   ตันเชียงคำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102306   จิระนันท์   กองแสน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102308   ชลฐิกา   เทือกชัยคำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102310   นางสาวชานันดา   ธิน่าน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102313   ฐาปนี   จงหวัง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102317   ณัฐสิทธิ์   ธรรมสอน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102324   ธีรพล   กัณหาเรียง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102325   นรีจิต   สังเกตุ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102326   นางสาวนวภัทร   จูเจีย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102331   ปิ่นประภา   คำจันดา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102334   พิมพ์ผกา   รบศึก : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102348   นางสาวศุภดา   ชาวนาแปน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102357   อุบลวรรณ   วรรณโกสิทธ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003103301   กชกร   คำชัยยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103315   ณัฐภัทร   เทียมพูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103321   ดารินทร์   แยชอกู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103339   พรชีวินทร์   รัตนกาญจน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103347   เพียงขวัญ   ปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103366   สุริยา   อ้นยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003104306   ชฎาพร   เนื่องโพล้ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104319   นิติพล   ต่อพันธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104322   ปภัสฎา   สุระขะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104325   พิรุณโรจน์   ปันแสน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104326   พีรณัฐ   ตานุ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003105335   ศรินยา   ไชยชนะ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6004101311   เกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101337   ณัฐวุฒิ   กิติวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101375   วรัญชลี   คณารัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101381   ศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101391   โสรยา   พัฒหาญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101393   อนุพงษ์   อภิวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004102302   กนกภรณ์   คลไว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102304   กัลญารัตน์   ชูเทียน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102305   เกสรา   ดีมาก : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102311   ชนิภักดิ์   พิศุทธ์ทิฆัมพร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102313   ฐิติพร   วงศยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102320   นันทิยา   อุดตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102329   รัชชนก   พะกิโล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102333   วัลภา   แก้วทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102334   วาสนา   กาฬภักดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102335   วาสนา   เฉลิมวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004103301   กมลลักษณ์   สุมาลย์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103316   แทนฤทัย   วิยะนัตย์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103321   นิราวรรณ   ไชยลังการ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103323   ปรานต์   แก้วมีศรี : เคมี 6ชั่วโมง
6004103328   พิทยารัตน์   สุพรรณ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103335   วาสนา   มูลแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
6004103343   นางสาวสุภาพร   เจนคุรุธรรม : เคมี 6ชั่วโมง
6004103344   สุรีวัลย์   แสงศรีจันทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103353   อศิรวรรณ   สุคำตัน : เคมี 6ชั่วโมง
6004103357   อาจรีย์   อินน้อย : เคมี 6ชั่วโมง
6004104303   ชนิตา   คมขำ : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104314   ศรัณย์พร   แก้วเต๋จา : สถิติ 6ชั่วโมง
6004105303   กายสิทธิ์   วงศ์ยศ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105313   โชติรส   ฤทธิบำรุง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004106306   ชนาภัทร์   จีนสวัสดิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004106344   ศุภกร   แทนสอน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004108301   กนกพร   คำปลิว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004108302   กรวรรณ   ขัตติยะ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004109303   ชลลดา   ธิจา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6005101384   วิสาขา   เสนาะพรไพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104304   กอบชัย   นางเมาะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104310   เกศินี   พรมมิจิตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104315   จิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104318   จุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104321   ชลดา   ชาภิรมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104322   ชลดา   ปินตาแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104325   ชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104326   โชศิกา   คำศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104330   ณัฐกานต์   ตาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104340   ธนกฤต   ไวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104344   นภสร   ก่ำคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104348   ปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104363   พรรณปวีณ์   วงค์ขัดนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104377   ยุวธิดา   ปัญญาเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104380   รุจิรดา   กองเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104391   วิราวรรณ   สุภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104395   ศิริขวัญ   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104397   ศิริลักษณ์   กันณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104398   ศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104407   สุวรรณา   พิพัฒนาพร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104415   เอกราช   ธนะเสวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101302   กนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101342   ชาลิสา   ปิงชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101367   ตติยา   วัชโรทยาน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101386   นภาภรณ์   ลำธาร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101387   นรีรัตน์ เอลานี่   คริสลิน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101390   นัฐชรินทร์   โสพล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101413   พันธกานต์   สิทธิดง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101442   วนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101446   วรรณรัตน์   ทองแจ่ม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101451   วาสนา   พรมตัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101459   ษิณภา   ศุภนิมิตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101464   สุกานดา   อะภัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101465   สุคนธ์ทิพย์   พลัดเชื้อนิล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101466   สุชาดา   กันทะวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101467   สุชานรี   โชคสมงาม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101468   สุทธิดา   พรมฟอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101475   สุวนันท์   วิชาคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101476   เสาวลักษณ์   ใจคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101484   อรพรรณ   ใหมละเอียด : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101490   อาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101493   นางสาวอาทิตยา   นามอ้าย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101496   อารียา   อินมูล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101505   โชติกา   ยานันติ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101513   นิภาพร   ปิยะมาตย์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101514   ชนากานต์   พิมเสน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102328   ฉัตรชนก   ผู้ประเสริฐผล : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102353   ทิตยา   ใสสุทธิสะอาด : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102358   ธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102376   นุชนาฏ   ก๋าพรม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102391   พรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102411   ภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102445   ศิริลักษณ์   เชื้อชูม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102447   ศิริลักษณ์   มินทร์ชัย : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102468   หฤษฎ์   ผัดผ่อง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102494   ชนัญญา   สุขน้อย : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102495   มนัสนันท์   กันทะปง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103003   กัญญารัตน์   อุ่นอยู่ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103004   กัญธิมา   เฟื่องฟูกิจการ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103008   จิราภรณ์   ธนันชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103009   จุฑามาศ   เชิงงาม : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103017   ธันยพร   ทิศทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103019   นวพร   เนตรดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103022   นิธินันท์   ธุระกิจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103043   ลลิตา   วิชัยคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103046   ศศิธร   ชายเพชร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103053   สุณิสา   เปี่ยมพานิชวัฒน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103054   สุดาภรณ์   รักบุตร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103059   อัญชิสา   กรกีรติการ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103306   กฤตินา   ทิพย์สน : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103309   กัลย์สุดา   คำเพ็ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103318   นางสาวทิพากร   แสงนูญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103321   จตุพร   ผาคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103326   จิราพร   เชื้อต่าย : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103328   จุฑามาศ   บัวคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103329   จุฑามาศ   วามตา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103332   ชญาณี   นวนมิ่ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103339   ชลธิชา   หารแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103364   ทัศวียา   วีระกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103366   ทิพธัญญา   ครองมัจฉา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103387   เบญจมาภรณ์   ไวยภาคย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103388   ปภาวดี   ฝั้นกาศ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103389   ปรมาภรณ์   เยาว์นุ่น : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103390   ประกายดาว   แว่นนันท์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103391   ประณิตา   ชาวโพธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103392   ปริญากร   อริวรรณา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103405   พรปวีณ์   วงเมืองมา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103411   พัชรวรรณ   ฟูสาร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103417   พาทิศ   เติมสวัสดิ์เสนี : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103422   พีรกานต์   ณ บางช้าง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103425   ภัทราพร   ชัยภูมิ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103435   รัตชรส   ศรีมงคลศิริ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103436   รัศมี   ช่างเพาะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103437   รุ่งนภา   เพชราช : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103438   รุ่งไพลิน   พลอาสา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103439   รุ่งวิวาห์   วิรันทนา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103469   ศิริลักษณ์   หมื่นจำปา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103472   ศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103501   ไอรดา   จันทร์อ่วม : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104354   ธัญญลักษณ์   บุญยงค์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104397   รัชยา   บัวชุม : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104398   รื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104440   อักษราภัค   เกษสา : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104448   อุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 6ชั่วโมง
6006105002   กาญจนา   มาจันแสง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105004   ไข่มุก   มานิตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105012   เจนณรงค์   บุญเกิดไวย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105014   ฐิติพงศ์   สุขัคคานนท์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105025   เปรมกมล   ทาทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105032   ฤทธิเกียรติ   ปัญญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105035   วีรยา   คุณากุลอนันต์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105036   สราวุฒิ   ตันมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105042   อามานียะห์   บาโงปะแต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105306   กาญจนภัณฑ์   อินทุภูติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105319   จุฑาทิพย์   สาวรีย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105360   พาขวัญ   กัมพลชัยพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105393   วิษณุกร   พงษ์เย็น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6007103306   นวรัตน์   อภัยรัตน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007108303   จุฑาทิพย์   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6007108336   อดิศักดิ์   ปัจฉิมเพ็ชร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008104307   นงลักษณ์   แก้วดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6008104316   รจนา   คณทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6008105307   อรพรรณ   นันทวุฒิพันธุ์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6008106301   กัณฐิกา   นาทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106315   พิมพ์ประภัส   สกุลมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106318   เยาวลักษณ์   กุลบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106327   อโนชา   ชูนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008107333   ภาสิณี   มีศิลป์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008109303   กีรติ   งามดี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109319   ธีรวัฒน์   ติมุลา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109328   รัชนีวรรณ   นพแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109336   สรศักดิ์   ประสุทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109338   สุชาวดี   เข็มวิชัย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109339   สุตา   ประสมสัตย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008111313   พรชนก   จันทร์บัว : บัญชี 6ชั่วโมง
6008114306   กิตติภณ   กาโต่ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008115304   คณาธิป   อินสูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115310   นำไทย   เเซ่ยั้ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115311   น้ำหวาน   สุคงเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115315   ปิยธิดา   ทิพย์ละคร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115320   ศรัญยา   บุญสร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115321   ศศินา   เป็นสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6009101006   จุฑามาศ   สิงห์ราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101011   ชาญณรงค์   สุ่มมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101048   นางสาวสิริรัตน์   ตะสุก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101305   กษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101350   ปานตะวัน   แชกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101355   พัสกร   อดุลย์พรหทัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101368   วรรณศิริ   เกลียวสีนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101386   สริยาพร   ฉัตรดอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101388   สิริรัตน์   วรรณกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101397   สุรีย์ฉาย   พรมสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101400   อภิรดี   ปัญญาโส : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102311   ธัญชนก   เพ็ชรฉวาง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102312   ธัณศร   วิรตาพงษ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102316   ปานบุญ   อยู่โสนะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102330   วิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102342   อธิการ   สัญญะวิชัย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102346   ฐิณัส   คัพเลอร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101301   กนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101303   กมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101309   กุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101310   โกวิทย์   มังคลาด : การประมง 6ชั่วโมง
6010101313   คณาธิป   ไชยยา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101316   จิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101317   จิรพันธ์   แรงดี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101319   จิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101324   ชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101325   ชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101330   ไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 6ชั่วโมง
6010101332   ฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101333   ณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101334   ณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101337   ดาวพระศุกร์   ปัดนาพันธ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101338   เดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101349   ธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101355   น้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101360   ปัทมา   หางนาค : การประมง 6ชั่วโมง
6010101362   ปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101364   ปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101372   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101373   พัชยา   นิชำนาญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101375   ภัควดี   วิมล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101387   วิสุดา   เลิศลาด : การประมง 6ชั่วโมง
6010101391   ศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101397   ศุภรัตน์   นักร้อง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101404   สุกัญญา   บุญโสภิณ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101406   สุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101409   สุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101415   อดิศักดิ์   เวียงสิมมา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101421   อรชร   รังศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010102308   ชนากานต์   ดวงแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102309   ชุมสาย   บุรสินสง่า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102312   ณัฐวิภา   มากมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102324   นุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102326   ปิติพร   แสงพฤกษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102329   พรนภา   รัตนกันทา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102331   ไพลิน   เพียสังกะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102332   เฟริญา   ตันสุหัช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102341   สิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102345   หทัยชนก   พละสินธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6012101303   กรกช   ติ๊บเบี้ยว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101310   จิรัชญา   ม่วงแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101311   เจนรวี   โมทนากาล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101313   ชณมาศ   ไชยสุทธินันท์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101316   ชลธิชา   แสนศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101317   ชัชวาลย์   โปธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101320   ชุตินันท์   กันทะนวล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101323   ฐาปนี   สุขอนันต์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101325   ณัชรินทร์   วงค์น้ำโจ้ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101326   ณัฐพล   บำเรอ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101329   ณัฐรมย์   รนวิทย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101332   ทิพภาพร   อิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101337   ธนาพร   กาสมุทร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101341   นฤมล   อินสา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101342   นัดทิดา   อู๋ปั๋น : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101343   นัทธพงศ์   มหาวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101345   พีรญา   ศรีพรม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101352   พรปวีณ์   มนสิการ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101359   ยลดา   ขันธิมา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101360   ยศระวี   ขำอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101362   รัตนาพร   อุดแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101364   รุ่งนภา   ไพรโพนทอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101365   รุ่งอรุณ   ทรายมูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101377   ศุภนิดา   วงค์งาม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101391   อารียา   พลลาภ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101394   อุบลวรรณ   พิกุลขาว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012102337   ธันยพร   บุญภา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102352   พัชณิตา   ปัญญาศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102364   รวิวรรณ   ชัยวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102367   รุ่งทิวา   มาก๋า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102369   ลัดดา   เกษมศรีธารา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102381   สนธิยา   วงศ์ชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102390   หทัยรัตน์   ขยันงาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012106345   พิชญา   สบานงา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106347   ภควดี   จันทร์พุฒ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012107318   ณัฐธิดา   ชูเกียรติพงศ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6012107325   ปฏิญญา   พวงประโคน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6014101310   คุกกี้   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101331   ธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101356   วชิราพรรณ   หลงวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101362   วาสนา   นันต๊ะเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101370   สาวิตรี   จิตอารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101372   สิริลักษณ์   เฟื่องเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101373   สุธีรา   เรืองไทย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101375   เสริมสิทธิ์   คนไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014102302   กชวรรณ   เลิศทวิวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102309   จินดา