โครงการอบรมปฐมพยาบาลและการใช้ยาเบิ้องต้นนักศึกษาฝ่ายพยาบาล

วันที่เริ่มต้น 04/06/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/06/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6001102330   จุฑามาศ   ผลไม้ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102348   ณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102418   พีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105301   กมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105342   ดาวพระศุกร์   เอกชัยวีรกูล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001125329   ลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6003101343   ยุพิณ   อุดมศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003102354   สุพิชญา   สอนศรี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003104316   ธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6004101389   สุบิน   ทาบุญสม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004104317   แสง   สินบันเทิง : สถิติ 6ชั่วโมง
6004105323   โมนาลิซ่า   เบอร์กโมเซอร์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105324   ยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004106313   ณัฐวุฒิ   แสนอินตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004108315   ฤทัย   สิริวงศกร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6005101359   เพชรายุธ   สายยิ้ม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006102486   อิ่ง   ลุงคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103371   ธัญญารัตน์   สมยอม : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103385   นิสรีน   วงษ์สันต์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104318   จันทร์จิรา   ซ้อมจันทา : การเงิน 6ชั่วโมง
6006105018   นรีพัฒน์   ธนาศิริวรนนท์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105021   บุษกร   ชัยวงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105345   นภัสวรรณ   แก้วแว่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105373   รสา   รอดฉวาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105392   พีระพันธ์   หาสนาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6007101317   ศศิวิมล   สีนุ้ยคง : การประมง 6ชั่วโมง
6007103307   ปานตะวัน   ขำอนันต์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6008105306   สิริพร   ถนอมจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6008106312   ธีรยุทธ   ขุนพารเพิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106317   ภานุพงศ์   ไชยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106335   ธีรภัทร์   เจริญประเสริฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008107315   ณรงค์ชัย   ตันติวานนท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008114354   วรนุช   นันทะบุตร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114361   สุณิสา   ต้มกลั่น : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6009101015   เทพพร   ปันเขื่อนขัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101365   เปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101400   สายธาร   กลิ่นกุล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101410   เสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 6ชั่วโมง
6012101302   กนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101380   สิรีธร   เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101384   สุวนันท์   ธนะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012106301   กนกวรรณ   อินใบ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6014102322   ธีรวีร์   แสงเงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102344   สุนิตา   ทิพย์บรรจงสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6018102366   ศิริประภา   เนื่องอาชา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6022101382   พิทยา   ยังสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6022101409   วราลักษณ์   พูลวิเชียร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101411   วัชระ   มีสานุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล