ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5507104317   นายภัทรวงศ์   จิตต์โสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707101301   นายกนกพล   พรหมทอง : การประมง 5ชั่วโมง
5707101302   นางสาวกมลศรี   บุราณสุข : การประมง 5ชั่วโมง
5707101303   นายกฤษฎา   วิริยะหิรัญไพบูลย์ : การประมง 5ชั่วโมง
5707101304   นางสาวกาญจนา   ตราเงิน : การประมง 5ชั่วโมง
5707101305   นายกิตติภัค   ก้องพัฒนางกูร : การประมง 5ชั่วโมง
5707101306   นายกีรติ   กีรติสุทธิพร : การประมง 5ชั่วโมง
5707101307   นางสาวธนัชพร   รองเมือง : การประมง 5ชั่วโมง
5707101308   นายน้ำเพชร   ศรีพรหม : การประมง 5ชั่วโมง
5707101309   นางสาวนิรชา   ยิ้มประดิษฐ์ : การประมง 5ชั่วโมง
5707101310   นางสาวปวีณา   หมื่นสวัสดิ์ : การประมง 5ชั่วโมง
5707101311   นางสาวพิชชานันท์   จงศุภวิศาลกิจ : การประมง 5ชั่วโมง
5707101312   นายวรวิทย์   วันปู : การประมง 5ชั่วโมง
5707101313   นางสาววรัญญา   อ่อมแก้ว : การประมง 5ชั่วโมง
5707101314   นายวรากรณ์   พุฒเอก : การประมง 5ชั่วโมง
5707101315   นายวันชัย   เด็ดดวง : การประมง 5ชั่วโมง
5707101316   นายวิศิษฐ์   กำพวน : การประมง 5ชั่วโมง
5707101317   นายวิษณุ   แสงสว่าง : การประมง 5ชั่วโมง
5707101318   นางสาวศิริลักษณ์   สงวนชม : การประมง 5ชั่วโมง
5707101319   นายศิวะพงศ์   คล้ายสมบัติ : การประมง 5ชั่วโมง
5707101320   นายสหภูมิ   ทิพวุฒิ : การประมง 5ชั่วโมง
5707101321   นายสุวิทย์   หลวงแสน : การประมง 5ชั่วโมง
5707101322   นางสาวเสาวลักษณ์   สมใจ : การประมง 5ชั่วโมง
5707101323   นางสาวอมรรัตน์   ศรีหรั่งไพโรจน์ : การประมง 5ชั่วโมง
5707101324   นายอวิรุทธ์   ทองมั่น : การประมง 5ชั่วโมง
5707103301   นางสาวกนกวรรณ   เพิ่มชอบ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103302   นางสาวกมลรัตน์   ศรีอินคำ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103303   นายกฤติเดช   เลียนกาญจนากร : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103304   นายกฤษดา   สุดใจดี : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103305   นางสาวกุลวรียา   ธรรมรัตน์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103306   นางสาวคริษฐา   ดาษฎาจันทร์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103307   นายจิรสิน   ชนกเศรณีต์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103308   นางสาวชลิตา   ยังเตง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103309   นายชาญชัย   เเสงอุ่น : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103310   นางสาวญาณิศา   ชุมธรรม : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103311   นางสาวฑิฆัมพร   สุภาพ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103312   นางสาวณัฐยา   เศรษฐกุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103313   นางสาวณิชากร   ขนันทอง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103314   นายทรงชัย   ธานีวรรณ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103315   นายธีรเมธ   สิทธิกุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103316   นางสาวนิตยา   ปลอดภัย : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103317   นายปัฐวี   แก้วทอง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103318   นางสาวปัทมพร   เพชรเจริญ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103319   นางสาวปาณิศรา   คล้ายพ้อแดง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103320   นางสาวปิยพร   ประภาศ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103321   นายพรรษชนม์   เขียวรอด : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103322   นางสาวพิไลวรรณ   โกจิ๋ว : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103323   นายภูริช   วงศ์ภาคำ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103324   นางสาวมัททิมา   ไทยนิยม : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103325   นายรัฐพงษ์   เผ่ามงคล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103326   นางสาววรรณชนก   เพชรพลอย : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103327   นายวศิน   สุขเกื้อ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103328   นายวสุรัตน์   ฉายากุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103329   นางสาววิมลสิริ   สงค์สิริจินดา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103330   นางสาวศรัญญา   เถียรวิชิต : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103331   นายศราวุธ   ยังคีรี : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103332   นางสาวศศิพร   เจนอักขรกุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103333   นางสาวสุดารัตน์   หมุนแทน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103334   นางสาวสุปรียา   มั่นคง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103335   นางสาวสุพรรษา   คงกลิ่น : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103336   นางสาวสุพัตรา   แสงอรุณ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103337   นางสาวสุวรรณี   ใหมทอง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103338   นางสาวสุวิมล   สงจันทร์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707103339   นายอัษฎา   หีดชนา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5707104301   นางสาวเกศินี   มนต์พิพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104302   นายจรัชชนก   เมืองมีทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104303   นางสาวจารวี   สุสิลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104304   นางสาวจิรัชยา   ปรีชาชน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104305   นายชนะวุฒิ   สิทธิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104306   นายณฐพล   แก้วนาเคียน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104307   นางสาวดรัลรัตน์   ขุนนุ้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104308   นางสาวธัญญารัตน์   แป้นเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104309   นางสาวธาราทิพย์   เกิดสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104310   นางสาวนฤชล   กลิ่นกรุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104311   นางสาวเบญจมาศ   บุญแทน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104312   นางสาวปภัสสร   วงษ์เสงี่ยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104313   นายประชา   สั่นสท้าน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104314   นางสาวพรปวีณ์   ปานสวี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104315   นายพฤกษกร   พฤกษวานิช : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104316   นายพันธกานต์   ภาศภิรมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104317   นายไพโรจน์   ชาวนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104318   นายภานุรุจ   รอดทองดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104319   นางสาวมณฑาทิพย์   กังวานสุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104320   นายฤทธิรงค์   เดชกล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104321   นางสาววัลยา   ม่วงสวย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104322   นางสาวศรันญา   บัวอุไร : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104323   นายสัจจะ   ชูทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707104324   นายอาทิตย์   แพชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5707107301   นางสาวจารวี   ดิษฐรักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5707107302   นางสาวจีรวรรณ   เอี่ยมคีรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5707107303   นายชิติพัทธ์   สุพรรณ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5707107304   นางสาวนันทวัน   ใจผง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5707107305   นายพงศธร   บัวทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5707107306   นายพีรพล   สุวรรณโชติ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5707107307   นายภูบดินทร์   ทองพร้อม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5707107308   นายวราวุธ   เมกฉาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5707107309   นายเสกสรร   กรดสุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5707107310   นายเสริมสิริ   ทองวงค์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5707108301   นายกุลธร   ทรัพย์หนุน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108302   นายเกริกพล   ปิ่นเพชร : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108303   นายจักริน   นิลอนันต์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108304   นางสาวจันทรามาศ   เพราแก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108305   นางสาวจินดารัตน์   บุญชู : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108306   นายชญานินทร์   สงประสพ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108307   นายชาคริต   มณีโชติ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108308   นางสาวฐิตินันทา   แก้วสม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108309   นางสาวณฐิกา   ช้างชนะ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108310   นายณัฐพงศ์   ชูช่วย : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108311   นายณัฐพล   ช่วยเต็ม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108312   นางสาวณิชากานต์   สงขวัญ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108313   นายธวัชชัย   เฉลิมเกียรติ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108314   นายธีระวัฒน์   จันทร์ส่ง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108315   นางสาวประกายกานต์   ป้อมประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108316   นางสาวปัทมา   จันทร์เพชร : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108317   นางสาวผัลย์สุภา   หงษ์สกุล : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108318   นางสาวพรพิมล   ตวนกูพงษ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108319   นางสาวกชกร   นครพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108320   นางสาวพาภรณ์   ขำรักษา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108321   นายพิเชษฐ์   แซ่แต่ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108322   นางสาวภัทรวดี   บุญรัตน์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108323   นางสาวมัณฑนา   วิไลรัตน์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108324   นางสาวรตีวิมล   เสนสิงห์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108325   นางสาวรวิษฎา   เสลาคุณ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108326   นางสาวรอกีเยาะ   สนิ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108327   นายราชัน   รักษาพล : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108328   นางสาวเลอลักษณ์   ขาวเรือง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108329   นายวงศ์เมือง   เมืองน้อย : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108330   นายวชิรวิทย์   พรหมอินทร์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108331   นางสาวศศิธร   ดวงหลังสวน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108332   นายศุภณัฐ   ศรีศิริ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108333   นายศุภวัฒน์   หนูเขียว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108334   นางสาวสกาวรัตน์   โพธิยก : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108335   นางสาวสุธิดา   สุขสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108336   นางสาวสุธิตา   เหล่าบุญกล่อม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108337   นางสาวสุธีระภัทร   ภิรมย์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108338   นางสาวสุภาวดี   ศรีเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108339   นายสุรพงษ์   รินสินธุ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108340   นางสาวแสงเดือน   ยิ้มแย้ม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108341   นางสาวอธิติยา   รอดอุนา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108342   นายอภิสิทธิ์   มีเดช : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108343   นายอรรณพ   นันต๊ะลิต : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5707108344   นางสาวอรอนงค์   คงสนิท : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807101301   นายกฤษฎา   มูลสวัสดิ์ : การประมง 5ชั่วโมง
5807101302   นางสาวกัญจนา   ขุนประเสริฐ : การประมง 5ชั่วโมง
5807101303   นางสาวกัญธิมา   ขวัญแพ : การประมง 5ชั่วโมง
5807101305   นางสาวจิราญา   แสนทอง : การประมง 5ชั่วโมง
5807101306   นายเจตสฎา   ใหม่ซ้อน : การประมง 5ชั่วโมง
5807101307   นางสาวฐิตาภา   แก่นอ่ำ : การประมง 5ชั่วโมง
5807101308   นางสาวดิษยวิมล   สงฆ์ปรีดา : การประมง 5ชั่วโมง
5807101309   นางสาวทักษิณา   ศรีวาริน : การประมง 5ชั่วโมง
5807101310   นายนพดล   กรรณิกา : การประมง 5ชั่วโมง
5807101311   นางสาวปนัดดา   จักกระนอง : การประมง 5ชั่วโมง
5807101313   นางสาวปริชาติ   พริกแก้ว : การประมง 5ชั่วโมง
5807101314   นางสาวปาลิดา   เอ่งฉ้วน : การประมง 5ชั่วโมง
5807101315   นางสาวปิยพร   จันทร์บัว : การประมง 5ชั่วโมง
5807101317   นางสาวพิชามญชุ์   สังข์เครือ : การประมง 5ชั่วโมง
5807101318   นางสาวภัทรภรณ์   เนียมเงิน : การประมง 5ชั่วโมง
5807101319   นางสาวระพีพรรณ   พุ่มขจร : การประมง 5ชั่วโมง
5807101320   นางสาวลภัสสา   สุวรรณะ : การประมง 5ชั่วโมง
5807101321   นายวีรภัทร   แก้วลิพอน : การประมง 5ชั่วโมง
5807101323   นางสาวสรัลพร   จันทร์มณี : การประมง 5ชั่วโมง
5807101324   นางสาวสุจิตตา   สยมพร : การประมง 5ชั่วโมง
5807101325   นางสาวสุพรรณี   สมรูป : การประมง 5ชั่วโมง
5807103301   นางสาวกมลชนก   ทิพย์รัตน์แก้ว : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807103304   นายธีรเดช   ทองศรี : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807103305   นางสาวนิรชา   พุกประเสริฐ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807103306   นางสาวปาลิตา   อรุณโชติ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807103307   นายพลรัตน์   ชูรัตน์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807103308   นายพุฒิพงศ์   แซ่เลี่ยง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807103314   นางสาวศัลยา   สารโพธิ์คา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807103315   นางสาวสโรชินี   ศรีขวัญ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807103316   นางสาวสุนิษา   รัตน์ทนา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807103318   นายอภิเษก   ทองสวัสดิ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807103321   นางสาวไอลดา   ทองด้วง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807103323   นางสาวอริสา   ปทุมานนท์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5807104301   นางสาวกนกพร   กลดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104302   นายกุศลสุก   ขเรืองศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104303   นางสาวจิตติกานต์   ทับทิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104304   นางสาวจิตรา   โสพินธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104305   นางสาวชลิสสา   เล็กจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104306   นายอัยยา   วิชชุประภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104307   นางสาวโชษิตา   อิฐกอ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104308   นายตุลากานต์   คงรื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104309   นายทักษิณ   อินทร์ช่วย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104311   นางสาวธัญญารัตน์   แก้วจรูญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104312   นายปรินทร์   ปางวัชรากร : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104315   นางสาวมัทนากาญจน์   แคนตะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104316   นางสาววริษฐา   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104318   นางสาวสนธยา   บุญสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104320   นางสาวสวรรยา   กาญจนพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807104322   นางสาวสุชาดา   แก่นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5807107302   นางสาวจันทร์ทิมา   สุขแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5807107304   นางสาวชลธิพร   ผลพฤกษา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5807107305   นายธนกฤต   คงกระพันธ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5807107306   นางสาวธัญวรัตม์   นนทสิงห์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5807107307   นางสาวนูรฮูดา   ดือราแม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5807107308   นายพีรพงษ์   พงศ์ธนาพาณิช : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5807107309   นางสาวมณีวรรณ   สุทธิรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5807107310   นายวีริศ   คงเอียด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5807107311   นางสาวสุชาดา   เอียดเกลี้ยง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5807107312   นางสาวสุปริญญา   สมาคม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5807108301   นางสาวกนกวรรณ   อิทธิสะอาด : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108302   นางสาวกมลชนก   นุ่นบุญคง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108303   นายกษิดิ์เดช   นะประสม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108304   นางสาวกัญญาพัชร   เชิดชูศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108305   นางสาวกัลญารัตน์   สืบเพ็ชร์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108306   นายเกียรติศักดิ์   นิลรัตน์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108307   นายคมตะวัน   เกษแก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108308   นายจิราวัฒน์   ฤทธิชัย : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108309   นางสาวจุฑามาศ   เนียมแทน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108310   นางสาวจุฑามาศ   เนียมวดี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108311   นายเจนณรงค์   สุรินทร์วงศ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108313   นายฐิตินันท์   ทวิชศรี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108314   นางสาวณัฏฐนิช   คุ้มรักษ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108315   นายณัฐพล   ฤทธิเดช : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108316   นายณัฐวุฒิ   ฉิมสะอาด : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108317   นายเดชาวุธ   เพ็ชรจำรัส : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108318   นางสาวเต็มดาว   อินทร์นาค : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108319   นางสาวทิพย์อุบล   อ่อนทอง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108321   นางสาวธนิสา   ฤกษ์มาก : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108324   นางสาวเบญจรัตน์   ทวิลา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108325   นายปฏิภาณ   พินิจ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108327   นายปณิธาน   แจ่มฟ้าชื่น : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108328   นางสาวปาริชาติ   เพิ่มทองมาก : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108329   นายปิยวัฒน์   ไชยแพทย์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108331   นางสาวพิชญา   พุดผักแว่น : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108332   นายพิชญุตม์   ศรีทองกุล : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108333   นายภควัฒน์   เลขทิพย์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108334   นายมนัสวิน   วรรณา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108335   นางสาวมูนาดา   บุตรรักษ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108336   นายราชัญ   สุผาวัน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108338   นางสาววรัญญา   ยุติมิตร : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108340   นางสาวศิริรัตน์   ทองสุข : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108341   นางสาวศุภลักษณ์   อินทร์พรหม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108343   นางสาวสาวิตรี   ทองประสม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108344   นางสาวสิริลักษณ์   แก้วเกื้อ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108345   นางสาวสุธิมา   พรหมเรือง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108346   นางสาวสุภาพร   บุญมี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108347   นางสาวเหมรัตน์   นักการรอง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108348   นายอดินันท์   ใหม่ซ้อน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108349   นางสาวอมรรัตน์   สุขเกษม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108350   นายอรรถพล   ชัยพราหมณ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108351   นางสาวอรวรรณ   วัชรานนท์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5807108352   นางสาวอรอนงค์   พันลัดดา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907101001   นายกฤษณรักษ์   วัชรานนท์ : การประมง 5ชั่วโมง
5907101002   นายไกรวิท   ล่องหลง : การประมง 5ชั่วโมง
5907101004   นายจักรี   สุดสวาสดิ์ : การประมง 5ชั่วโมง
5907101005   นายณัฐพงษ์   รักชื่อ : การประมง 5ชั่วโมง
5907101006   นายณัฐวุฒิ   ซั่วเซ่งอิ้ว : การประมง 5ชั่วโมง
5907101007   นายธนกร   เพชรเขาทอง : การประมง 5ชั่วโมง
5907101008   นายธนพงศ์   แสงทอง : การประมง 5ชั่วโมง
5907101009   นางสาวปรียานุช   ผุดบ่อน้อย : การประมง 5ชั่วโมง
5907101010   นางสาววรนิต   ประสพเนตร : การประมง 5ชั่วโมง
5907101011   นายวรพล   มีแย้ม : การประมง 5ชั่วโมง
5907101012   นางสาววราภรณ์   ทองเขียว : การประมง 5ชั่วโมง
5907101013   นายวัชรพงษ์   มากนาสัก : การประมง 5ชั่วโมง
5907101301   นางสาวกนกพร   วิทา : การประมง 5ชั่วโมง
5907101303   นางสาวกัญญาณัฐ   ศรีสุขภู่ : การประมง 5ชั่วโมง
5907101304   นายกิตติศักดิ์   เอี้ยวปาน : การประมง 5ชั่วโมง
5907101305   นางสาวคันฒนาทน์   แก้วไสพร : การประมง 5ชั่วโมง
5907101306   นางสาวจริยา   แหวนเงิน : การประมง 5ชั่วโมง
5907101309   นายณรงค์กร   ศักดิ์สนิท : การประมง 5ชั่วโมง
5907101310   นายณรงค์ศักดิ์   สุบรรณรัตน์ : การประมง 5ชั่วโมง
5907101311   นางสาวณัฏฐณิชา   ภู่โพธิ์ : การประมง 5ชั่วโมง
5907101312   นางสาวณัฐธิดา   บุตรวัน : การประมง 5ชั่วโมง
5907101314   นายณัฐพล   แซ่ตั้น : การประมง 5ชั่วโมง
5907101315   นายณัฐพล   เลื่อนมา : การประมง 5ชั่วโมง
5907101316   นางสาวธมนวรรณ   ฐอสุวรรณ : การประมง 5ชั่วโมง
5907101317   นายธวัชชัย   พรพจน์ : การประมง 5ชั่วโมง
5907101318   นางสาวธาราทิพย์   ช่วยศรัทธา : การประมง 5ชั่วโมง
5907101319   นางสาวนนทรี   เพิ่มโต : การประมง 5ชั่วโมง
5907101320   นายนนธวัช   เพ็งมาก : การประมง 5ชั่วโมง
5907101322   นายปัทวีร์   แดงสุทัศนีย์ : การประมง 5ชั่วโมง
5907101324   นายพงศธร   เพ็ชรสงค์ : การประมง 5ชั่วโมง
5907101328   นายศรายุทธ   ศศิจันทรา : การประมง 5ชั่วโมง
5907101329   นายศราวุธ   บุญลือพันธ์ภากร : การประมง 5ชั่วโมง
5907101330   นางสาวศิริกัญญา   กัมปะหะ : การประมง 5ชั่วโมง
5907101331   นางสาวศิลินทรา   คุ้มเดช : การประมง 5ชั่วโมง
5907101333   นายสรายุทธ   สมสอน : การประมง 5ชั่วโมง
5907101334   นางสาวสุธาสินี   รุ่งแสง : การประมง 5ชั่วโมง
5907101335   นางสาวสุนิตา   คงเล็ก : การประมง 5ชั่วโมง
5907101336   นางสาวสุพัตรา   ผิวนวล : การประมง 5ชั่วโมง
5907101337   นางสาวโสรยา   จิโน : การประมง 5ชั่วโมง
5907101338   นายอภิวัฒน์   จิตตลอด : การประมง 5ชั่วโมง
5907103001   นางสาวไพลิน   ก้อนเพชร : การจัดการ 5ชั่วโมง
5907103303   นางสาวฌาลิศา   จาวยนต์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5907103304   นางสาวนฤมล   โสมสุข : การจัดการ 5ชั่วโมง
5907103305   นางสาวเพ็ญพิชชา   เกิดทอง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5907103306   นางสาวภานุมาส   สวัสดี : การจัดการ 5ชั่วโมง
5907103308   นายศุภฤกษ์   ดาษเวช : การจัดการ 5ชั่วโมง
5907103311   นางสาวอรวรรณ   เจ้าย่าน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5907104301   นายกล้าณรงค์   คงพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5907104305   นางสาวธันย์ชนก   อุตราชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5907104306   นางสาวนฤมล   วงศ์วานิช : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5907104308   นางสาวมัทณียา   การบรรจง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5907104309   นางสาวเมธินี   พันธุรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5907104310   นางสาววรัฐภรณ์   จริยวิทยานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5907104312   นางสาวศศิวิมล   นวลล่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5907104313   นางสาวศิริรัตน์   หีมจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5907104314   นายสรวิศ   พริกเบ็ญจะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5907104316   นางสาวอาภัสรา   ผมคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5907104317   นางสาวจรีวรรณ   อ้นประวัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5907107001   นายจิรานุวัฒน์   นามมั่น : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5907107002   นายเจรายุ   ชนะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5907107003   นายเจษฎา   ดีรักษา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5907107004   นายสิทธิชัย   สิมมาลา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5907107301   นางสาวกัลยรักษ์   ธนสิทธิ์พิธากุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5907107302   นางสาวชลิตา   บุญมาก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5907107303   นางสาวณัฐริกา   จันทร์สน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5907107304   นางสาวธนาภรณ์   เล็กสมบูรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5907107305   นางสาวปรียาพร   กระวีพันธุ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5907107309   นายอนุรักษ์   แสงรักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5907108301   นายกฤษฎา   ดาษฎาจันทร์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108302   นางสาวกัญญารัตน์   ผอมด้วง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108303   นายเขียนเขต   แก้วสุข : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108305   นายจรินทร์   ทองใส : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108306   นางสาวจิตสุภา   นวลมะโน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108307   นางสาวจุฑามาศ   หลอมพลทัน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108308   นายฉัตรพล   ชูคต : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108309   นายณชนก   คงสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108311   นายณัฐพงศ์   บุตรเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108312   นางสาวณัฐวดี   ครุฑราชา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108313   นายเตชิต   เพชรมณีคุ้ม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108314   นายธนกร   รอดเนียม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108315   นางสาวธนาภรณ์   บุญโชติ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108316   นายธราเทพ   วงศ์ศรีวิจิตร : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108317   นายธีระพงษ์   คงเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108318   นางสาวนภาทิพย์   สุวรรณ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108320   นางสาวบุษยมาศ   สำมะณี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108321   นางสาวปฐวีกานต์   จตุเทน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108322   นางสาวปิยรัฐ   จำแถว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108324   นายพิทยา   แก้วมีศรี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108325   นายพิทักษ์   เกิดสุข : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108326   นายเมธัส   คูหาทอง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108327   นายยศธร   อินทร์แป้น : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108328   นางสาววารีรัตน์   นวลรุ่ง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108331   นายวีรชัย   อิ่มเกษม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108333   นายศิรัสพงศ์   แก้วอนันต์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108334   นางสาวศิริวรรณ   ไทยสม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108335   นายสนั่น   มณีรัตน์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108336   นายสันติภาพ   พุ่มพัว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108337   นางสาวสาวิตรี   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108338   นายสุทธิชัย   คุณเส็ง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108339   นางสาวสุพรรษา   เพิ่มชอบ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108340   นางสาวสุภาวดี   บุญรักษา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108341   นางสาวสุมลฑา   ยืนยง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108342   นายเสนาวิท   อิศรเสนา ณ อยุธยา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108343   นางสาวโสรยา   เสนพงศ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108345   นายอริยะ   เดชก้องเตชะสกุล : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108346   นางสาวอิสริยา   เพ็งแสน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5907108348   นายเอกพันธ์   สุขศรีแก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6007101001   นายกริน   อ่อนสำลี : การประมง 5ชั่วโมง
6007101002   นายโกวิทย์   บัวมาต : การประมง 5ชั่วโมง
6007101003   นายชัยวัฒน์   ทองตัน : การประมง 5ชั่วโมง
6007101004   นายณรงค์ธร   มาลารัตน์ : การประมง 5ชั่วโมง
6007101005   นายณัฐพล   ศรีชอุ่ม : การประมง 5ชั่วโมง
6007101006   นายธวัชชัย   ชวนพานิช : การประมง 5ชั่วโมง
6007101007   นายภูเบศ   สวินขุนชัย : การประมง 5ชั่วโมง
6007101008   นางสาวรุ่งนภา   เฮงสกุล : การประมง 5ชั่วโมง
6007101009   นายวัชรพงศ์   สังวรกาญจน์ : การประมง 5ชั่วโมง
6007101010   นายศิริพงษ์   อินทะเสม : การประมง 5ชั่วโมง
6007101011   นายศุภกร   ตรียัง : การประมง 5ชั่วโมง
6007101012   นายศุภณัฐ   พรหมมาลี : การประมง 5ชั่วโมง
6007101013   นายเสฏฐวุฒิ   สิทธิชัย : การประมง 5ชั่วโมง
6007101014   นายอมรเทพ   พิทักษ์สุข : การประมง 5ชั่วโมง
6007101015   นายอรรถพล   จันทร์ดี : การประมง 5ชั่วโมง
6007101016   นางสาวไอรดา   หนูไกร : การประมง 5ชั่วโมง
6007101301   นางสาวกานติมา   บุญเรือง : การประมง 5ชั่วโมง
6007101302   นางสาวจริยา   พุฒศรี : การประมง 5ชั่วโมง
6007101303   นางสาวจุติมา   มาสรักษา : การประมง 5ชั่วโมง
6007101304   นายณัฐกิตติ์   ปราบพาล : การประมง 5ชั่วโมง
6007101305   นายณัฐดนัย   แมนยี : การประมง 5ชั่วโมง
6007101306   นางสาวณัฐวดี   เล็กพุ่ม : การประมง 5ชั่วโมง
6007101307   นายนพดล   แสงจันทร์ : การประมง 5ชั่วโมง
6007101308   นางสาวนิชดา   กาลรักษ์ : การประมง 5ชั่วโมง
6007101309   นายพงศ์เพชร   เพ็ชรโสม : การประมง 5ชั่วโมง
6007101310   นายพลวิชญ์   สุวรรณพรรค : การประมง 5ชั่วโมง
6007101311   นายพิพรรธ   ภุชงคสมุทท์ : การประมง 5ชั่วโมง
6007101312   นายภูมินทร์   มณีเย็น : การประมง 5ชั่วโมง
6007101313   นางสาวรัฐติกา   เกตุแก้ว : การประมง 5ชั่วโมง
6007101314   นางสาวรุ่งนภา   อรัญญะ : การประมง 5ชั่วโมง
6007101315   นางสาวเลอรินทร์   ทองคง : การประมง 5ชั่วโมง
6007101316   นายวรภัทร   ชุมขุน : การประมง 5ชั่วโมง
6007101317   นางสาวศศิวิมล   สีนุ้ยคง : การประมง 5ชั่วโมง
6007101319   นายสุเทพ   ประเสริฐศรี : การประมง 5ชั่วโมง
6007101320   นางสาวสุริยพร   รัตนอาชาไนย : การประมง 5ชั่วโมง
6007101321   นางสาวเสาวณี   แสงบ้านยาง : การประมง 5ชั่วโมง
6007101322   นางสาวเสาวรส   จันทร์แสง : การประมง 5ชั่วโมง
6007101323   นางสาวอนันฎา   ทิพอักษร : การประมง 5ชั่วโมง
6007101324   นางสาวอัมรา   คงชาตรี : การประมง 5ชั่วโมง
6007103301   นางสาวชลิตา   สักคุณา : การจัดการ 5ชั่วโมง
6007103302   นางสาวญาณิน   แก่นสน : การจัดการ 5ชั่วโมง
6007103303   นางสาวณัฐชยา   เกื้อเสนาะ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6007103304   นางสาวทัศนีย์   รัตนเสถียร : การจัดการ 5ชั่วโมง
6007103305   นางสาวนฤมล   เผ่าชู : การจัดการ 5ชั่วโมง
6007103306   นางสาวนวรัตน์   อภัยรัตน์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6007103307   นางสาวปานตะวัน   ขำอนันต์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6007103308   นางสาวรัตติกาล   รุ่มรวย : การจัดการ 5ชั่วโมง
6007103309   นายวรายุทธ   วิเศษสินธุ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6007103310   นายวิริทธิ์พล   สมศักดิ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6007103311   นายอานพ   ขวัญฤกษ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6007104001   นายกิติศักดิ์   อินทรรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104002   นางสาวชุรีพร   ขาวเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104003   นายธนากร   บุญคล้าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104004   นางสาวนภสร   ทองชูใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104005   นางสาวพิมพ์วิมล   สุวรรณวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104006   นางสาวสุวรรณา   ชาญน้ำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104301   นางสาวกชกร   ศรีสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104302   นางสาวกัญญาณัฐ   แซ่ตั้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104303   นางสาวจันจิรา   ไข่สง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104304   นายจิรานุวัฒน์   สุดภักดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104305   นายณภัทร   ล่องเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104306   นางสาวนัฏชฎา   แซ่แดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104307   นางสาวนารีรัตน์   คงเพ็ชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104308   นางสาวปิยภรณ์   อุ๋ยสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104309   นางสาวภัทรวดี   หนูผุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104310   นายศตวรรษ   คงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104311   นางสาวศศิกานต์   ทั่งสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104312   นางสาวสุพรรษา   จูหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104313   นางสาวเสาวนีย์   เปรียบปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104314   นางสาวหงส์ศญา   สังทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104315   นางสาวอรยา   จูฑามาตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104316   นายกฤชพสิษฐ์   ลิ้มรัชชานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007104317   นายศักดิ์คีรินทร์   เพชรประดับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6007107001   นายกฤษณะ   นานอก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107002   นายภาณุเดช   สมศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107003   นายศุภณัฐ   ทองมีเพชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107004   นายสมพล   รุ่งเรือง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107301   นายเกียรติศักดิ์   แม้นพรม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107302   นายเจษฎากร   ถือแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107303   นายชนาธิป   หนูเหมือน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107304   นายณัฐวุฒิ   ช่วยพนัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107305   นายเทพรัตน์   ศรีรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107306   นายธนพงษ์   ลาสศิลป์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107307   นางสาวธิดาทิพย์   พรหมแห : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107308   นายธีรภัทร์   เปาอินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107309   นายนพดล   ทับหิรัญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107310   นางสาวปัณณิกา   ทองรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107311   นายมณฑล   ช่างสุวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107312   นางสาววโรชา   รุ่งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107313   นายวัชรพงษ์   วัชรเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107314   นางสาวศิริวรรรณ   ขุนทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107315   นายสิวะกร   ขำแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007107316   นายอภินันท์   ชัยเดช : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6007108301   นายกมลชนก   เนตรรุ่ง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6007108302   นางสาวจีรนันท์   พิกุลทอง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6007108303   นางสาวจุฑาทิพย์   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6007108304