ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706101376   นางสาวบุญญาลักษณ์   นัคสาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101469   นายสัญลักษณ์   ประมาณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101301   นางสาวกชกร   เเว่นนันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101302   นางสาวกนกวรรณ   งามสม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101303   นางสาวกรรณิการ์   ศรจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101304   นางสาวกรุณา   ใจปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101307   นางสาวกัญญารัตน์   ดอนปัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101308   นางสาวกัลยาพร   สุริยอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101309   นางสาวกาญจนา   ศรีจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101310   นางสาวกาญจนาภรณ์   กันประเวทย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101313   นางสาวเกศกมล   โพธิยารังรัศมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101314   นางสาวเกศรา   นันปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101315   นางสาวเกศวรี   สีนวล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101317   นายเกียรติพงศ์   โสภีผ่อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101318   นายเกียรติศักดิ์   มุกดานัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101320   นางสาวขวัญฤทัย   แซ่เหลี่ยว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101321   นางสาวขวัญฤทัย   ติ๊บปะละ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101323   นางสาวคีตฌา   กิ่งแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101326   นางสาวจันทกานต์   กาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101327   นางสาวจิรนันท์   ก้อนแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101328   นายจิรวุฒ   ทุ่งปันคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101330   นางสาวจิราภรณ์   ตีเงิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101331   นายจิรายุ   ปัญญาฟู : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101332   นายจิรายุ   แผ้วพลสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101333   นายจิรายุทธ   ทะระถา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101338   นางสาวเจตนิพิฐ   กันทะษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101339   นางสาวเจนจิรา   ชัยตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101342   นางสาวชนนิกานต์   แก้วศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101346   นางสาวช่อผกา   แดงกาศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101350   นางสาวณัฐกมล   นามะเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101351   นายณัฐกฤต   ใจเกี๋ยง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101353   นางสาวณัฐชา   ผ่องคูณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101356   นางสาวณัฐนรี   ชัยวุฒิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101359   นางสาวณัฐวรรณ   สร้อยทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101361   นางสาวณัฐสุดา   กาติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101362   นางสาวณิชา   ณ พิกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101364   นายดนุพล   ธรรมเสนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101365   นางสาวดลฤดี   ชมภูพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101366   นางสาวตะวัน   กลั่นเรืองแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101369   นางสาวทัศนีย์   บุสดีวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101371   นายธนโชติ   ชัยนิพัทธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101372   นายธนพล   จั่นทับทิม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101373   นางสาวธนภรณ์   พันธวัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101374   นางสาวธนัชชา   เอี่ยมเขียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101375   นางสาวธนาภา   บุญมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101376   นายธราดล   จันต๊ะมณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101377   นายธวัตรชัย   เสวะกะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101380   นางสาวธัญญาภรณ์   กันทวี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101381   นางสาวธัญญาศิริ   แก้วคำมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101382   นางสาวธัญยพร   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101383   นางสาวธัญลักษณ์   เขียวสี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101384   นางสาวธิดาพร   คืนมาเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101385   นางสาวธิดารัตน์   สินธุตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101386   นายนพดล   เรือนสุภาธง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101387   นายนรินทร์   สินธุยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101388   นางสาวนวพร   บาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101389   นางสาวนัชชานุช   ธงหิมะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101390   นางสาวนัฏชรินทร์   พวงทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101392   นางสาวนันทวัน   แก้วผู้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101394   นางสาวนิชธาวัลย์   สุนันต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101395   นายนิติพัฒน์   คงนุช : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101396   นางสาวนิลาวัลย์   ตั๋นตี้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101401   นางสาวบรีรักษ์   ขวัญตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101402   นางสาวบุญฑิตา   กัญยะบุตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101403   นางสาวบุษยมาศ   บุญเทพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101404   นางสาวปภาวรินท์   คำแก่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101405   นางสาวประณมพร   สิงห์ชู : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101409   นายปาณชัย   กิติวรรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101416   นางสาวพชรมณ   กำแหง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101417   นางสาวพรลภัส   บุญเป็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101419   นางสาวพัฒน์นรี   โปธา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101420   นางสาวพัณวดี   ลีมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101421   นางสาวพัทธนันท์   ชุ่มเชื้อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101422   นางสาวพัทธมน   คมทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101423   นางสาวพิงค์ผกา   สุภาษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101424   นางสาวพิชชาพร   หน่อคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101426   นางสาวพิชญ์สินี   อินต๊ะแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101429   นางสาวพิมพกานต์   โชคพัฒนาเกษมสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101431   นางสาวพิมพ์มาดา   สุทธะนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101432   นางสาวพิมพิศา   ทรัพย์ศิริ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101433   นางสาวพิมวิภา   วงษ์จักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101435   นางสาวพีรยา   ใจวงค์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101436   นายพีระพล   เทพวงศ์รังษี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101437   นางสาวเพชรชราภรณ์   ฟุ่มเฟย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101438   นางสาวเพียงภิญญา   ชำนาญยา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101439   นางสาวภัทรมน   พุทธเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101443   นายภานุพงศ์   ตาคม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101444   นายภูเบศวร์   สุสินนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101446   นางสาวภูริชญา   เปี่ยมเมธางค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101450   นางสาวมลธิชา   สิทธิวัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101452   นางสาวมัลลิกา   มาฟู : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101453   นายยุทธภูมิ   กาแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101455   นายรังสิมันตุ์   ใหม่แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101457   นางสาวรัชนีกร   จันใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101460   นายราชรักข์   บัวรัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101461   นางสาวรุ่งทิวา   นาวาลอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101463   นางสาววรญา   มีวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101466   นางสาววรรณภา   เพ็งผลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101467   นางสาววรรธนพร   ปาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101468   นางสาววราภรณ์   พิมพ์วรรณธนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101470   นางสาววริศรักษ์   วุฒิแพทย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101471   นางสาววลัยลักษณ์   กลิ่นทับ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101473   นางสาววันทนีย์   ชัยอินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101476   นางสาววีรยา   ต่อมแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101477   นายวุฒิชัย   ใจคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101478   นางสาวไวริยา   มะเมีย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101479   นางสาวศศิธร   ไชยเตกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101480   นางสาวศศิมาภรณ์   มะโนเพียร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101481   นางสาวศิริลักษณ์   กาบวัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101482   นายศิริวัฒน์   พรหมเมตตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101484   นางสาวศุจีภรณ์   เอี่ยมสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101486   นางสาวศุภวรรณ   สุวรรณศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101490   นางสาวสรัลรัตน์   สุขแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101494   นางสาวสิทธิพร   สวัสดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101496   นางสาวสิริกร   ธนานนท์สันติกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101497   นางสาวสิริรัตน์   สมบูรณ์ชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101499   นางสาวสุจารี   สวยกระโทก : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101502   นางสาวสุนทรีลักษณ์   ศรีวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101504   นางสาวสุพิชญา   บุญมากทรัพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101507   นางสาวสุภัทรา   ตาลาย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101508   นางสาวสุภาพรรณ   ศรีโททุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101510   นางสาวสุรางคนางค์   สามคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101511   นางสาวสุวันวิสา   หมื่นพันธ์ชู : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101512   นางสาวโสภิตา   ต๊ะต้องใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101513   นางสาวหยาดพิรุณ   มหาฤทธิรุทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101514   นางสาวอฐิติกุล   เลี่ยมไคต้วน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101518   นางสาวอภิชญา   บัวบาล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101521   นางสาวอรญา   ปันไฝ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101522   นางสาวอรพิมล   ไชยวินิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101523   นางสาวอัญมณี   ไสกาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101526   นางสาวอารียา   ป้อมสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101527   นางสาวอารีรัตน์   อินต๊ะรักษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101529   นายจรัสเนตร   พุกสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101531   นางสาวสุทธิชา   ทะนันแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101532   นางสาวสุพิชญา   พรหมปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101534   นางสาวณัฐการณ์   แก้วพงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101535   นายนนทิชา   สารีผล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101536   นายภาณุพงศ์   ศรีจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101537   นางสาวอรณิชา   วงศ์ลังกา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101538   นางสาวอรนิภา   ฟูเชื้อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101539   นางสาวอัจฉราพรรณ   มีใจรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5901101305   นางสาวกุหลาบ   วิสสัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101319   นางสาวณัฐทมล   โชคดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901102500   นางสาวอุทัยทิพย์   สุทธิมาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901113320   นางสาวนิภาพรรณ   แมะบ้าน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113328   นางสาวพัชราพร   แสงดาว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5906101001   นายกนกพล   เคียวโกกุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101416   นายพสธร   ประไพวรรณ์กุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102009   นางสาวชลธิชา   มะโนมา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102015   นางสาวดารารัตน์   สีเเดง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102019   นายธีรพจน์   เชื้อเรือนงาม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102382   นางสาวกัญญ์ชลิดา   แก่นเก่า : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102383   นางสาวดิษญา   โปธาวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102386   นางสาวทิติมา   สอนเชียงคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102465   นายภูริวิทย์   นันตา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103002   นางสาวกมลทิพย์   เตปินใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103072   นางสาวสุภาภรณ์   หวานหอม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103085   นางสาวอาภาพร   เขื่อนคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103382   นางสาวนันทพร   ศิริยิ้มแย้ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103384   นางสาวนันทิญา   สินทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906104370   นางสาวนัฐกาญจน์   รินพล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906105401   นางสาวสุปรียา   ผุดผ่อง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5909101005   นางสาวกัญญาลักษณ์   ปัญญาดิบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101007   นางสาวเกศริน   ใจยะปวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101011   นางสาวจิรสุตา   วงสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101012   นางสาวจิราภรณ์   สิทธิน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101013   นางสาวจุฑามาศ   วงศ์สิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101016   นางสาวชุติมา   ทำสวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101017   นางสาวญาณี   ญาวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101020   นายณัฐพงศ์   สมทัศน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101021   นางสาวณิชารีย์   ไทยอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101023   นางสาวเด่นนภา   สุรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101024   นางสาวถาวรีย์   จิโน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101027   นางสาวธันยพร   แสงกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101028   นางสาวธันยมัย   ไชยรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101029   นางสาวธิดารัตน์   มณีวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101030   นายธิติพัฒน์   อุทัยหอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101032   นางสาวนภาพร   เวียบือกู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101037   นางสาวพรชนก   คำใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101041   นางสาวภารดี   คำยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101042   นางสาวมอนใส   ลุงอุ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101043   นายรัชพันธุ์   เงาผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101045   นางสาวรุ้งตะวัน   บัวนวล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101046   นางสาววชิราพร   อินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101047   นางสาววรลักษณ์   สมณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101049   นางสาววิภาพร   สารกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101052   นางสาวศรัญญา   ดีหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101055   นายศิลา   คำฟู : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101062   นางสาวรสสุคนธ์   เสาร์ฟอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101063   นายเสกสรร   โยธาดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101067   นางสาวอภิชญา   สีนวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101068   นางสาวอภิญญา   อโนมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101070   นางสาวอะรียา   หวานแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101071   นางสาวอัมพิกา   สุรินต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101072   นางสาวอุรวี   ปัญญาแวว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5910101325   นางสาวชลิดา   ไชยคำร้อง : การประมง 3ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5914102351   นางสาวรสิกานต์   วงค์จักร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102355   นางสาววราวดี   ช้างวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6001102388   นางสาวน้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102392   นางสาวนิศารัตน์   คำปา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102394   นางสาวปฏิมา   ดวงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102432   นางสาวยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102435   นางสาวรวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001125342   นางสาวอารียา   ทองคำสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125347   นางสาวภณิฎา   รินเย็น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003103337   นางสาวผลทิพย์   นันทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103364   นางสาวสุภาพร   บุญกว้าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103365   นางสาวสุภาวินี   พันธ์สวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103367   นางสาวสุรีวัลย์   บัวนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103368   นางสาวสุวพัชร   อุยถาวรยิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103369   นางสาวเหมสุดา   พรมประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6004101369   นายยิ่งยง   แซ่ว่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105330   นายวศิน   คำน่วม : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105332   นายวิศรุต   วาจาชื่น : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004106302   นายกิตติพงศ์   ทองมาตรา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106321   นายนัทธพงศ์   ปล้องชาลี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106341   นายวุฒิชัย   ยาวุฒิ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106345   นายสันติภาพ   หนูปัง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6006101427   นายภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101487   นางสาวอัมพวัญ   ทะระถา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102307   นางสาวกวินลักษณ์   แซ่ลี้ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102365   นางสาวนงลักษณ์   แซ่เฒ่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102369   นางสาวนัฐพร   มาทาเม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102445   นางสาวศิริลักษณ์   เชื้อชูม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102446   นางสาวศิริลักษณ์   ทารัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102447   นางสาวศิริลักษณ์   มินทร์ชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102451   นางสาวสรัศณี   สุขอยู่ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102470   นางสาวอธิชา   สายปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103002   นางสาวกัญญาพัชร   วงศ์ยี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103011   นางสาวชญานี   ชินพีระเสถียร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103023   นางสาวนิพาพร   โยธา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103025   นางสาวบุศรินทร์   พึ่งสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103047   นางสาวศิรประภา   ปาเครือ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103054   นางสาวสุดาภรณ์   รักบุตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104327   นางสาวชนากานต์   กาวิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104333   นางสาวณัชชา   วันศุกร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104336   นางสาวณัฐฐามาศ   ดีนวลพะเนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104339   นางสาวณัฐนันท์   วงค์ทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104340   นางสาวณัฐนิชา   ศรีบุปผา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006105004   นางสาวไข่มุก   มานิตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105007   นางสาวจริญญา   สามารถการ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105011   นายจุลดิศ   คำปันทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105013   นางสาวชนนิกานต์   มะโนนำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105033   นางสาววราภรณ์   ชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105038   นางสาวอลิสา   พฤกษ์ประเสริฐ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105301   นางสาวกนกภิรมย์   เล่ห์ดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101007   นางสาวจุฑามาศ   หลวงอินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101009   นางสาวชไมพร   หอแฉลบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101016   นางสาวนภัสสร   กิ่งเพชรเสรีชน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101027   นางสาวพัชราพร   จันทร์ติยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101034   นายวรวิทย์   วงษาปัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101042   นางสาวศิริยากร   นิทะช้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101046   นางสาวSawini   Chalae : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101049   นางสาวสุภาวดี   วนาลัยนิมิต : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101056   นางสาวอำพร   ขยันภูมิใจยิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101335   นางสาวนลพรรณ   ใจภิภักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101347   นางสาวธันยพร   เซ่งสีแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010102317   นางสาวธนัญญา   อินทนิล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102336   นางสาวศรีแพร   เพชรแสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6012106345   นางสาวพิชญา   สบานงา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012107316   นางสาวณัชชา   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107319   นางสาวณัฐธิดา   ภูบ้านหม้อ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107352   นางสาวอลิษา   ศรีชะนันท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6015123334   นายธนบดี   ตาคำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6018102377   นายอภิรักษ์   ประถมวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง