ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5805101310   นางสาวจิราภา   พรมเสน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5805101321   นางสาวณัฐชนก   จอมแปง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5805101325   นางสาวกาญจนกร   เหลืองทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5805101352   นายชลธร   สันติเกียรติ์ผดุง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5806101474   นางสาววิภาพร   อินถาอ้าย : การจัดการ 4ชั่วโมง
5812101333   นางสาวธนัญญา   คำมา : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5814102306   นางสาวกัญญาวีร์   ภักดี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5814102310   นางสาวกาญจนาภรณ์   ใจอ่อน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5814102330   นายณัฐกฤษ   กาใจ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5814102349   นางสาวพิมพ์ตะวัน   บำรุงรส : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5814102376   นางสาวสิรินทรา   แสงสกาวรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5900101303   นายจิรายุส   ศุภธนศักดิ์สิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5901105311   นางสาวเกษศิรินทร์   ธิกาศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
5901105368   นางสาวมรกต   โอษะคลัง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
5901105379   นางสาววริศรา   บัวแจ่ม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
5901105384   นางสาวศศิวิมล   ผดุงสันต์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
5901105387   นางสาวสริตา   วีระสกุลชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
5901105398   นางสาวสุนิษา   แก้วศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
5903102353   นางสาวสุวนันท์   โชติสวัสดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
5904105332   นายวิรุฬห์   โพธิชัยเลิศ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5906101306   นางสาวกฤติยา   นาอินทร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906104303   นางสาวกนกวรรณ   วงค์คม : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104314   นางสาวกัลยกร   พิสิฐธนกร : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104325   นายจิรวัฒน์   ดวงแก้ว : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104327   นางสาวจุฑามาศ   อนุสนธิ์ : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104381   นางสาวปพิชญา   บัวย้อย : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104384   นายปรัชญา   ศิริหิรัญรัชตะ : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104395   นายพิทวัส   ขัตติวงศ์ : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104421   นางสาววรางคณา   ใจงาม : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104454   นางสาวสุภัทรตรา   เกิดประไพ : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104465   นายอภิชิต   แก้ววันทา : การเงิน 4ชั่วโมง
5910101362   นางสาวปาลิตา   ตาชมพู : การประมง 4ชั่วโมง
5910101379   นางสาวภาพพิมพ์   ใจโต : การประมง 4ชั่วโมง
5912107334   นายภัคพงศ์   ปัญธิญา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4ชั่วโมง
5914101327   นางสาวเบญจวรรณ   พันธไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914102343   นางสาวพัชรินทร์   วงค์คำปวน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102371   นางสาวอรพรรณ   วนาสาสน์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5918102358   นายวีรภัทร   ยาตรา : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6001102357   นางสาวทิพยา   จันทร์หอม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102359   นางสาวธนพรรณ   พลับพลา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102378   นางสาวนนทพร   แตงรื่น : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102422   นางสาวแพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102429   นางสาวมัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102430   นางสาวมินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102431   นายมุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102432   นางสาวยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102434   นางสาวรวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102435   นางสาวรวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102443   นางสาวลัลน์ลลิต   พวงนาค : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102445   นางสาววรวลัญช์   แก้ววิโรจน์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102447   นางสาววรัชยา   ศรีวิชัย : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102448   นางสาววรารัตน์   อินทร์ต๊ะกอง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102449   นางสาววราศิริ   ดีมืด : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102459   นางสาววิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102493   นางสาวสุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001105310   นางสาวจันทิมา   เสนพรหม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105312   นางสาวจิราภรณ์   กวงใหม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105319   นางสาวชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105321   นางสาวชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105328   นางสาวฐิรกานดา   เนียรสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105331   นางสาวณัฐณิชา   ตาใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105360   นางสาวนันทิยาภร   วิจิตขะจี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105366   นางสาวปรายฟ้า   พลายมี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105368   นางสาวปิยะธิดา   ศรีวิชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105371   นางสาวเปรมฤทัย   กลิ่นชื่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105374   นางสาวพรพรรณ   ศรีสำโรง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105377   นางสาวพรลภัส   ดีพิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105383   นางสาวพิลาวัณย์   หอมใบบัว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105384   นางสาวพุทธชาด   ทองหล้า : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105385   นางสาวเพชรรัตน์   ปาดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105386   นางสาวเพ็ญพิชชา   นามมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105392   นางสาวรัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105393   นางสาวรัชนีกร   เหม่ชัยภูมิ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105396   นางสาววรัญญา   ขวัญทอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105405   นางสาวศศิวรรณ์   ปะโมทะโก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105406   นางสาวศิริพร   ปัญญาปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105408   นางสาวสุจิตรา   ศรีมั่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105415   นางสาวอรวี   เมาะราษี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001126314   นายพันคม   พรหมรักษ์ : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6003104301   นายกชกรบดินธ์   สุขวัฒนาสินิทธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6003104309   นายชาญณรงค์   กุลเพชร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6003104333   นายวายุพล   งามเลิศ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6003104340   นายอนาวิล   เบ็ญจะญาติ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6004101381   นายศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004103344   นางสาวสุรีวัลย์   แสงศรีจันทร์ : เคมี 4ชั่วโมง
6004105317   นายธีรชัย   มีวงศ์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105330   นายวศิน   คำน่วม : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105332   นายวิศรุต   วาจาชื่น : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004106301   นายกฤษฎากร   ไชยวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106304   นายจิรัตน์   สิทธิมูล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106334   นายฤทธิเดช   พงษ์ไพรวัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106338   นายวัชรินทร์   กันอ่วม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106340   นายวีระชัย   กันทะวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106344   นายศุภกร   แทนสอน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6006101324   นายจักรกฤษณ์   ภาระกิจ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101325   นายจักราวุธ   สิริธราพงศ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101327   นายจิตรภาณุ   ยังใสไพร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101329   นายจิรายุ   จันทร์ดี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101333   นายเจิดรุ่ง   แก้วจันทร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101334   นายชญานนท์   ขัดทา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101341   นายชาติชาย   พรพิสูทธ์วงศ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101345   นายไชยนรินทร์   อยู่คมโชติ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101346   นายไชยวัฒน์   น้อยนาค : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101355   นายณัฐกานต์   เขื่อนแก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101358   นายณัฐพงษ์   ใจมา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101359   นายณัฐพล   พรหมจอม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101360   นายณัฐภัทร   ชัยเพ็ชร์ปภา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101364   นายณัฐวัตร   แปงใจ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101370   นายธนดล   พึ่งสีใส : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101372   นายธนวิชญ์   สารเวียง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101374   นายธนันท์รัฐ   สุทธการ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101379   นายธราวุธ   บุบผาหอม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101383   นายธีรนัย   ดวงชมภู : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101397   นายปรวรรต   สมเกตุ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101407   นายพนธกร   จันทร์หอม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101421   นายไพโรจน์   สาหร่ายทอง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101427   นายภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101432   นายยุทธศาสตร์   สหกิจขจร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101436   นางสาวรังสินี   พลพัชรวัฒน์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101438   นายราเชน   พงศาวลี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101439   นางสาวรินลดา   ช้างขาว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101440   นางสาวรุ่งนิดา   วอบือ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101441   นางสาวเรณุกา   สุวีระ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101442   นางสาววนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101443   นายวรฏ   กิจนิมิตผล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101446   นางสาววรรณรัตน์   ทองแจ่ม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101451   นางสาววาสนา   พรมตัน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101460   นางสาวสกุลรัตน์   โซงเซา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101463   นายสิริชัย   หุมนา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101464   นางสาวสุกานดา   อะภัย : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101465   นางสาวสุคนธ์ทิพย์   พลัดเชื้อนิล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101466   นางสาวสุชาดา   กันทะวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101467   นางสาวสุชานรี   โชคสมงาม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101468   นางสาวสุทธิดา   พรมฟอง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101469   นางสาวสุทธิดา   ราชตัน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101478   นายอนุสรณ์   ชุมภูสุวงษ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101479   นางสาวอนุสรา   ฐานเหล็ก : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101483   นางสาวอรปฏิมา   ขาวหอม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101496   นางสาวอารียา   อินมูล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101497   นางสาวอุษาวณิช   มูลภา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101504   นางสาวสุทธิดา   พวงเงิน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101512   นางสาวพิมพ์ประภัส   ธิวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006103326   นางสาวจิราพร   เชื้อต่าย : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103328   นางสาวจุฑามาศ   บัวคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103329   นางสาวจุฑามาศ   วามตา : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103403   นางสาวพรทิพย์   ศรีสุรักษ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103405   นางสาวพรปวีณ์   วงเมืองมา : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103407   นางสาวพรรณิภา   เทพฝั้น : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103410   นางสาวพลับพลึง   ชัยรักษ์วารี : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103411   นางสาวพัชรวรรณ   ฟูสาร : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103419   นางสาวพิชาภัค   กองนอก : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103421   นางสาวพิมลมาศ   ธรรมเกษม : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103422   นางสาวพีรกานต์   ณ บางช้าง : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103424   นางสาวภัคจิรา   จุไร : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103425   นางสาวภัทราพร   ชัยภูมิ : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103453   นางสาววราภรณ์   เปียงน้อย : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103457   นางสาววิภาพร   แก้วกำแพง : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103483   นางสาวสุดารัตน์   ธนะทิพย์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103485   นางสาวสุทธิดา   ก๋าคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103501   นางสาวไอรดา   จันทร์อ่วม : บัญชี 4ชั่วโมง
6006104322   นายจิราเมธ   เทวนา : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104324   นางสาวฉัตรฤทัย   สุริยจักร : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104326   นางสาวชนัญชิดา   เฉียบแหลม : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104329   นางสาวฐิติมา   กิ้งเงิน : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104334   นางสาวณัฎฐริณีย์   อุดทาคำ : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104339   นางสาวณัฐนันท์   วงค์ทอง : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104340   นางสาวณัฐนิชา   ศรีบุปผา : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104350   นางสาวทิวาภรณ์   เชียงมา : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104373   นางสาวปิยธิดา   ทองพิจิต : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104377   นางสาวผาณิตา   ภาระตะวัตร : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104387   นางสาวภัคจีรา   สุกันธา : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104388   นางสาวภัททิยา   โปธา : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104394   นางสาวยอดใจ   พนมไพร : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104395   นางสาวรวินท์นิภา   พ่วงตรง : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104405   นางสาววรรณิกา   โพธิ : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104407   นางสาววรารัตน์   แจ้วิสอน : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104408   นางสาววาทพร   ผาสม : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104409   นางสาววิภาพร   สุดแสง : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104410   นางสาววิภาวรรณ   คำแดง : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104411   นางสาววิลาวรรณ   เจริญศุภมิต : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104412   นางสาวศรัญญา   พูลสวัสดิ์ : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104413   นางสาวศรัญญา   สุนันต๊ะ : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104415   นางสาวศิริลักษณ์   ปู่สวน : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104420   นางสาวสุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104425   นางสาวสุภัคดี   สนเปี่ยม : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104437   นางสาวอรัญญา   ยี่แก้ว : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104442   นางสาวอัญชลี   มณีชัย : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104445   นางสาวอารียา   สาธรรม : การเงิน 4ชั่วโมง
6006105307   นางสาวกิตติยาภรณ์   แกลเลิ่พ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6006105357   นางสาวเปรมปรีดา   เครื่องคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6006105363   นางสาวพิมพรรณ   อร่ามฤทัยกุลพนา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6006105376   นางสาววริยาภรณ์   วรรณพิณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6009101372   นางสาววิกานดา   สุตาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009102305   นางสาวฑิฆัมพร   สมบูรณ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009102310   นางสาวธัญจิรา   หาญใจ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009102312   นางสาวธัณศร   วิรตาพงษ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009102328   นางสาววันชนก   ฉลองสุขวัฒน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009102330   นางสาววิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009102331   นางสาวศรัญญา   สุขสุแดน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009102334   นางสาวสิรีธร   โพธิเสาร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009102335   นางสาวสุทธิดา   อินผสม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009102336   นางสาวสุทธิรัก   แซ่ตั้ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6010101311   นายขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 4ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 4ชั่วโมง
6010101314   นายคมกริช   นิ่มนวล : การประมง 4ชั่วโมง
6010101315   นายจรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 4ชั่วโมง
6010101317   นายจิรพันธ์   แรงดี : การประมง 4ชั่วโมง
6010101318   นายจิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 4ชั่วโมง
6010101326   นางสาวชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101327   นายชัชชล   วรรณา : การประมง 4ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101330   นายไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 4ชั่วโมง
6010101331   นางสาวฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 4ชั่วโมง
6010101332   นายฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 4ชั่วโมง
6010101334   นางสาวณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101336   นางสาวณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 4ชั่วโมง
6010101339   นายทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101342   นายทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 4ชั่วโมง
6010101343   นายธนกร   ลำใย : การประมง 4ชั่วโมง
6010101344   นายธนพล   นันท์ตระกูล : การประมง 4ชั่วโมง
6010101345   นายธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 4ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101347   นางสาวธันยพร   เซ่งสีแดง : การประมง 4ชั่วโมง
6010101348   นายธาดา   จันศิริ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101351   นายธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101352   นายธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 4ชั่วโมง
6010101357   นางสาวปทิตตา   ภิญญะเดช : การประมง 4ชั่วโมง
6010101358   นายประวีร์   สิงห์บัวขาว : การประมง 4ชั่วโมง
6010101363   นายปุญญาพัฒน์   ทองเอม : การประมง 4ชั่วโมง
6010101364   นางสาวปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101366   นายพงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101367   นางสาวพจนีย์   คำฝั้น : การประมง 4ชั่วโมง
6010101370   นางสาวพรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101374   นายพีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 4ชั่วโมง
6010101380   นายเมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 4ชั่วโมง
6010101382   นายรัชพัชร   พรหมศร : การประมง 4ชั่วโมง
6010101383   นายรัฐนนท์   ทองนุช : การประมง 4ชั่วโมง
6010101395   นางสาวศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 4ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 4ชั่วโมง
6010101403   นายสุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101408   นายสุริยา   ติ่งดา : การประมง 4ชั่วโมง
6010101414   นายเหมชาติ   เพ็งสลุด : การประมง 4ชั่วโมง
6010101415   นายทชากร   เวียงสิมมา : การประมง 4ชั่วโมง
6010101417   นายอนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 4ชั่วโมง
6010101419   นายอภิรักษ์   เหมพันธุ์ : การประมง 4ชั่วโมง
6012101301   นางสาวกนกกานต์   ทิพเทพา : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101303   นางสาวกรกช   ติ๊บเบี้ยว : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101306   นางสาวกาญจนา   แข่งขัน : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101309   นางสาวนภัทร์ธมณฑ์   นาสินสอน : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101313   นางสาวชณมาศ   ไชยสุทธินันท์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101323   นางสาวฐาปนี   สุขอนันต์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101325   นางสาวณัชรินทร์   วงค์น้ำโจ้ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101329   นางสาวณัฐรมย์   รนวิทย์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101331   นางสาวดารณี   เมฆไพบูลย์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101332   นางสาวทิพภาพร   อิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101335   นางสาวธนวรรณ   เขียวดี : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101340   นางสาวนภาพร   กาวิตา : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101341   นางสาวนฤมล   อินสา : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101342   นางสาวนัดทิดา   อู๋ปั๋น : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101344   นางสาวนันท์ชพร   อ้ายต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101345   นางสาวพีรญา   ศรีพรม : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101347   นางสาวประภาพร   ปั๋นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101352   นางสาวพรปวีณ์   มนสิการ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101370   นางสาววิลาสินี   ชตานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101373   นางสาวศศิวิมล   จันทร์ศิริ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101374   นางสาวศิริลักษณ์   วงคม : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101393   นางสาวอิศราพรรณ   ศรีมาตร : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101394   นางสาวอุบลวรรณ   พิกุลขาว : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012107319   นางสาวณัฐธิดา   ภูบ้านหม้อ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4ชั่วโมง
6012107325   นางสาวปฏิญญา   พวงประโคน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4ชั่วโมง
6012107346   นางสาวสุกฤตา   อุดรจรัส : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4ชั่วโมง
6012107347   นางสาวสุพิญญา   บาทชารี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4ชั่วโมง
6012107350   นางสาวอรนิชา   สิงห์ภักดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4ชั่วโมง
6014101303   นางสาวกรกช   มณีผ่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101305   นายกฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101307   นางสาวกัญญาวีร์   เหล่าศรีชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101309   นายคมกริช   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101314   นางสาวจิรานุช   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101317   นางสาวชนาลัย   นพเก้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101320   นายชารีฟ   สมิทธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101327   นางสาวณิชากร   บุญธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101328   นางสาวณิชารีย์   พึ่งเก็บ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101333   นายธัญญากร   บุระผากา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101335   นายนพณัฐ   ชัยเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101337   นางสาวนฤตยา   ศรีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101339   นางสาวเบญจมาศ   บัวนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101347   นายภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101349   นางสาวภาสิณี   รัชชุศานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101352   นางสาวรัชฎาภรณ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101353   นางสาวจิราพรรณ   มหัทธนวาณิชย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101357   นายวณัฐพงศ์   พิทักษ์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101360   นางสาววราพิณ   ยาบูฮา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101365   นางสาวเวธกา   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101367   นางสาวศิวัชญา   ทิมกลับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101368   นายสมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101371   นางสาวสิรินยา   ชาญกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014102301   นางสาวกชพร   เชื้อศักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102304   นายกฤษฎา   คงเมือง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102322   นายธีรวีร์   แสงเงิน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102330   นายพัชรนันท์   สถาอุ่น : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102331   นางสาวพัชริดา   สาวดี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102332   นางสาวพุทธชาติ   ชื่นชม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102334   นายภาพตะวัน   ทองคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102338   นางสาวโยทกา   คลังประโคน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102341   นางสาวศศิวิมล   แสนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6018102301   นางสาวกรวรัศมิ์   เวชพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102316   นางสาวญาดาวดี   ดวงปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102326   นายธนกฤต   ชะนะหัง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102327   นายธนวินท์   วิระคำ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102348   นายปรัชญา   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102372   นางสาวหทัยชนก   เชื่อมสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102378   นางสาวอาทิตยา   จินดาวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6022101321   นางสาวชนม์นิภา   เปไสล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6022101329   นางสาวณัฏฐกานต์   สุจารีย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6022101330   นางสาวณัฐชฎาภรณ์   จันทอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6022101451   นายนโรปกรณ์   เด่นชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง