ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001101302   กฤษฎา   วังเป็ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101310   เจตนิพัทธ์   พิมพิสัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101311   เฉลิมชัย   พิทักษ์พงศ์เจษฎา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101312   ชาคริต   ศกุนรักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101314   ฐิติพงษ์   สุยะใหญ่ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101316   นายณัฐดนัย   เรืองมาลัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101320   ถิรายุ   บุตรนาแพง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101321   ทัตเทพ   สัพโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101325   ธารารักษ์   อาจหาญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101328   ธีรวัฒน์   แก้วเครือวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101329   ธีรวัฒน์   เนียมหอม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101336   นุพงษ์   สุจา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101338   ประกาศิต   ผดุงสี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101340   ปริญญา   ดอนเทพพล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101341   ปริญญา   สอนแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง