ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5704104329   นางสาวอภัสรา   คุณราช : สถิติ 3ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104388   นางสาวศิรินทร์   สุภาสอน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 3ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5801101301   นางสาวกชพร   คนล่ำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101357   นางสาวศิริลักษณ์   คำปา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801102430   รัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5803101337   นางสาวภัทรพร   ชื่นอรุณชัย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5803102344   นางสาววัชภรณ์   ขัติศรี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5803104317   นายศิวกร   เขจร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5804108323   พินทุสร   โต๊ะสิทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 3ชั่วโมง
5806104321   นางสาวกิตติยา   วันร้อง : การเงิน 3ชั่วโมง
5810101312   คทากร   บุญอุปละ : การประมง 3ชั่วโมง
5814102311   นายจิณณครุฑา   ช่างเจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5822101431   นายเจษฎากร   วงค์จันสุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5901102311   กฤษณา   แสวงมงคล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102325   จันทนา   ปันยา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102333   จุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102349   ฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102408   พัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102485   หทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901113311   ชุติพร   สุดเฉลามาลี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5903104308   จีรานุช   บัวหลวง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903105309   ธีรพันธ์   ระเบียบ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5904101384   สุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904102312   ตุลญ์ณพ   สิทธิมล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904103313   นางสาวญาณวิศา   รอดมา : เคมี 3ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102498   นางสาววิภาวินี   ทองปลี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102501   นางสาววีรยา   ใหม่เฟย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102511   ศศิวิมล   อ่อนละม่อม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103414   นางสาวพัชรินทร์   ตาคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103459   นางสาวศิริพร   ใจกอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906104466   นางสาวอภิญญา   พรหมยศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5910101309   นายไกรวิชญ์   คำพูล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101329   นายณรงค์ศักดิ์   ใจยา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101337   นายทศพล   สิทธิ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101341   ธนพล   สิริธนาวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101343   นายธีรพล   กันทะโม้ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101345   นายนราธิป   โพธิ์พะเนา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101351   นางสาวบุณยาพร   วรรณคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101361   นางสาวปาริชาติ   อินทจักร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101375   พิสิษฐ์   งามจิต : การประมง 3ชั่วโมง
5910101389   รสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101401   ศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101409   สหทร   ดิษฐวิเศษ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101433   นางสาวอรทัย   มะลิลา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101435   อาทิตย์   บัวอิ่น : การประมง 3ชั่วโมง
5915123354   นางสาวปิยะพร   มากมิ่ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6001101302   กฤษฎา   วังเป็ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101305   ขวัญตา   สงเนย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101306   จิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101307   จิรัชญา   ชุ่มวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101308   จีรพรรณ์   คล่องงานราษฎร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101310   เจตนิพัทธ์   พิมพิสัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101311   เฉลิมชัย   พิทักษ์พงศ์เจษฎา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101312   ชาคริต   ศกุนรักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101313   ชุตินันท์   วงศ์ชัยยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101314   ฐิติพงษ์   สุยะใหญ่ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101315   ณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101316   นายณัฐดนัย   เรืองมาลัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101317   ณัฐธิดา   เนืองนิล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101318   นายณัฐวุฒิ   จันทร์แก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101319   ดุษณี   ผิวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101320   ถิรายุ   บุตรนาแพง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101321   ทัตเทพ   สัพโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101322   นางสาวทัศนีย์   สีเสนซุย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101323   ธนาธิป   ปรางวิรุฬห์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101324   ธัชธรรม   คำป๊อก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101328   ธีรวัฒน์   แก้วเครือวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101329   ธีรวัฒน์   เนียมหอม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101330   นภาพร   ภุมรินทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101331   นรารัตน์   ทาวงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101332   นัฐลิกา   ศรีตันดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101334   นิติพัฒน์   ศรีอุดร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101335   นิศารัตน์   มั่นศิล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101336   นุพงษ์   สุจา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101338   ประกาศิต   ผดุงสี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101339   ปราญชลี   สุยะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101340   ปริญญา   ดอนเทพพล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101341   ปริญญา   สอนแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101342   ปิยะพงษ์   ชัยหมอน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101343   พงศ์ศิริ   ทองสวาท : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101344   พรณัฐชา   ผิวงาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101345   พิชากร   มีทัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101348   พิมลพรรณ   สุขจันทึก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101349   แพรวพรรณ   โนนสันเทียะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101351   ภวิตรา   โภครักษา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101353   มาลัย   ทรายทวีป : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101354   มุกดา   นาคป้อมฉิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101357   ยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101358   รัตนพงษ์   พินทิสืบ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101361   รุจิรา   อินต๊ะรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101364   วัชระ   ลิ้มสุวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101365   วาริณี   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101366   วิรยุทธ   ธงศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101367   ศราวุธ   โมรัฐเสถียร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101369   ศศิธร   พิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101370   ศศิภา   โพธิ์สิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101372   ศิริวรรณ   วรรณชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101373   ศุภกฤต   คำทา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101374   นายสพล   สมนาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101376   สันติภาพ   สุริวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101377   สุชาวดี   อัตรสาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101378   สุภิญญา   ทาอุปรงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101379   หนึ่งฤทัย   แก้วเทศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101380   อจลวิชญ์   นาบุญมี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101382   อัจฉริยะ   กันหา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102301   กนกวรรณ   ภู่ด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102302   กนกวรรณ   อาจหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102304   กรนิกา   กิติมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102309   กัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102312   กัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102317   เกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102318   เกศินี   แสงสรีจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102323   จันทกานต์   กล้าหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102325   ชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102328   จิรายุ   พรหมประทานเดชา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102333   จุฬาลักษณ์   เรียงยาย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102335   ชนัญชิดา   ธรรมชาติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102337   ชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102338   ชวิน   สุข่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102339   ชาลิสา   อ่อนประสพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102340   ชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102342   ฐาปนี   สิบหว้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102345   ณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102346   ณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102350   ดนุพร   พิเศษชีพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102353   ทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102354   ทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102357   ทิพยา   จันทร์หอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102358   ธนโชติ   ม่งจี้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102359   ธนพรรณ   พลับพลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102360   ธนพล   ชาระ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102366   ธนิชา   ทะไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102370   ธัญญลักษณ์   อุดตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102371   ธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102372   ธีญารัตน์   ถิ่นที่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102373   ธีรดนย์   มลิเครือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102378   นนทพร   แตงรื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102379   นนธิญา   ไชยเสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102380   นพเก้า   สีนวล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102381   นพมาศ   ชุมภูมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102384   นลินี   พรหมสังข์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102387   นันทวรรณ   มูลสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102388   น้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102390   นิรชา   จิตเส็น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102391   นิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102392   นิศารัตน์   คำปา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102394   ปฏิมา   ดวงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102395   ปฏิมาพร   ชัยชื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102396   ปนิดา   ด้านเนาลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102404   ปัทมพร   เพียรพยายาม : พืชสวน 3ชั่วโมง