ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 51
กองกลาง 14
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 3
กองแผนงาน 1
กองพัฒนานักศึกษา 22
ประภาพรรณ เทียมถวิล
ผ่องรักษ์ ยศเดช
จีรพรรณ มั่งมี
วัชราภรณ์ กันทวงศ์
กัลยา ธนันชัย
สุธีร์ภัทร รุณผาบ
นันทา สีเผือก
กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา
ณัฐภัทร ดาวสุข
เจริญศรี เอี้ยงกุญชร
นิธิวดี จรรยาสุภาพ
ลักษมี ตันธนสิน
กิ่งกาญจน์ มะโนชัย
อนงค์ ไชยแก้ว
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์
เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
สุมาลี ปานสีสด
จิรนันท์ วรรณวิชิต
เครือวัลย์ บุญธรรม
สุพัตรา งามตา
สุพรรณี สถา
เล็ก ยังศักดิ์
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 11
คณะผลิตกรรมการเกษตร 2
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 5
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2
สำนักหอสมุด 2
คณะศิลปศาสตร์ 4
หน่วยงานภายนอก 0
ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
โยษิตา กาญจนคงคา
สรัญญา อาษาไชย
ณิชากร ธิการ
สุระศักดิ์ อาษา
อัจฉราพร ศิวิลัย
ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน
รุ่งนภา รินคำ
กชสร จินดารัตน์
เฉลิมศักดิ์ ใจสุดา
ชลลดา ปัญญา
ศิรินภา เทียบแก้ว
ประภาพรรณ เทียมถวิล
ผ่องรักษ์ ยศเดช
จีรพรรณ มั่งมี
วัชราภรณ์ กันทวงศ์
กัลยา ธนันชัย
สุธีร์ภัทร รุณผาบ
นันทา สีเผือก
กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา
ณัฐภัทร ดาวสุข
เจริญศรี เอี้ยงกุญชร
นิธิวดี จรรยาสุภาพ
ลักษมี ตันธนสิน
กิ่งกาญจน์ มะโนชัย
อนงค์ ไชยแก้ว
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์
เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
สุมาลี ปานสีสด
จิรนันท์ วรรณวิชิต
เครือวัลย์ บุญธรรม
สุพัตรา งามตา
สุพรรณี สถา
เล็ก ยังศักดิ์
กนกวรรณ แซ่หล่อ
สุจิตรา ราชจันทร์
นวลนิตย์ สกุลทอง
วิไลวรรณ ธงงาม
วันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์
ปุณณภา แม้นพยัคฆ์
ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
รลิสฐิตา ถมทอง
สุนัดดา สัตตวัตรกุล
เพ็ญนภา กันทะตา
ประนอม จันทรังษี
ภิญญาพัตร์ ทองงาม
รุ่งทิวา เจริญทรัพย์
อารัทรา พิเชษฐพันธ์
มยุรี แก้วประภา
โสภา สุทธิยุทธ์
อภิชาติ สวนคำกอง
ณัฐวุฒิ เครือฟู
สุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์
วณิชยา เต๋จ๊ะ
พิษณุพงษ์ มหาไม้
ไกรธี มณีฝั้น
อรณา พิทยากรศิลป์
อริศรา สิงห์ปัน
ชิต อินปรา
ชยุตภัฎ คำมูล
ลักขณา ชาปู่
มธุรส สว่างบำรุง
มนฤทัย ไชยวิเศษ
สุรัตน์ นักหล่อ
วิภาวรรณ ผาภูมิ
พวงพยอม เสนาวารี
รวม 66
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601124307   นายชินวัฒน์   เมธา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5701101314   นายฉันทัช   บุญธานี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102419   นายยุทธศาสตร์   ศศิธรรัตนชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102486   นายอัครพล   กิ่งทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5703104334   นางสาวอาทิตยา   มีสัตย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5705101319   นายชนาธิป   กันทะโน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101320   นายชยุตม์   วิทิตปริวรรต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101341   นายธเนศ   อ่อนตานา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101346   นายนนทพัทธ์   ศรีโพธิ์วัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101355   นายปฏิภาณ   ใจกาวัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101359   นางสาวปภัสรา   วังแจ่ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101361   นางสาวปรีชญา   แถวถาธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101371   นายพัสกร   กล่ำภากรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101376   นายเมธา   ลายคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101385   นายวิชัน   สะตอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101401   นายสิทธิโชค   แฮดพนัส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101413   นายหมอกฟ้า   จองเช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101419   นายอภิสิทธิ์   พิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705104304   นายเกรียงศักดิ์   แก้วตุ่น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705201308   นางสาวจินตนา   อุดเวียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201310   นางสาวจุฑาภัทร   จันดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201316   นายชิติพัทธ์   จันชะนะกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201324   นางสาวธนวรรณ   วงค์หน่อแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201327   นางสาวนพรัตน์   บุญเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201331   นางสาวบุรินทร์ทิพย์   พุทธลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201334   นายปฐมพงศ์   โพธิ์เที้ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201338   นางสาวพัชราภรณ์   โพธิ์ขวาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201341   นางสาวพุทธิดา   เลิศจิตรานนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201345   นายยุทธนา   มาเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201353   นายวุฒินันทร์   นันทนพินิจกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201355   นางสาวสุภาภรณ์   พรหมศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5706102431   นางสาวรัตน์ธิดา   อินตามูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102443   นางสาววิลาสินี   วัณโณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102448   นางสาวศศิวิมล   ระวรรณา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102459   นางสาวสุกฤตา   ตันติพาณิชย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102469   นางสาวหยาดเพชร   นิวาส : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102474   นางสาวอภิชญา   คำปิวทา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102476   นางสาวอมรรัตน์   ไชยวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102480   นางสาวอัจชริยา   หยูทองแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5706103392   นางสาวเฟื่องฟ้า   พรายสี : บัญชี 3ชั่วโมง
5706104306   นางสาวกฤติยา   สาสิงห์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104310   นายกัมพล   วงศ์พิริยะกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104337   นางสาวจุฑามณี   พูลเกตุ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104338   นางสาวจุฑามาศ   สุภิมูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104339   นางสาวเจนจริยา   ก้างออนตา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104341   นางสาวชนิตรนารถ   ไฝนันตา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104342   นางสาวชนิสรา   เล็บสังวาลย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104348   นางสาวฐิติวรดา   จรรยา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104350   นางสาวณภาภัช   นิยมจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104352   นางสาวณัฏฐา   รักษ์ธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104355   นางสาวณัฐการ   วิรเศรษฐ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104358   นายณัฐนนท์   พันธุ์หาญ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104362   นายณัฐวิทย์   สิทธิมาต : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104364   นางสาวณิชกานต์   แสงสุข : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104367   นายดนุสรณ์   จีรวัฒนากร : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104372   นายทวีวัฒน์   กอนา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104373   นางสาวทิพยฉัตร   แสงศร : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104377   นายธนพล   ทองอึ้ง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104383   นางสาวธัญชนก   ปัทมดิลก : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104392   นายธิติ   ดิลกนาม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104394   นายธีรพงศ์   พรหมปัญญา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104395   นายธีระพงษ์   องค์อำนาจ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104396   นายธุรชิต   ฐิติเรืองเกียรติ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104401   นางสาวนริศรา   เรือนคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104411   นางสาวเบญจรัตน์   การคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104429   นางสาวพรรณปพร   ชำนิเขตกิจ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104433   นางสาวพัชรินทร์   สินธุยะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104434   นางสาวปพิชญา   สุขชู : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104435   นางสาวพิชชา   จินะไชย : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104436   นางสาวพิชชานันท์   ทองศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104439   นายพีรภัส   แสงอรุณ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104440   นายพุฒิพงศ์   จันทร์คำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104445   นายภักดี   ผุสดี : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104449   นายภัทรชัย   สุขสุนิตย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104453   นายภาสกร   ม้าสดร : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104455   นายมงคลชัย   คลังทรัพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104462   นายยุทธพงศ์   จันทะไทย : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104468   นางสาวรวินท์นิภา   มาก๋อง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104469   นางสาวรสิตา   มาประสพ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104479   นางสาววณิชญา   โตคำนุช : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104485   นางสาววันทนีย์   เพ็งหยวก : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104486   นางสาววันนิสา   ไชยวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104487   นางสาววาสนา   สุนันต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104488   นางสาววิมลลักษณ์   คำเกิด : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104489   นายวิรัตน์   สินมา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104491   นายวุฒิไกร   มั่นขัน : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104502   นางสาวสกุลรัตน์   เมืองมูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104504   นายสาธิต   สุขพรหม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104505   นางสาวสายทอง   นาคงาม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104509   นางสาวสิริรัตน์   อินทะลา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104515   นางสาวสุภาวดี   เปี้ยเรือน : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104517   นายเสกสันต์   ปิ่นเกตุ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104518   นางสาวเสาวนันท์   เครือแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104521   นายอนุวัฒน์   มะโนเกี๋ยง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104533   นายอัยยรัช   เส็งพานิช : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104534   นางสาวอาทิตยา   กุรุสัก : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104537   นางสาวอารีรัตน์   บุญลิ้ม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104538   นางสาวอินทุอร   วงศ์ชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104539   นางสาวอิสรา   มูลตา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104540   นางสาวอุทุมพร   สายศรีธิ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104542   นางสาวเอณิการ์   ไวสติ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104543   นางสาวไอลดา   แอบอุ่น : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104544   นางสาวปาลิตา   บุษราคัม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104545   นางสาวสิริลักษณ์   หลวงแสน : การเงิน 3ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101396   นางสาวอภัยวรรณ   ทนทาน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712102395   นางสาวสุมิตรา   ชัยมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5715123301   นางสาวกนกวรรณ   ติ๊บกวาง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123302   นางสาวกนกวรรณ   แสงเพชร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123306   นางสาวกัญญารัตน์   พลยางนอก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123311   นางสาวคนึงนิจ   ป้องแก้วน้อย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123325   นางสาวชาคริยา   จันทร์ราชา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123359   นางสาวพรรวินท์   กูลหิรัญกิจ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123413   นางสาวแสงนวล   ใจดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123418   นางสาวอัจฉรา   มาสืบ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123421   นางสาวอาทิตยา   มาอิ่นแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5801102311   นายกิตมงคล   นิลวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102338   นางสาวชุรีพร   ขันโพชา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102340   นางสาวฐาปนี   อุ่นนันท์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102454   นางสาวศุภลักษณ์   ปันลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102467   นางสาวสิริญญา   โสภาวัน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5804102364   นางสาวไอรดา   ถิ่นศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5805201316   นางสาวชีวาพร   สุขศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201317   นางสาวชุติมา   อยู่สุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201323   นายตั้งปณิธาน   จุ้ยชุ่ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201327   นางสาวนริศรา   พิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201344   นางสาวภูริชญา   อินทร์โส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201360   นายสุราวุฒิ   ดวงมาลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201363   นายอภิชัย   ศรีใจสถาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805204337   นางสาวรุ่งสินี   แสงวังคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806101330   นางสาวจิราภรณ์   ตีเงิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5809101390   นายสราวุธ   จุ่งมิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101401   นายฉัตรลดา   อุบายลับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5812102401   นางสาวอินทิรา   นิยมทวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5901102356   นางสาวณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102392   นางสาวปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102460   นางสาวศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102468   นางสาวสริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5903105309   นายธีรพันธ์   ระเบียบ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5905101329   นางสาวณัฏฐิดา   ปินใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101331   นางสาวณัฐกุล   ภูกองไชย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101344   นางสาวธนิสรา   ปันกองงาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101394   นายสิทธิพงศ์   วงศ์ศิริภัคดีกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905104346   นายธีระศักดิ์   ภมรสุจริตกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204352   นางสาวอภิสรา   จันสีมุ่ย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906103018   นางสาวฑิฆัมพร   เส็งสิน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103042   นางสาวปวีณา   อินศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103076   นางสาวแสงเดือน   แก้วทองโต : บัญชี 3ชั่วโมง
5909101027   นางสาวธันยพร   แสงกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101029   นางสาวธิดารัตน์   มณีวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5912102310   นางสาวชญานี   ราศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5914101308   นายฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101315   นายธนภูมิ   ริณพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101330   นายปรมัตถ์   เริงศาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101343   นายพิทวัส   สำราญสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101349   นายภัทรพล   แต่งงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101350   นางสาวภัทริกา   ยะนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101381   นายเหมันต์   สุภาชัยกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5922101009   นางสาวพรนิภา   คงเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101010   นางสาวพลอยไพฑูรย์   วัฒนสุวรรณี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101015   นางสาวสุภารัตน์   พลขันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101392   นางสาววีวา   พงศ์เดชขจร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103004   นางสาวจิระประภา   จั๋นตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103016   นายวัชรินทร์   แตงนิ่ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103017   นายศราวุธ   หาญฤทัยโชคสกุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103021   นางสาวสิริลักษณ์   ยิ้มยนต์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6001101303   นางสาวเกวลิน   ไชยนุรักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101315   นางสาวณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101319   นางสาวดุษณี   ผิวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101322   นางสาวทัศนีย์   สีเสนซุย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101335   นางสาวนิศารัตน์   มั่นศิล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101337   นางสาวบุษกร   จงกลรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101339   นางสาวปราญชลี   สุยะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101348   นางสาวพิมลพรรณ   สุขจันทึก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101349   นางสาวแพรวพรรณ   โนนสันเทียะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101351   นางสาวภวิตรา   โภครักษา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101353   นางสาวมาลัย   ทรายทวีป : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101361   นางสาวรุจิรา   อินต๊ะรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101365   นางสาววาริณี   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101369   นางสาวศศิธร   พิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101372   นางสาวศิริวรรณ   วรรณชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101377   นางสาวสุชาวดี   อัตรสาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101379   นางสาวหนึ่งฤทัย   แก้วเทศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102305   นายกฤตเมธ   ปินไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102306   นายกฤติพงศ์   วงค์ปาลีย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102308   นายกลทัฐ   บุญรัตน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102310   นายกัมปนาท   สมรุส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102314   นายกิตติคุณ   จันทร์แก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102315   นายกิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102320   นายขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102325   นายชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102328   นายจิรายุ   พรหมประทานเดชา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102329   นางสาวจุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102330   นางสาวจุฑามาศ   ผลไม้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102331   นางสาวจุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102336   นายชนาธิป   สุขทรัพย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102340   นายชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102341   นายชุติพงศ์   อยู่เย็น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102344   นายณัฐ   ท่อทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102345   นายณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102346   นายณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102347   นายณัฐพล   พัฒนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102349   นายณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102350   นายดนุพร   พิเศษชีพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102352   นายทรงธรรม   สุวรรณอักษร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102353   นายทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102355   นายทินภัทร   ธุระทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102358   นายธนโชติ   ม่งจี้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102361   นายธนพล   รัตนจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102365   นายธนารักษ์   บัวงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102373   นายธีรดนย์   มลิเครือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102374   นายธีรภัทร   เมณกูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102380   นายนพเก้า   สีนวล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102384   นางสาวนลินี   พรหมสังข์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102386   นายนัทธพงศ์   แก้ววิทูร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102388   นางสาวน้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102389   นายนิติกร   แก้วเล็ก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102390   นางสาวนิรชา   จิตเส็น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102392   นางสาวนิศารัตน์   คำปา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102393   นายบุญรภัทร   บุญแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102394   นางสาวปฏิมา   ดวงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102395   นางสาวปฏิมาพร   ชัยชื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102397   นางสาวปภัสสร   หม่อมปุก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102399   นายปริญญ์   สมัครธัญญกรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102402   นางสาวปวีณา   วงศ์แวว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102404   นางสาวปัทมพร   เพียรพยายาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102405   นางสาวปาริชาติ   เชื้อหมอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102410   นายพฤกษ์   ศรีตะวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102413   นายพิชิตพล   คำหนัก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102414   นางสาวพิทยารัตน์   เมืองสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102416   นางสาว