ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601101391   นายพิพัฒน์   หงษ์สำโรง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101414   นายอานนท์   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5614101316   นายเจษฎากร   ยิ้มประยูร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614102303   นางสาวกิ่งฟ้า   เดชเกิด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102304   นางสาวกิติยวดี   สุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102310   นางสาวญาณิศา   พลเจียง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102316   นางสาวโทโมมิ   ฮิโรเซะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102319   นางสาวนิชกานต์   มูลศิริ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102323   นางสาวเนตรนภา   บุญประกอบ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102326   นางสาวปรีญาภรณ์   ตนตรง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102327   นางสาวพนิดา   ปองไป : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102328   นางสาวพรพิมล   แจ้งสว่าง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102329   นางสาวพัชรภรณ์   มณีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102330   นางสาวพัชรินทร์   คิดอ่าน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102334   นางสาวณิรินทร์รดา   วิศิษฐ์ผล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102343   นายรัฐศาสตร์   ช่วยสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102354   นางสาวศิริกัลยา   โพธานนท์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102355   นางสาวณปภา   จีระศักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102369   นางสาวอัจฉราพร   ตาเฟื่อง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102371   นางสาวอัจฉราพรรณ   บุญโทย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102372   นางสาวอัญธิราทิพย์   แก้วทิศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102374   นางสาวนันทวรรณ   ใจธรรม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102375   นางสาวปภาวรินทร์   จินา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 6ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5806103476   นางสาวสร้อยทอง   กองทา : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103484   นางสาวสุทธิดา   อินยาศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104537   นางสาวอรปรียา   มูลสม : การเงิน 6ชั่วโมง
5905101343   นายธนิสร   มะโนคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101385   นายวิทยา   สุมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906102477   นางสาวรัชศิกา   ทรัพย์สิน : การตลาด 6ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง