ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101316   นายชินวัตร   ดวงติ๊บ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113350   นางสาวสุภาวดี   ชินวัตรถาวร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5606101436   นายเอกบดินทร์   อุปนันท์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606101444   นางสาวสริตา   ผลินธรสิริ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606102400   นายศุภณัฐ   คำโล : การตลาด 6ชั่วโมง
5609101316   นางสาววีรินท์   แก้วปุก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5612102311   นางสาวเขมิกา   ธนธำรงกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612106342   นายปฏิภาน   นีวันกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5701113318   นายประวัติชัย   ไพโรจน์วิรุฬห์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5703101306   นางสาวเฉลิมพร   ปรีคงทุ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5703104302   นายคุณากร   เชียงแรง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5704104323   นางสาววรางคนา   มหาใจ : สถิติ 6ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201336   นางสาวพรกนก   มะโนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706102450   นางสาวศิริลักษณ์   ยะสาคร : การตลาด 6ชั่วโมง
5706105410   นางสาวสุพิชฌาย์   กุณฑา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5712106328   นางสาวณัฐติพร   ภูงามนิล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106349   นางสาวปฏิญญา   เมืองเย็น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106382   นางสาวญาดา   รัตนโกศิลป์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5801124339   นางสาววิภารัตน์   อบอุ่น : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801125383   นายสรธน   ธิติสุทธิ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5803103329   นางสาวพิชญานิน   ง่อยเตจา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5804101343   นายธีราวุฒิ   หงษ์ฟ้อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804107340   นางสาวอรนิสา   เมล์ทาง : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101392   นางสาวกวินตา   พรมมาตร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104413   นางสาวอภิญญา   ใจวะดี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101500   นางสาวสุจิตกานต์   หงสไกร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102435   นางสาวพรรษา   วอสเบียน : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103303   นางสาวกนกพร   กันสาด : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103305   นางสาวกมลชนก   แซ่วี : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103322   นางสาวคัทยา   วงค์ชัยชนะ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103323   นางสาวจรรยา   สมงาม : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103324   นางสาวจรัญญา   วนคีรีพิทักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103471   นางสาวศุพัชรวรรณ   ยศอ่อน : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103476   นางสาวสร้อยทอง   กองทา : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104386   นายธนกร   กมล : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104530   นายอนุชิต   จอมแปง : การเงิน 6ชั่วโมง
5809101387   นางสาวศุภานัน   จันทร์สุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5812101311   นายคมกฤษณ์   คำเขื่อน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101328   นางสาวณัฐตะวัน   มณีจักร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101370   นายรัตทชัย   หอยแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812106333   นางสาวทิพย์วรรณ   ลุนวงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5822101336   นายณัฐพงศ์   มาไกล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5901101022   นางสาวนันทิพร   ไชยเลิศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102385   นายนิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901125335   นายพรพิชิต   ขันสุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5903104308   นางสาวจีรานุช   บัวหลวง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101391   นายอภิชาติ   แสงเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904102320   นางสาวนุชนาฎ   ไชยนวล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102324   นางสาวพรนิภา   คำเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904103305   นายจักรกฤษณ์   โปธา : เคมี 6ชั่วโมง
5904105315   นายชณพัฒน์   ไชยาบาล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101342   นางสาวธนวัณ   อินทชื่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101343   นายธนิสร   มะโนคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101411   นางสาวอารียา   วงค์ปัญญา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905104376   นางสาววณิชยา   ศรีประวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104399   นางสาวอรทัย   อินต๊ะวิชัย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905204326   นายธีรภัทร์   อินทร์แพง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101453   นายศศิพิมล   ฉลาดเขียว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102341   นายจีรภัทร   นามนาค : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102372   นายณัฐพล   บุญถึง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102421   นางสาวเบญจรัตน์   วงค์คำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102453   นางสาวเพ็ญพักตร์   สุริยะก๋อง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102477   นางสาวรัชศิกา   ทรัพย์สิน : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102525   นายสรนันท์   เถาวัลย์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103317   นายธัญญรัตน์   พรมมูล : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104416   นายวรณัฎฐ์   ยุบล : การเงิน 6ชั่วโมง
5906105308   นางสาวกัลยารัตน์   หล้าสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105313   นายกู้ศักดิ์   สุทธิวรรณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105395   นายศรัทธา   ดวงเด่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5910101302   นายกนกเพชร   ภูมิบูรณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101308   นายกิตติธัช   สาเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101309   นายไกรวิชญ์   คำพูล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101310   นายคุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101311   นายคุณานันต์   สืบสาย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101314   นายจิรเดช   เพริดพริ้ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101332   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101333   นายณัฐพล   ด้วงจิโน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101342   นายธวัชชัย   ยาสิทธิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101344   นายธีรภัทร์   เขตสมุทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101346   นายนฤเบศร   เล็กชูวงศ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101349   นายนันทิพัฒน์   แซ่จ๋าว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101352   นายปฏิพล   ชูเกียรติศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101353   นายปฏิภาณ   กองบุตร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101360   นายปัณณทัต   ญาณวรวริศ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101366   นายพชร   รุ่งเรืองทิพย์สุภา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101372   นายพิทักษ์พงศ์   พรมใจจอม : การประมง 6ชั่วโมง
5910101376   นายภัทร   เรือนมูล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101401   นายศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101402   นายศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101410   นายสิทธินนท์   กมลแสงทิพย์ : การประมง 6ชั่วโมง
5912102306   นางสาวกาญจนีย์   ก่ำแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102320   นายณัฐพงษ์   ใบบอกบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102347   นางสาวเบญจพร   นันธิน้อย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102408   นางสาวอัญชนา   ดาวทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912106330   นายธีรดนย์   ขันดา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106358   นางสาวมณรัตน์   มากเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5914101308   นายฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101386   นางสาวอัญธิกา   ทับศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914102323   นายธีรภัทร   จำปา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5915123325   นางสาวชาลิสา   บุญเรือง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123331   นางสาวณิชกุล   สายเขียว : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123403   นายอภิมุข   สายแก้วเทศ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5918102325   นายธวัชชัย   คำผลึก : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102327   นางสาวธัญลภัษณ์   สุภาวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102329   นายนนทกร   นวลปาน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง