ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605104309   นางสาวจุฑามาศ   จิณะมูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104311   นางสาวจุฑารัตน์   อินกัน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104314   นางสาวชนัญญา   งามศุภกร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104315   นายชนาธิป   คุณยศยิ่ง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104316   นางสาวชนิกา   งามขำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104317   นางสาวชลกานต์   รังษี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104331   นางสาวธนภรณ์   กลิ่นฟุ้ง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104333   นางสาวธนัชพร   หอมชื่น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104336   นางสาวธัญวรรณ   บุญเหลือ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104337   นางสาวธิดารัตน์   รัตนะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104338   นางสาวนวลปรางค์   แสนวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104342   นายนำทัพ   ภาควรรธนะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104348   นายประกาศิต   มีสวัสดิ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104355   นางสาวผกาวรรณ   นาคพิมาย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104356   นางสาวพชรนันท์   สุกรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104361   นายพิชญะ   ดวงฟู : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104364   นายภัทรพล   บูรณา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104368   นายภานุวัฒน์   ประเสริฐลาภ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104372   นางสาวมณีรัตน์   ไหลหลั่ง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104378   นางสาววนิดา   ชวดชัง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104383   นางสาววัลภา   ชวดชัง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104384   นางสาววาสนา   ตากล้า : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104387   นางสาวศศิลักษณ์   ปรางค์ชัยกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104396   นายสุรเชษฐ์   เลี้ยงวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104399   นางสาวสุวนันท์   วงค์เตจ๊ะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104401   นายโสภณพนิชย์   ใจน้อย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104403   นางสาวอนุตรา   อุตะมา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104406   นางสาวอรผกา   มูลนินตา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104407   นางสาวอังคณา   สาขาเรือน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104408   นางสาวอังศุมาภรณ์   สิทธิธรรม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5612106327   นายทินภัทร   อินต๊ะวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5612106361   นายโยธา   ชุมนิรัมย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5612106389   นายอรรถวิทย์   แสนแปง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705104311   นางสาวชนาภัทร   กุลประดิษฐ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104316   นางสาวชุติกาญจน์   หล้าสา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104318   นางสาวฐิติกรณ์   สักกะโต : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104326   นางสาวณัฐริกา   จินดา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104343   นางสาวนฤนาท   แก้วทันคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104351   นางสาวปาริฉัตร   ตุ่นจี๋ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104354   นายพชร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104355   นางสาวพนิดา   น้อยสงวน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104372   นางสาวรุจิรา   ปานเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705404005   นายธรรมรัตน์   ณ ลำพูน : นโยบายและการบริหารสาธารณะ 3ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง