ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 28
กองพัฒนานักศึกษา 17
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 8
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะบริหารธุรกิจ 2
คณะวิทยาศาสตร์ 3
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
คณะศิลปศาสตร์ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 2
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2
สภานักศึกษา 1
องค์การนักศึกษา 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 49
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 7ชั่วโมง
5501124333   นางสาวสวรรค์ญา   อ่วมจิ๋ว : เกษตรเคมี 7ชั่วโมง
5501124334   นางสาวสิริมา   สุวรัตน์ : เกษตรเคมี 7ชั่วโมง
5501124340   นางสาวหนึ่งฤดี   โทรัตน์ : เกษตรเคมี 7ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 7ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 7ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 7ชั่วโมง
5506102374   นายวชิรพงษ์   จันหนองฮี : การตลาด 7ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 7ชั่วโมง
5510101352   นายนพพร   แน่นอุดร : การประมง 7ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 7ชั่วโมง
5518102305   นางสาวคันธมาลี   อินทอง : การสื่อสารดิจิทัล 7ชั่วโมง
5522101338   นางสาวธีรดา   จิตรประสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 7ชั่วโมง
5601102391   นายปฐวี   มั่นดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 7ชั่วโมง
5603102309   นายธนภัทร   ใจกว้าง : วิศวกรรมอาหาร 7ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7ชั่วโมง
5604105354   นางสาวสุชาดา   มงคล : คณิตศาสตร์ 7ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
5605101402   นายสมศักดิ์   ตะกลือ : รัฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 7ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 7ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 7ชั่วโมง
5606102325   นายเฉลิมเกียรติ   ใจกลิ้ง : การตลาด 7ชั่วโมง
5609101306   นางสาวกรรณิการ์   ไฝปัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
5609101400   นายพุทธิพงศ์   เส็งชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
5609101418   นางสาววรรษมล   หมั่นหมาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 7ชั่วโมง
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 7ชั่วโมง
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5618102304   นางสาวเกศวลิน   ดาวทอง : การสื่อสารดิจิทัล 7ชั่วโมง
5618102337   นายสุขุม   คำดีฝั้น : การสื่อสารดิจิทัล 7ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 7ชั่วโมง
5619101302   นายกรัณย์   สุนทรวิภาต : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7ชั่วโมง
5619101309   นายธนชัย   ใจบุญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 7ชั่วโมง
5704107302   นางสาวเกวรีย์   พงษ์ดง : วัสดุศาสตร์ 7ชั่วโมง
5704107324   นางสาวสิริพร   รับมา : วัสดุศาสตร์ 7ชั่วโมง
5712101302   นางสาวกานต์รวี   ก้อนนาค : เศรษฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
5712101303   นางสาวกมลวรรณ   วราโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
5712101372   นางสาววรรวิภา   คงคำเปา : เศรษฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
5722101378   นางสาววสุนันท์   ไชยแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 7ชั่วโมง