ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5201105353   นางสาววณิศา   เอี่ยมฝาก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5312106344   นายบุญญฤทธิ์   นุชผ่อง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5401101301   นางสาวกฤชญา   ปัญญา : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5401101303   นางสาวกฤติยา   จันทร์เอี่ยม : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5401101330   นางสาวนารีรัตน์   เพ็ชรปานกัน : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5401101358   นายสมพร   บุญเฉลียว : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5401102483   นางสาวอรณี   ลีราช : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5401113331   นายศรัณยู   สุดี : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
5401123386   นางสาวรินรดา   แซ่ว่าง : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5403102329   นางสาวมัลลิกา   สุขใส : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5403102331   นางสาวลักษณ์นรินทร์   เปลี่ยนสร้าง : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5404104352   นางสาวโสรยา   พรหมพนัส : สถิติ 8ชั่วโมง
5405101329   นายธวัชชัย   ทรายแก่น : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5405101398   นายอนุพงษ์   ขันยา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5406102321   นางสาวชลธิชา   สวนสำราญ : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 8ชั่วโมง
5410101404   นายแสงชัย   เหมรัตนากร : การประมง 8ชั่วโมง
5412102337   นางสาวชลาลัย   กิตติธราพงศ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5412102354   นางสาวทินมณี   พิมพ์ศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5412102359   นางสาวธัญญลักษณ์   แก้วพระอบ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5412102461   นางสาวอุมารินทร์   พาละแพน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5418102334   นางสาวมีนารินทร์   รามสูต : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
5422101303   นางสาวกรรณิกา   ฮามประคร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
5422101307   นางสาวกาญจน์มนัส   ศิลป์บุญส่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
5422101308   นายกิตติพงษ์   บัวแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
5422101375   นางสาวภัทราวรรณ   ปันจุติ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 8ชั่วโมง