ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 6
คณะผลิตกรรมการเกษตร 2
คณะวิทยาศาสตร์ 2
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 2
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 15
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401101315   นายชาญชัย   จังอินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5401101338   ภานุพงษ์   อุลิต : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5401102494   นายอำพล   สอนสระเกษ : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5401102497   นายเอกพงศ์   วงศ์วาสน์ : พืชศาสตร์ (พืชสวน) 12ชั่วโมง
5401125307   นางสาวคุณัญญา   ลาภเกิด : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 12ชั่วโมง
5403104338   นางสาวอภิชญา   พรมณี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5405101360   นายพูนศักดิ์   ตั๋นทุละ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5405104331   นายธนาคม   พรหมมี : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5405104372   นายวัชระพล   แซ่นา : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5410101301   นางสาวกนกวลี   อุ่นนันกาศ : การประมง 12ชั่วโมง
5410101362   นางสาวไพลิน   มั่นใจ : การประมง 12ชั่วโมง
5410101369   เมรานี   อิ่นคำ : การประมง 12ชั่วโมง
5410101394   นายสมศักดิ์   บุญรักษา : การประมง 12ชั่วโมง
5410101401   นายสุกฤษฏิ์   วงษ์แหวน : การประมง 12ชั่วโมง
5410101420   นายอังคาร   โภคารัตน์ : การประมง 12ชั่วโมง
5412106351   นายปิยพงษ์   พลธนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5412106397   นายสายชล   อิ่มเนย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5422101309   นางสาวเกษมณี   วรรณศิษย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
5422101318   นางสาวจิราภรณ์   สุขแป : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
5422101320   นางสาวจุฑามาศ   กันจินะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5501101376   นายสหพล   จิ๋ว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5501102481   นางสาวสุนิสา   ศรีบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5501102504   นายอาคม   แก้วกอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5501123312   นายเข็มราช   อินทร์ชน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5501123351   นายนิเวศน์   ดีจิ่งมุ้ง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5501123363   นายพงค์พิพัฒน์   หิรัญโกเมนทร์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5501123382   นางสาววาสนา   นราเลิศ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5501125319   นายนฤดล   ป่วนกระโทก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5504101390   ศรัณ   จันตุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 12ชั่วโมง
5504105322   นายปรมินทร์   บุญพันธ์ : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5505104318   นายจุลดิศ   พิมศรี : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505104381   นางสาววราภรณ์   เรืองเวหา : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505104389   นางสาววิราฬี   ทิพย์โอสถ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505104397   นางสาวสมสิริ   ตวงทรัพย์ถาวร : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505104419   นางสาวอรอนิล   บุญหล้า : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204355   นางสาววิลาวัณย์   จอมใจ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204360   นางสาวสกาวเดือน   เริงศาสน์ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204365   สุมินตรา   กล่อมวงษ์ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204367   นางสาวเสาวลักษณ์   ภู่เทศ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5506101314   นายจิรพงศ์   ไชยลังกา : การจัดการ 12ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 12ชั่วโมง
5506102374   นายวชิรพงษ์   จันหนองฮี : การตลาด 12ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5506102440   นางสาวธนาภรณ์   รัตนโชติกุล : การตลาด 12ชั่วโมง
5506103307   นางสาวกัลยา   คนแคล้ว : บัญชี 12ชั่วโมง
5506104387   นางสาวศรุดา   กันสุวรรณ : การเงิน 12ชั่วโมง
5506104390   นางสาวศิริพร   แดงชาวนา : การเงิน 12ชั่วโมง
5506104392   นางสาวสวณีย์   เชียงหลง : การเงิน 12ชั่วโมง
5506104400   นางสาวสุภาภรณ์   พันชน : การเงิน 12ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 12ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 12ชั่วโมง
5506105321   นางสาวโชติสรา   ภู่อาวรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5509101402   นางสาวปิยะนันท์   เจเถื่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5509101420   นางสาวเพชรศจี   เสร็จประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5509101422   นางสาวภัทรวดี   ไชยศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5509101452   นางสาวศิริรัตน์   ปู่ปุ๊ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5509101462   นางสาวสิริพร   ผัสวี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5510101391   นายยศพล   กมลสาร : การประมง 12ชั่วโมง
5512102305   นางสาวกัญชุกรณ์   บุญแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102313   นางสาวกุลจิรา   ตั้งศรีวงศ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102314   นางสาวเกศรินทร์   อินทรแสง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102319   นางสาวจันทกานต์   เสนอุโมงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102326   นายจารุพิชญ์   คณุตม์เปมิกา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102330   นายณรงค์ศักดิ์   เชื้อมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102339   นายทศพล   ผาลี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102341   นายธนกิตต์   รามโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102342   นายธนพงษ์   บุญมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102356   นายปรเมนทร์   สนธิยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102369   นางสาวมาลิณี   ศริพันธ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102373   นางสาวรัชนีกร   สุทธพรม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102389   นางสาวสกาวเดือน   จันทร์ระวัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5512102399   นายสุทิน   จรแจ่ม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5514102332   นายลภอนันต์   อินชิดจุ้ย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5514102334   นางสาวศิรดา   ยาสุกแสง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5514102339   นางสาวอมลณัฐ   ชัยชนะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5518102305   นางสาวคันธมาลี   อินทอง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5518102315   นายธนากร   ลังกาพินธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5518102319   นายปฏิภาณ   ศรีทิพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5518102322   นางสาวปุณยาพร   คงแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5518102323   นางสาวปวริศา   จันทราช : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5518102330   นางสาววงษ์ราม   รามสูต : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5518102335   นางสาวศรัญรัตน์   โชติสุรีรัชต์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5518102337   นางสาวศศิกาญจน์   ยี่สุ่นแซม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5518102339   นางสาวสราวงศ์   บุนนาค : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5518102343   นางสาวอัญชลี   กินใบ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5519101301   นางสาวกอบศิริ   ปัวน้อย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5522101338   นางสาวธีรดา   จิตรประสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5522101340   นายธีรพงศ์   สีหะวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5522101346   นางสาวนัฐทลี   ศิริเวช : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
5522101361   นางสาวพัสตราภรณ์   ติณราช : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5522101367   นางสาวมัณฑนา   ทองนิ่ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5522101368   นางสาวมุจรินทร์   สุขรี่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5601101304   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101325   นางสาวเตือนใจ   ปัดภัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101341   นายปักษ์อิสรา   ชาพรมมา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101355   นายยศวัฒน์   คำสมุทร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601102383   นายนิรชัย   เครือแตง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5601126310   นางสาวธวัลรัตน์   วรรณสกุลเจริญ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5603103348   นางสาวสาวิตรี   โพธิ์แจ่ม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5604101338   นายนัฐนนท์   พัดโพธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604104306   นางสาวเทพรักษ์   จอมแก้ว : สถิติ 12ชั่วโมง
5604104319   นางสาวพรสุรีย์   ลาวน้อย : สถิติ 12ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5606101352   ธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606103014   นางสาวจันจิรา   คำก้อน : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103018   นายจิรพล   คนรู้ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103020   นางสาวจิรัตติกาล   คำแปง : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103040   นางสาวทิพย์รัตน์   ทิพย์ปัญญา : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103048   นางสาวปทุมวดี   สาส่วนกว้าง : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103067   นางสาวเมขลา   คงคำ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103080   นางสาววรารัตน์   รินปัญโย : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103083   นางสาววันวิสาข์   สว่างไพบูลย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103084   นางสาววิชชุดา   ด้วงวิเชียร : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103090   นางสาวศศิวิมล   ธิปัน : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103092   นางสาวศิริกุล   ลาวเครือ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103093   นางสาวศิรินุช   ศรีคำ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103108   นางสาวอภิญญา   ศรเจียงคำ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103117   นางสาวอรุณวตี   สิวลีวงค์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103119   นางสาวเอมอร   เอื้ออารุณ : บัญชี 12ชั่วโมง
5609101019   นางสาวชนิกานต์   โสวาที : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5609101038   นางสาวนุชชเนตร   สองจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5609101048   นางสาวปวีณา   สุยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5609101056   นายภาณุพัฒน์   กันไท้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5610101420   นายอภิสิทธิ์   เสนติ๊บ : การประมง 12ชั่วโมง
5612106341   นางสาวเบญจวรรณ   แก้วบุญเรือง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5612106343   นางสาวประกายวรรณ   ไกรนารถ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5612106354   นางสาวพินทิพา   ทองหล้า : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5615123361   ปรียานุช   นุ่มภา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5615123362   ปวีณา   จิวยงเจริญ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5615123363   ปาณิศา   อ่อนดอกไม้ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5618102316   นายณัฐวัชร์   จริยาพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5619101003   นายซะกะรียา   น้อยทับทิม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5619101302   นายกรัณย์   สุนทรวิภาต : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5619101303   นางสาวเกษนรา   เกษศรีรัตน์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5619101313   นางสาวปาณิสรา   เดชาธนาวิชญ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5622101301   นางสาวกมลชนก   พันธ์ทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5622101340   นางสาวธันยพร   อินทร์ทรง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5622101387   นางสาววิริตดา   เจริญเขตร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5622101391   นางสาวศิริลักษณ์   ศรีวิลัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง