อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
-
วันที่เริ่มต้น 02/09/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2564 เวลา 16:30
สถานที่จัด เว็ปไซต์อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์ของสภาพนักงาน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกลาง หน่วยงานภายใน  งานสภาพนักงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมเข้าสู่ ปีที่ ๘๖ มีปรัชญาที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจึงเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการสร้างและพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพ รวมไปถึงความสมบูรณ์ทั้งทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในฐานะคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้งานของฝ่ายวิชาการดำเนินลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรทุกคนจำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน บุคลากรพึงตระหนักและมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพที่พึงประสงค์และประพฤติปฏิบัติตน เป็นที่ยอมรับของสังคม และสำนึกในหน้าที่และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และมีความสุข
สภาพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงจะได้จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย และตามภาระกิจของมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายให้สภาพนักงานดำเนินงานส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี เพื่อรายงานผลให้มหาวิทยาลัยได้ทราบต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 50000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล