ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 60
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 5
กองกลาง 8
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 5
กองคลัง 17
จันทนา สุวรรณดุก
สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์
สุพรรณ์ ดวงบาล
กาญจนา วงศ์สวย
นงลักษณ์ สมบูรณ์
วิลาสินี ศิริ
เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ
ศศิญาดา มงคลคลี
สุพรรษา ยอดคำ
พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ
สิรินทร์นิชา เกษมสันต์
ทวีพงษ์ พูลหิรัญ
วิไลพร สมณะศักดิ์
ดุษฎี ดวงบาล
พิชญา พิศชวนชม
รัชนีวรรณ เครือปัญญา
ธนาภา โพธิ
กองแผนงาน 2
กองวิเทศสัมพันธ์ 1
กองพัฒนานักศึกษา 3
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 8
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 7
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1
คณะผลิตกรรมการเกษตร 14
คณะบริหารธุรกิจ 4
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 2
คณะวิทยาศาสตร์ 26
อนุวัฒน์ คำเมืองลือ
สุภาพรรณ อนุตรกุล
อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์
ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
สมนึก สินธุปวน
ณัฐพล อาจิน
จิรัชยา สมบูรณ์ชัย
กาญจนา จุ่มแก้ว
มาโนชญ์ ตนสิงห์
อาษิรญา อินทนนท์
นภัสถ์ จันทร์มี
สุรางค์ ปัญญาดี
วศิน เจริญตัณธนกุล
ช่อทิพย์ สิทธิ
สายัณห์ อุ่นนันกาศ
วรรณวิมล นาดี
พิชชยานิดา คำวิชัย
ปราณรวีร์ สุขันธ์
เนตราพร ด้วงสง
ประทีป สุขสมัย
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
สกล บุญธรรม
ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
ธนกฤต คำวงค์ปิน
ธวัฒน์ สร้อยทอง
สุวิมล ศิริผล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27
วิจิตรา กระต่ายทอง
รัตนา ปัญญาเครือ
ศักดา ปินตาวงค์
ฉลวย จันศรี
สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ภาคภูมิ บุญมาภิ
พีระสันต์ กระต่ายทอง
จักรกฤช เตโช
ปธัสนันท์ แดงประทุม
อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
ศิริพร พันธุลี
ปรียฉัตร บุนนาค
ศตพล กัลยา
สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
อิศรา วัฒนนภาเกษม
วรศิลป์ มาลัยทอง
ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
กิติพงษ์ วุฒิญาณ
สุธิดา นะภิใจ
สิทิไวกูล ทิราวงศ์
อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
เกษราพร ทิราวงศ์
อุเทน นะภิใจ
จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
ภิญโญ ผลงาม
ธนากร แนวพิชิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 33
ปณิดา กันถาด
ฉัตรนลิน แก้วสม
พรลภัส พงษ์พานิช
ศุจินธร รัตนิพนธ์
ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
ขนิษฐา พัฒนสิงห์
อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
ธนัญญา กรดสุวรรณ
พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
เชษฐ์ ใจเพชร
วันชัย ล่องอำไพ
เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี
ณรงค์ โยธิน
ชุมพล แก้วสม
อนิรุต หนูปลอด
วีระชัย สุทธานี
จักรกฤช ณ นคร
อรวรรณ อินสตูล
ชรินทร ศรีวิฑูรย์
ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
ฐิตาภรณ์ ปิโม
วิชชุดา เอื้ออารี
สุวนันท์ สุวรรณเนาว์
มัลลิกา จินดาซิงห์
เพชรณี ศรีมูล
ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น
สุวินัย เลาวิลาศ
สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
สานิตย์ แป้นเหลือ
ภาวิดา รังษี
ตรีชฎา สุวรรณโน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 2
สำนักหอสมุด 3
คณะศิลปศาสตร์ 5
คณะเศรษฐศาสตร์ 5
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 6
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 4
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 11
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 2
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 3
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2
วิทยาลัยนานาชาติ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ 8
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 226
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล