โครงการเวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ

วันที่เริ่มต้น 23/07/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 23/07/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องประชุมกวางบุษราคัม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การวิจัยถือเป็นกิจกรรมพัฒนาปัญญาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่มนุษย์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น ทั้งยังใช้ในการปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและอารยธรรมของโลกที่เปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี การวิจัยได้มีบทบาท ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อการพัฒนาในส่วนเฉพาะตัวมนุษย์เองหรือแม้แต่ด้านสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเมืองการปกครอง และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการสร้างรากฐานของการพัฒนาประเทศและประชากร ให้สามารถเข้าใจปัญหาของประเทศและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ การทำวิจัยทุกเรื่อง ผู้ทำวิจัยจะต้องทราบว่าเมื่อทำเสร็จแล้วผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการวิจัยมีได้หลายลักษณะ เช่น การนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ ใช้ในการแก้ปัญหา หรือทำวิจัยต่อไป เป็นต้น
โครงการ“เวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการในระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการกับต่างประเทศ นำไปสู่การยอมรับในระดับสากล โดยมีกลุ่มเป้าหมายแก่คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อันจะตอบสนองและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองเป้าประสงค์การผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน และเพื่อเป็นแนวทางการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการในระดับนานาชาติ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน การเสวนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการวิจัย
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล