ผู้เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 46
กมลพร ปานง่อม
กรรณิการ์ กาญจันดา
ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
จันทร์จิรา นันตา
ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
ฑีฆา โยธาภักดี
ธนวัฒน์ ปินตา
ปธัสนันท์ แดงประทุม
ประเทือง โชคประเสริฐ
ประไพพรรณ กิ้วเกษม
ปัญจพร คำโย
พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
พิชญาพร อายุมั่น
ภัทราพร ผูกคล้าย
รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
วรรณา มังกิตะ
วัฒนา วณิชชานนท์
วีรนันท์ ไชยมณี
ศตพล กัลยา
ศศิมินตรา บุญรักษา
ศักดา ปินตาวงค์
ศิรภัสสร กันถาด
ศิริพร พันธุลี
สมบัติ กันบุตร
สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
สุภารัตน์ อำนาจ
อโนชา สุภาวกุล
อภิรดี เสียงสืบชาติ
อัญชลี ปินตาวงค์
อุบลวรรณ สุภาแสน
ดุจดาว คนยัง
เหมสุดา แก้วกอง
ปิยะพิศ ขอนแก่น
ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
ธิติ วานิชดิลกรัตน์
ธนากร แนวพิชิต
วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
สุมัย หมายหมั้น
สุรัลชนา มะโนเนือง
ต่อลาภ คำโย
ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
อลิษา อินจันทร์
โอฬาร อ่องฬะ
วาศิณี ปานจันทร์
คนิติน สมานมิตร
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 46
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล