กิจกรรมถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
-
วันที่เริ่มต้น 26/10/2563 เวลา 9:30 วันที่สิ้นสุด 26/10/2563 เวลา 13:00
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-13.00 น. ห้องประชุม 2201-2 เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบถึงนโยบายแสละทิศทางการบริหารของคณะฯ, ยุทธศาสตร์, ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่คณะตั้งไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-13.00 น. ห้องประชุม 2201-2 เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบถึงนโยบายแสละทิศทางการบริหารของคณะฯ, ยุทธศาสตร์, ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่คณะตั้งไว้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล