โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
-
วันที่เริ่มต้น 02/10/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 02/10/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวสาลี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะวิทยาศาสตร์ 1
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 4
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 5

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับทีมวิทยากรร่วม ณ ห้องประชุมข้าวสาลี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 18889 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้แบบฟอร์ม มคอ.3-มคอ.6 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล