ผู้เข้าร่วม
คณะผลิตกรรมการเกษตร 6
คณะบริหารธุรกิจ 3
คณะวิทยาศาสตร์ 6
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 7
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 13
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 5
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 5
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
วิทยาลัยนานาชาติ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 55
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล