โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

วันที่เริ่มต้น 07/06/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/06/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารธรรมศักดิ์มนตรี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยนานาชาติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
วิทยาลัยนานาชาติ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิทยาลัยนานาชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการผลักดันการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยใน ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติได้ใช้ระบบประกันคุณภาพ AUN QA เพื่อมาดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA และนำเกณฑ์การประเมินภายในระดับคณะ CUPT-QMS ที่พัฒนาขึ้นโดย ทปอ. มาใช้ในการประเมินระดับส่วนงานความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร และของส่วนงานฯ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสะท้อนผลลัพธ์ของการดำเนินงานและเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมที่จะขอรับการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับส่วนงานฯ จากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ และมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ในรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงต้องมีการดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 25 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   23 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล