สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นางสาว พีรกานต์ เขตวัง
Miss Peerakarn Katewang
โทรศัพท์ :
E-mail : peerakarn@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 
ประเภทการจ้าง : ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 9/12/2563
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM คน QA” ประจำปีงบประมาณ 2564
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
[ กรรมการ/เลขานุการ ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. โครงการ “เปิดบ้าน เปิดใจ กองกลาง” หัวข้อ ภารกิจของกองกลาง “ขั้นตอนและกระบวนการเสนอเอกสาร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 13-01-2565

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 16-12-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่
วันที่ : 02-11-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 16-09-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 19-08-2564

1/2564 : โครงการการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานทิศทางเดียวกัน ( IC Chat as One )
วันที่ : 06-08-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 15-07-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 24-06-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมเพื่อวางเกณฑ์ภาระงานด้านยุทธศาสตร์ของบุคลากร
วันที่ : 15-06-2564

1/2564 : การวางแผนจัดทำโครงการฝึกอบรมระยะสั้น
วันที่ : 04-06-2564

1/2564 : ประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำปี 2564 และ วางแผนงบประมาณ 2565 ร่วมกับบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 28-05-2564

4/2564 : วาระการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 13-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 18-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 18-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 20-01-2564