โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564
New personnel orientation
วันที่เริ่มต้น 15/03/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/03/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักหน่วยงานและได้รู้จักงานในหน้าที่ ที่ต้องทำตลอดจนผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ถือเป็นการให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจองค์กรได้ถูกต้อง ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกผันที่จะร่วมทำงานภายใต้ความศรัทธา ไว้วางใจในการอยู่ทำงานกับองค์การ ถ้าหากการปฐมนิเทศไม่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนที่บุคคลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการทำงานหรือการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตั้งแต่ต้น ผลที่ตามมาอาจจะเป็นปัญหาในภายหลังได้ การปฐมนิเทศจึงเป็นการที่จะช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจองค์กร วิธีการทำงาน สร้างความมั่นใจว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หรือหน่วยงาน การที่จะจัดการปฐมนิเทศให้เกิดผลดีได้นั้น จำเป็นต้องเข้าใจหลักการบางอย่างเรียกว่าการหล่อหลอมทางสังคม (Socialization) และวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลทั้งกลุ่มวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งนับว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่แรกเริ่มที่บรรจุเข้ามาเป็นพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ และพัฒนาไปตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานจนกระทั้งพ้นออกจากงานหรือเกษียณอายุ สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการคือ การดูแลบุคลากรให้บุคลากรทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ สิทธิ สวัสดิการและประโยชน์ที่พึ่งได้รับ บทบาทหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานภาพของตนที่ดำรงอยู่อย่างถูกต้อง การได้รู้จักผู้บริหาร วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรที่มาจากต่างหน่วยงาน อันจะนำไปสู่ความทุ่มเทแรงกายแรงใจการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล จากความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล