ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 21
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 6
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 4
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4
ฝ่ายกฎหมาย 1
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะวิทยาศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 10
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2
วิทยาลัยนานาชาติ 3
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 45
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล